RoháčekSkutky1

Skutky

Skutky apoštolov

Pán sa zjavuje učeníkom; káže čakať, potom kázať; vstúpi na nebo.1 Pr­vú knihu som na­písal, Te­ofíle, o všet­kom, čo za­počal Ježiš činiť a učiť, 2 až do toho dňa, ktorého vzatý bol hore do neba, keď bol dal skr­ze Svätého Ducha pri­kázania apoštolom, ktorých si vy­volil, 3 ktorým sa aj zjavoval živý po svojom utr­pení mnohými dôkaz­mi ukazujúc sa im štyrid­sať dní a hovoriac s nimi o kráľov­stve Božom. 4 A shromažďujúc sa s nimi pri­kazoval im, aby ne­od­chádzali z Jeruzalema, ale aby čakali za­sľúbenie Ot­covo, o ktorom zasľúbení ste v­raj počuli od mňa; 5 totiž že Ján krs­til vodou, ale vy budete po­krs­tení Svätým Duchom už o nie mnoho dní. 6 A oni síduc sa pýtali sa ho a vraveli: Pane, či v tom­to čase ob­novíš Iz­raelovi kráľov­stvo? 7 A on im po­vedal: To nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jed­not­livé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlast­nej moci, 8 ale prij­mete moc Svätého Ducha, ktorý prij­de na vás, a budete mi sved­kami i v Jeruzaleme i po celom Jud­sku i v Samárii a tak až do po­sled­nej končiny zeme. 9 A keď to po­vedal, zdvi­hnutý bol hore, kým oni hľadeli na to, a podňal ho ob­lak a v­zal zpred ich očí. 10 A jako v tom, čo od­chádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa, dvaja mužovia sa po­stavili vedľa nich v bielom rúchu, 11 ktorí aj po­vedali: Galilej­skí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Ten­to Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prij­de tak, ako ste ho videli ísť do neba. 12 Vtedy sa vrátili do Jeruzalema s vr­chu, zvaného Olivového, ktorý je blíz­ko Jeruzalema, na ces­tu sobot­ného dňa od neho. Prvý sbor svätých. Jedonásti.13 A keď vošli do mesta, vy­šli do vr­ch­nej dvorany, kde sa zdržovali Peter a Jakob a Ján a An­drej, Filip a Tomáš, Bar­tolome­us a Matúš, Jakob Al­fe­ov a Šimon Zelóta, Horlivec, a Júdas Jakobov. 14 Títo všet­ci zo­tr­vávali jed­nomyseľne na mod­lit­be a v pokor­nej prosbe so ženami a s Mári­ou, mat­kou Ježišovou, i s jeho brat­mi. Zvolenie Mateja.15 A v tých dňoch vstal Peter v strede učeníkov (a bol tam vovedne zá­stup tak asi sto dvad­sať duší) a po­vedal: 16 Mužovia bratia, muselo sa na­pl­niť pís­mo, ktoré pred­povedal Svätý Duch skr­ze ús­ta Dávidove o Judášovi, ktorý sa stal vod­com tým, ktorí zajali Ježiša, 17 pre­tože bol počítaný k nám a bol do­stal podiel na tej­to službe. 18 Ten si teda nadobudol pole za mzdu ne­právos­ti a svaliac sa str­m­hlav roz­pukol sa na­poly, a vy­kyd­ly sa všet­ky jeho vnútor­nos­ti. 19 A stalo sa to známym všet­kým, ktorí bývajú v Jeruzaleme, takže je na­zvané to pole ich vlast­ným nárečím: Akel­dama, to jest Pole kr­vi. 20 Lebo je na­písané v knihe žal­mov: Nech je jeho príbytok pus­tý, a nech nie je nikoho, kto by býval v ňom! a: Jeho bis­kup­stvo nech vez­me iný! 21 Musí teda jeden z tých­to mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, v ktorom Pán Ježiš vchádzal a vy­chádzal, žil a ob­coval medzi na­mi, 22 počnúc od krs­tu Jánov­ho až do dňa, v ktorom bol vzatý od nás hore do neba, byť s nami sved­kom jeho zmŕtvychvstania. 23 A tak postavili dvoch, Jozefa, zvaného Bar­sabáša, ktorý mal prímeno Jus­tus, Spravedlivý, a Mateja. 24 A po­mod­liac sa po­vedali: Ty, Pane, ktorý znáš srd­cia všet­kých ľudí, ukáž, prosíme, z tých­to dvoch toho jedného, ktorého si si vy­volil, 25 aby do­stal podiel na tej­to službe a na apoštols­tve, od­kiaľ od­stúpil Judáš, aby od­išiel na svoje vlast­né mies­to. 26 A dali im losy, a los padol na Mateja, a bol spolu počítaný s jedonás­timi apoštol­mi.

RoháčekSkutky1