RoháčekSkutky19

Skutky

Skutky apoštolov

Pavel v Efeze. Znajúci iba krst Jánov.1 A stalo sa v tom, čo bol Apol­lo v Korin­te, že Pavel po­chodil hor­né kraje a prišiel do Efezu a naj­dúc tam niektorých učeníkov 2 po­vedal im: Či ste do­stali Svätého Ducha, keď ste uverili? A oni mu po­vedali: Ba ani sme ne­počuli, či je Svätý Duch. 3 A on im po­vedal: A na čo ste tedy po­krs­tení? A oni po­vedali: Na krst Jánov. 4 A Pavel po­vedal: Ján krs­til krs­tom po­kánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prij­de po ňom, to jest v Kris­ta Ježiša. 5 Keď to počuli, dali sa po­krs­tiť na meno Pána Ježiša. 6 A keď po­tom vzložil na nich Pavel ruky, prišiel na nich Svätý Duch a hovorili jazyk­mi a prorokovali. 7 A bolo ich všet­kých asi dvanásť mužov. 8 A vošiel do synagógy a hovoril pros­to a smele za tri mesiace hovoriac a pre­sviedčajúc o veciach kráľov­stva Božieho. 9 Ale keď sa nie­ktorí za­tvr­dzovali, ne­pos­lúchali a vraveli zle o ces­te Božej pred množs­tvom, od­stúpil od nich a od­delil učeníkov a hovoril každý deň v škole is­tého Tyrana. 10 A to sa dialo dva roky, takže všet­ci, ktorí bývali v Ázii, počuli slovo Pána Ježiša, Židia i Gréci. 11 A Bôh činil ne­všed­né divy skr­ze ruky Pav­love, 12 takže i na ne­moc­ných od­nášali s jeho tela znoj­níky alebo zás­tery, a od­chádzaly od nich neduhy a vy­chádzali z nich zlí duchovia. Synovia Skevovi. Popália čarodejnícke knihy.13 Ale boli sa po­kúsili aj nie­ktorí z túlavých Židov za­klínačov menovať nad takými, ktorí mali zlých duchov, meno Pána Ježiša a hovorili: Zaklínam(e) vás v mene Ježiša, ktorého hlása Pavel. 14 A boli to istého Skevu, Žida, naj­vyššieho kňaza, sied­mi synovia, ktorí to robili. 15 Ale zlý duch od­povedal a riekol im: Ježiša znám, aj o Pav­lovi viem, ale kto ste vy? 16 A človek, v ktorom bol zlý duch, skočil na nich a opanujúc oboch, tak sa ich zmoc­nil, že na­hí a zranení utiek­li z toho domu. 17 A to sa stalo známym všet­kým Židom i Grékom, ktorí bývali v Efeze, a pad­la bázeň na nich na všet­kých, a bolo zvelebované meno Pána Ježiša. 18 A mnohí z uverivších pri­chádzali, vy­znávali a pri­znávali svoje skut­ky. 19 A mnohí z tých, ktorí sa za­podievali čary, po­snášali knihy a pálili ich pred všet­kými. A keď spočítali ich ceny, našli, že toho bolo za päťdesiat tisíc strieb­ra. 20 Tak sil­ne rást­lo slovo Pánovo a vzmáhalo sa. Pavel si umieni ísť do Jeruzalema.21 A keď sa to do­končilo, umienil si Pavel v duchu, že keď prej­de Macedoniu a Achaju, poj­de do Jeruzalema a po­vedal: Po­tom, keď budem tam a od­bavím sa, musím vidieť aj Rím. 22 A po­slal do Macedonie dvoch z tých, ktorí mu po­sluhovali, Timotea a Eras­ta, a sám sa zdržal ešte nejaký čas v Ázii. Demetrius vyvolá vzburu.23 A v tom čase po­vs­tal ne­malý ne­pokoj o ces­tu Pánovu. 24 Lebo nejaký zlat­ník, menom Demeter, ktorý robil striebor­né chrámy bohyne Diany, po­skytoval remesel­níkom ne­malý zárobok. 25 A shromaždil ich aj robot­níkov, ktorí sa za­oberali s takými vecami, a po­vedal: Mužovia, viete, že z tohoto remes­la máme svoj blaho­byt. 26 A vidíte a čujete, že ten­to Pavel nie len v Efeze, ale skoro po celej Ázii zviedol a od­vrátil veliký zá­stup ľudí a hovorí, že to vraj nie sú bohovia, ktorých spravia rukami. 27 A nie len že tomuto nášmu remes­lu hrozí nebez­pečen­stvo, že prij­de do ne­vážnos­ti, ale že i chrám velikej bohyne Diány nebude po­važovaný za nič, a bude pri­pravená aj o svoje veličen­stvo, ktorú pred­sa ctí celá Ázia i celý svet. 28 Keď to počuli a na­pl­není boli hnevom, kričali a hovorili: Veľká je Diána Efežanov! 29 A celé mes­to bolo razom na­pl­nené zmät­kom, a vr­h­li sa jed­nomyseľne do divad­la strh­núc so sebou Gája i Aris­tar­cha, Macedon­cov, Pav­lových spolu­ces­tovateľov. 30 A keď chcel Pavel ísť medzi ľud, nedali mu učeníci. 31 Ba i nie­ktorí náčel­ní úrad­níci Ázie súc jeho priateľmi po­slali k nemu a prosili, žeby sa nevydával do divad­la. 32 A tak tedy jed­ni kričali jed­no a druhí druhé voľačo, lebo celé shromaždenie bolo zmätené, a väčšina ich ani nevedela, prečo sa sišli. 33 A zo zá­stupu vy­tiah­li Alexan­dra, ktorého po­strčili Židia do predu. A Alexan­der po­kynul rukou a chcel sa brániť pred ľudom. 34 Ale keď po­znali, že je Žid, zvolali všet­ci jed­ným hlasom a kričali tak asi dve hodiny: Veľká je Diána Efežanov! 35 A keď upokojil pisár zá­stup, po­vedal: Mužovia Efežania, ale veď k­de ktorý človek je to, ktorý by ne­vedel, že mes­to Efežanov koná veľkej bohyni Diáne svätos­lužbu aj od Jupitera pad­lej soche? 36 Tak tedy pre­tože sa proti tomu nedá nič po­vedať, je po­treb­né, aby ste boli na po­koji a nerobili ničoho prenáh­lene. 37 Lebo ste do­vied­li tých­to ľudí, ktorí nie sú ani svätok­rádežník­mi ani sa nerúhajú vašej bohyni. 38 Ak tedy Demeter a remesel­níci, ktorí s ním, majú proti nie­komu žalobu, na to je obec­ný súd, a sú prokon­zulovia; nech žalujú druh druha. 39 A jest­li vy­hľadávate niečo iné, to sa roz­rieši v zákonitom shromaždení; 40 lebo sme aj v nebez­pečen­stve, že budeme obžalovaní pre dnešnú vzburu, kým nieto nijakej príčiny, ktorú by sme moh­li udať, prečo ten­to shon. 41 A keď to po­vedal, roz­pus­til shromaždenie.

RoháčekSkutky19