Bible21Deuteronomium16

Deuteronomium

Tři výroční slavnosti1 Za­chovávej měsíc aviv, kdy bu­deš Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, slavit Pesach, Hod beránka. Oné noci v měsíci avivu vás pře­ce Hos­po­din, váš Bůh, vy­ve­dl z Egyp­ta. 2 Na místě, které Hos­po­din vy­vo­lí za příby­tek pro své jméno, při­nes pro ten­to hod Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, oběť z bravu či sko­tu. 3 Ne­smíš k ně­mu jíst nic kvašeného. Po sedm dní jez ne­kvašený chléb, chléb tísně (ne­boť jsi z Egyp­ta vy­šel ve chva­tu). Tak­to si po ce­lý život připo­mínej den svého od­cho­du z Egyp­ta. 4 Po sedm dní ať se u tebe ne­vy­s­kytne nic kvašeného. Z ma­sa, které jsi obětoval večer prvního dne, ať ne­zůstane nic až do rá­na. 5 Ne­smíš pořádat Hod beránka v kterémko­li z měst, která ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dává. 6 Hod beránka pořá­dej pou­ze na místě, které Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­vo­lí za příby­tek pro své jméno, a to večer při zápa­du slun­ce, v do­bu, kdy jsi od­cházel z Egyp­ta. 7 Připrav a sněz jej na místě, které si Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­vo­lí, a ráno se vy­dej zpátky do­mů. 8 Po šest dní bu­deš jíst ne­kvašené chle­by. Sedmého dne pak bude svá­tek Hos­po­di­na, tvého Bo­ha: ne­bu­deš dělat žádnou práci. 9 Odpočí­tej si sedm týdnů. Až na­počítáš sedm týdnů od za­čátku obilné žně, 10 uspořá­dej Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, Slavnost týdnů. Při­nes dob­rovolnou oběť pod­le své možnosti, pod­le to­ho, jak ti Hos­po­din, tvůj Bůh, požeh­nal. 11 Na místě, které Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­vo­lí za příby­tek pro své jméno, se pak před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem, ra­duj se svým synem a dce­rou, se svým ot­rokem a děvečkou, s levi­tou, který je ve tvém městě, a s přis­těhoval­cem, si­ro­tkem a vdovou ve tvém stře­du. 12 Pa­ma­tuj, že jsi sám byl v Egyptě ot­rokem. Pro­to peč­livě do­držuj tato us­tano­vení. 13 Až shro­máždíš úro­du ze svého hum­na i lisu, uspořá­dej sed­mi­denní Slavnost stánků. 14 Při této slavnosti se ra­duj se svým synem a dce­rou, se svým ot­rokem a děvečkou, s levi­tou i s přis­těhoval­cem, si­ro­tkem a vdovou, kteří jsou ve tvém městě. 15 Po sedm dní pořá­dej pro Hos­po­di­na, svého Bo­ha, slavnost na místě, které si Hos­po­din vy­vo­lí. Hos­po­din, tvůj Bůh, ti pře­ce požeh­nal ve vší tvé úrodě a ve vší tvé práci, a tak to náleži­tě oslav! 16 Třikrát za rok ať se každý, kdo je u tebe mužského po­hlaví, ukáže před Hos­po­di­nem, tvým Bo­hem, na místě, které si on vy­vo­lil: při Slavnosti ne­kvašených chle­bů, při Slavnosti týdnů a při Slavnosti stánků. Nikdo ať se před Hos­po­di­nem ne­u­káže s prázdnou. 17 Každý ať při­ne­se, co si může dovo­lit, pod­le to­ho, jak mu požeh­nal Hos­po­din, tvůj Bůh. Zákon o soudcích18 Ve měs­tech, která ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dá, si pro každý svůj kmen us­tanov­te soud­ce a správ­ce. Ti ať soudí lid sprave­dlivým sou­dem. 19 Ne­pře­kru­cuj právo. Buď ne­stranný a neúplatný, ne­boť úpla­tek za­s­lepuje i oči moud­rých a pod­vrací i roz­hodnutí sprave­dlivých. 20 Usi­luj o sprave­dlnost, o sku­tečnou sprave­dlnost! Pak teprve bu­deš žít a ovládneš zem, kte­rou ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dává. 21 U ol­táře, který po­stavíš Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, si ne­za­sadíš žádný strom ani po­svátný kůl. 22 Také si ne­vztyčíš po­svátný sloup – to Hos­po­din, tvůj Bůh, nenávi­dí!

Bible21Deuteronomium16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček