RoháčekSkutky13

Skutky

Skutky apoštolov

Svätý Duch oddelí k práci Barnabáša a Saula. Pavlova prvá misijná cesta. Sergius Paulus. Elymas.1 A boli v An­ti­ochii, v tamojšom sbore, nie­ktorí proroci a učitelia, Bar­nabáš a Šimon, zvaný Niger, a Lucius Cyrenen­ský a Manahen, ktorý bol vy­chovaný s tet­rar­chom Heródesom a Saul. 2 A keď slúžili pánovi a pos­tili sa, po­vedal Svätý Duch: Nože mi od­deľte Bar­nabáša a Sau­la ku dielu, ku ktorému som ich po­volal. 3 Vtedy, keď sa boli pos­tili, po­mod­lili sa a položili na nich ruky a pre­pus­tili ich. 4 A oni teda súc vy­slaní od Svätého Ducha prišli dolu do Sele­ucie a od­tiaľ sa od­plavili na Cyp­rus. 5 A keď prišli do Salamíny, zves­tovali slovo Božie v synagógach Židov a mali so sebou i Jána za služob­níka. 6 A keď prešli celý os­trov až do Pafu, našli tam akéhosi čarodej­níka, falošného proroka, Žida, ktorému bolo meno Bar­jezus, 7 ktorý bol s prokon­zulom Ser­gi­om Pav­lom, roz­um­ným to mužom. Ten si za­volal Bar­nabáša a Sau­la a hľadal počuť slovo Božie. 8 Ale sa im protivil Elymas, čarodej­ník - lebo tak sa pre­kladá jeho meno - a hľadal od­vrátiť prokon­zula od viery. 9 Ale Saul, ktorý sa volá i Pavel, zrazu na­pl­nený Svätým Duchom, po­zrel uprene na neho 10 a po­vedal: Ó, ty plný všet­kej ľs­ti a každej nešľachet­nos­ti, synu diab­lov, ne­priateľu každej spraved­livos­ti, či ne­pres­taneš pre­vracať priame ces­ty Pánove? 11 A teraz hľa, ruka Pánova p­rij­de na teba, a budeš slepý a nebudeš vidieť sln­ka do času. A na­skut­ku pri­pad­la na neho mrákava a tma, a chodia do­okola hľadal, kto by ho viedol za ruku. 12 Vtedy, keď videl prokon­zul, čo sa stalo, uveril a žasol nad učením Pánovým. Ján odíde. V Pisídskej Antiochii.13 Po­tom Pavel a tí, ktorí boli s ním, od­plavili sa z Pafu a prišli do Per­gy v Pam­fýlii. A Ján od­išiel od nich a na­vrátil sa do Jeruzalema. 14 A oni prej­dúc k­rajom z Per­gy prišli do Pisíd­skej An­ti­ochie. A v sobot­ný deň vošli do synagógy a sad­li si. 15 A po prečítaní zákona a prorokov po­slali k nim pred­stavení synagógy a kázali po­vedať: Mužovia bratia, ak máte nejaké slovo na­pomenutia pre ľud, hovor­te! Pavlova kázeň.16 Vtedy vstal Pavel, po­kynul rukou a po­vedal: Mužovia Iz­raeliti a vy, ktorí sa bojíte Boha, počuj­te! 17 Bôh tohoto iz­rael­ského ľudu si vy­volil našich ot­cov a po­výšil ľud, keď po­hos­tínil v cudzine, v Egypt­skej zemi, a s výsost­ným ramenom ich vy­viedol z nej 18 a tak asi štyrid­sať rokov znášal ich obyčaje na púšti 19 a vy­hladiac sedem národov v Kananej­skej zemi ich zem im podelil losom. 20 Po­tom, tak asi štyris­to päťdesiat rokov im dával sud­cov až po proroka Samuela. 21 A od toho času si žiadali kráľa, a Bôh im dal Sau­la, syna Kíšov­ho, muža z po­kolenia Ben­jaminov­ho, štyrid­sať rokov. 22 A keď ho od­stránil, vzbudil im Dávida za kráľa, ktorému aj vy­dal svedoc­tvo a po­vedal o ňom: Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa svoj­ho srd­ca, ktorý vy­konáva každú moju vôľu. 23 Z jeho semena vzbudil Bôh podľa za­sľúbenia Iz­raelovi Spasiteľa Ježiša, 24 keď už driev Ján pred jeho na­stúpením vo­pred kázal všet­kému ľudu iz­rael­skému krst po­kánia. 25 A keď už Ján do­konával s­voj beh, po­vedal: Ja nie som ten, o kom sa dom­nievate, že som. Ale hľa, za mnou ide ten, ktorému nie som hoden roz­viazať obuv jeho nôh. 26 Mužovia bratia, synovia rodu Ab­rahámov­ho a ktorí sa medzi vami boja Boha, vám je po­slané slovo tohoto spasenia. 27 Lebo tí, ktorí bývajú v Jeruzaleme, a ich kniežatá ne­poz­najúc ho od­súdili ho a tak hlasy prorokov, ktoré čítajú každú sobotu, na­pl­nili. 28 A hoci nenašli nijakej príčiny smr­ti, prosili Piláta, žeby ho za­bili. 29 A keď do­konali všet­ko, čo je na­písané o ňom, sňali ho s dreva a položili do hrobu. 30 Ale Bôh ho vzkriesil z mŕt­vych, 31 ktorý sa potom za viacej dní ukazoval tým, ktorí s ním boli prišli z Galilee hore do Jeruzalema a ktorí sú teraz jeho sved­kami ľudu. 32 Aj my vám zves­tujeme o tom za­sľúbení, ktoré do­stali ot­covia, že ho Bôh na­pl­nil ich deťom, nám, vzkriesiac Ježiša z mŕtvych, 33 ako je aj v druhom žal­me na­písané: Môj Syn si ty; ja som ťa dnes splodil. 34 A že ho vzkriesil z mŕt­vych, a že sa ne­má viacej na­vrátiť k porušeniu, tak­to po­vedal: Dám vám sväté a ver­né veci Dávidove. 35 A pre­to aj inde hovorí: Nedáš svoj­mu Svätému vidieť porušenie. 36 Lebo Dávid poslúžiac rade Božej vo svojom po­kolení zo­snul a bol priložený ku svojim ot­com a videl porušenie; 37 ale ten, ktorého Bôh vzkriesil, ne­videl porušenia. 38 Nech vám je tedy známe, mužovia bratia, že skr­ze toho sa vám zves­tuje od­pus­tenie hriechov, 39 a od všet­kého, od čoho ste v zákone Mojžišovom ne­moh­li byť ospravedl­není, v ňom sa ospraved­lňuje každý, kto verí. 40 A tak tedy hľaďte, aby ne­prišlo na vás to, čo je po­vedané v prorokoch: 41 Vidz­te, vy po­hŕdači, div­te sa a zmiz­nite, lebo ja konám dielo za vašich dní, dielo, ktorému ne­uveríte, keby vám nie­kto rozp­rával o ňom. 42 A keď vy­chádzali zo synagógy Židov, prosili po­hania, žeby im na­sledujúcu sobotu rozp­rávali tie is­té slová. 43 A keď sa roz­išlo shromaždenie, mnohí zo Židov a z nábožných prozelytov išli za Pav­lom a Bar­nabášom, ktorí hovorili s nimi a mali ich na to, aby trvali v milos­ti Božej. 44 A na­sledujúcu sobotu sa shromaždilo skoro celé mes­to počuť slovo Božie. 45 Ale keď videli Židia zá­stupy, na­pl­nený boli závisťou a protirečili tomu, čo hovoril Pavel, protirečili a rúhali sa. 46 Vtedy po­vedali pros­to a smele Pavel a Bar­nabáš: Vám sa muselo najprv hovoriť slovo Božie; ale keď ho od­mietate a seba ne­súdite za hod­ných večného života, hľa, ob­raciame sa k po­hanom. 47 Lebo nám tak pri­kázal Pán, keď povedal: Položil som ťa za svet­lo národom, aby si bol spasením až do po­sled­ného k­raja zeme. 48 Keď to počuli po­hania, radovali sa a oslavovali slovo Pánovo, a uverili všet­ci, koľko ich bolo od­riadených do večného života. 49 A slovo Pánovo sa roz­nášalo po celej krajine. 50 Ale Židia vzbúrili nábožné pop­red­né ženy i pred­ných mes­ta a vzbudili prena­sledovanie na Pav­la a na Bar­nabáša a vy­hnali ich zo svoj­ho kraja. 51 A oni vy­trasúc na nich prach svojich nôh prišli do Ikonia. 52 A učeníci boli na­plňovaní radosťou a Svätým Duchom.

RoháčekSkutky13