RoháčekSkutky18

Skutky

Skutky apoštolov

V Korinte. Akvila a Priscilla.1 Po­tom od­išiel Pavel z Atén a prišiel do Korin­tu. 2 A keď našiel is­tého Žida, menom Ak­vilu, rodom z Pon­tu, ktorý bol nedáv­no prišiel z Itálie, a Pri­scil­lu, jeho ženu, pre­tože bol roz­kázal Klau­dius, aby všet­ci Židia od­išli z Ríma, pri­pojil sa k nim 3 a pre­tože bol toho is­tého remes­la, býval u nich a pracoval, lebo čo do remes­la robili stány. 4 A hovoril v synagóge každú sobotu a pre­sviedčal Židov i Grékov. 5 A keď prišli dolu z Macedonie Sílas a Timote­us, Pavel bol celý zau­jatý slovom svedčiac pev­ne Židom, že Kris­tus je Ježiš. 6 Ale keď sa protivili a rúhali sa, vy­triasol si rúcho z ich prachu a po­vedal im: Vaša krv na vašu hlavu; ja som čistý; od­teraz poj­dem k po­hanom. 7 A odíduc od­tiaľ prišiel do domu is­tého bohaboj­ného muža, menom Títa Jus­ta, ktorého dom splýval so synagógou. 8 A Kris­pus, pred­stavený synagógy, uveril Pánovi s celým svojím domom, i mnohí z Korinťanov počúvajúc verili a dávali sa po­krs­tiť. 9 A Pán po­vedal Pav­lovi vnoci skr­ze videnie: Neboj sa, ale hovor a ne­mlč, 10 lebo ja som s tebou, a ni­kto ne­siah­ne na teba, aby ti zle urobil, pre­tože mám mnoho ľudu v tom­to mes­te. 11 A bol tam rok a šesť mesiacov a učil medzi nimi slovo Božie. Gallion.12 Ale keď bol Gal­li­on prokon­zulom Achaje, po­vs­tali Židia jed­nomyseľne proti Pav­lovi a za­vied­li ho pred súdište 13 a hovorili: ten­to navádza ľudí, aby ctili Boha spôsobom, k­torý sa protizákonu. 14 A keď mal Pavel ot­voriť ús­ta, po­vedal Gal­li­on Židom: Keby to bola, ó, Židia, nejaká kriv­da alebo nejaký iný ľah­komyseľný zlý skutok, bolo by roz­um­né, aby som vás zniesol; 15 ale ak sú to škriepky o slovo, o mená a o váš zákon, to si sami vy­bav­te, lebo toho ja nech­cem byť sud­com. 16 A odo­hnal ich od súdišťa. 17 Vtedy po­chytili všet­ci Gréci Sos­téna, pred­staveného synagógy, a bili ho pred súdišťom. A Gal­li­on na to nič ned­bal. 18 A Pavel tam po­budol ešte za mnoho dní; ale po­tom sa odo­bral od bratov a od­plavil sa do Sýrie a s ním Pri­scil­la a Ak­vila, keď si bol v Kench­reách ostrihal hlavu, lebo mal sľub. 19 A prišli do Efezu, a ich zanechal tam a sám vošiel do synagógy a hovoril so Žid­mi. 20 A keď ho prosili, žeby zo­stal u nich za viacej času, ne­privolil, 21 ale sa odo­bral od nich a po­vedal: Musím na každý spôsob na­stávajúci sviatok sláviť v Jeruzaleme, ale sa zase na­vrátim k vám, ak bude Bôh chcieť. A tak sa od­plavil z Efezu. 22 A prij­dúc dolu do Cezáree od­išiel hore do Jeruzalema a po­zdraviac cir­kev od­išiel dolu do An­ti­ochie. Pavlova tretia cesta misijná. Apollo v Efeze.23 A keď tam pobudol nejaký čas, od­išiel zase a chodil radom po Galat­skej krajine a po Frýgii a upevňoval všet­kých učeníkov. 24 A nejaký Žid, menom Apol­lo, rodom z Alexan­drie, muž výrečný a moc­ný v pís­mach, prišiel do Efezu. 25 Ten bol vy­nau­čovaný ces­te Pánovej a, vrúci duchom, hovoril a učil správ­ne o Pánu Ježišovi znajúc iba krst Jánov. 26 A ten za­počal pros­to a smele hovoriť v synagóge. A keď ho počuli Pri­scil­la a Ak­vila, prijali ho k sebe a dô­klad­nejšie mu vy­ložili ces­tu Božiu. 27 A pre­tože chcel prej­sť do Achaje, bratia ho povzbudili k tomu a na­písali učeníkom, žeby ho prijali. A on, keď ta prišiel, pros­pel mnoho uverivším skr­ze milosť; 28 lebo pád­ne usviedčal Židov, verej­ne, a po­ukazoval pís­mami, že Kris­tus je Ježiš.

RoháčekSkutky18