RoháčekSkutky12

Skutky

Skutky apoštolov

Heródes sťal Jakoba. Petrovo vyslobodenie.1 V tom čase priložil kráľ Heródes ruky trápiť nie­ktorých z cir­kvi 2 a za­bil Jakoba, brata Jánov­ho, mečom. 3 A keď videl, že sa to ľúbilo Židom, umienil si zajať ešte i Pet­ra - a boly to dni nek­vasených ­chlebov -, 4 ktorého aj chytil a vsadil do žalára od­dajúc ho štyrom št­vor­kám vojakov, aby ho strážili, chcúc ho po Veľkej noci vy­viesť ľudu. 5 A tak bol Peter strážený v žalári, ale cir­kev sa na­pnute mod­lila Bohu za neho. 6 A v tú noc, keď ho už mal Heródes pred­viesť, spal Peter medzi dvoma vojak­mi, sviazaný dvoma reťazami, a strážcovia predo dver­mi strážili žalár. 7 A tu hľa, an­jel Pánov sa po­stavil k nemu, a svet­lo sa za­blesk­lo v príbyt­ku. A uderil Pet­ra do boku, zo­budil ho a po­vedal: Vstaň rých­le! A jeho reťazi mu spad­ly s rúk. 8 A an­jel mu po­vedal: Opáš sa a pod­viaž si svoje san­dále! A urobil tak. A po­vedal mu: Hoď na seba svoj plášť a poď za mnou! 9 A vy­j­dúc išiel za ním, a ne­vedel, že je to skutočnosť, čo sa to dialo skr­ze an­jela, ale sa dom­nieval, že vidí videnie. 10 A keď prešli pr­vú stráž i druhú, prišli k želez­nej bráne, ktorá vedie do mes­ta a ktorá sa im ot­vorila sama od seba. A keď vy­šli, prešli jed­nu ulicu, a hneď od­išiel an­jel od neho. 11 A Peter, keď prišiel k sebe, po­vedal: Teraz viem skutočne, že Pán po­slal svoj­ho an­jela a vy­tr­hol ma z ruky Heródesovej a zo všet­kého očakávania židov­ského ľudu. 12 A uvedomiac si vec prišiel k domu Márie, mat­ky Jánovej, ktorý má prímeno Marek, kde boli mnohí shromaždení a mod­lili sa. 13 A keď za­klepal Peter na dvere brány, prišlo dievča, menom Rodé, na­slúch­nuť, k­to je. 14 A keď po­znala hlas Pet­rov, od rados­ti ne­ot­vorila brány, ale vbeh­la a zves­tovala, že Peter stojí pred bránou. 15 Ale oni jej po­vedali: Bláz­niš. No, ona pev­ne tvr­dila, že je tak. A oni potom vraveli: Jeho an­jel je. 16 Ale Peter len stále klepal, a keď konečne otvorili, videli ho a užas­li. 17 No, on im po­kynul rukou, aby mlčali, a poroz­prával im, ako ho Pán vy­viedol zo žalára, a po­vedal: Oznám­te to Jakobovi i bratom. A po­tom vy­j­dúc od­išiel na iné mies­to. 18 A keď na­stal deň, bolo ne­malé vzrušenie medzi vojak­mi, čo sa stalo s Pet­rom. 19 A keď ho hľadal Heródes a nenašiel, vy­šet­ril strážcov a roz­kázal ich od­viesť. Po­tom od­išiel z Jud­ska dolu do Cezáree a tam sa zdržoval. Heródesova hrozná smrť.20 A Heródes sa veľmi hneval na Týranov a Sidon­cov, ale prišli jed­nomyseľne k nemu a na­klonili si Blasta, komor­níka kráľov­ho, a prosili o po­koj, pre­tože ich kraj bol za­opat­rený po­travou z kráľov­skej zeme. 21 Po­tom na určený deň sa ob­liekol Heródes do kráľov­ského rúcha, sadol na pre­stol a po­vedal k nim reč. 22 A ľud pri­volával: To je hlas Boží a nie ­hlas človeka! 23 Ale an­jel Pánov ho na­skut­ku ranil za to, že nedal slávy Bohu, a daly sa ho žrať čer­vy, a zo­mrel. 24 A slovo Božie rást­lo a roz­máhalo sa. 25 A Bar­nabáš a Saul, keď vy­konali službu, vrátili sa z Jeruzalema a pojali so sebou i Jána, ktorý mal prímeno Marek.

RoháčekSkutky12