RoháčekSkutky17

Skutky

Skutky apoštolov

V Tesalonike a v Berei.1 A pre­ces­tujúc Am­fipolis a Apol­loniu prišli do Tesaloniky, kde bola synagóga Židov. 2 A Pavel podľa svojej obyčaje vošiel k nim. A po tri soboty hovoril s nimi z písem, 3 ot­váral ich a pred­kladal, že Kris­tus musel tr­pieť a vstať z mŕt­vych, a že toto je Kris­tus, Ježiš, ktorého vám ja zves­tujem. 4 A nie­ktorí z nich uverili a boli losom Božím pridelení Pav­lovi a Sílasovi i bohaboj­ných Grékov veliké množs­tvo i pop­red­ných žien ne­malý počet. 5 Ale ne­veriaci Židia za­pálení súc závisťou pri­brali si nie­koľko po trhu sa po­tulujúcich zlých mužov, soh­nali zá­stup a po­búrili mes­to urobiac útok na dom Jázonov hľadali ich vy­viesť pred ľud. 6 A keď ich nenašli, vliek­li Jázona a nie­ktorých bratov k náčel­níkom mes­ta a kričali: Títo, ktorí búria celý svet, prišli aj sem, 7 a Jázon ich prijal. A títo všet­ci robia proti nariadeniam cisára hovoriac, že je iný kráľom, Ježiš. 8 A po­búrili zá­stup i náčel­níkov mes­ta, ktorí to počuli. 9 Ale keď do­stali od Jázona a od os­tat­ných záruku, pre­pus­tili ich. 10 A bratia hneď cez noc vy­slali Pav­la a Sílasa do Beree, ktorí prij­dúc ta od­išli do synagógy Židov. 11 A tí boli šľachet­nejší ako tí v Tesalonike a prijali slovo s celou ochotou a zkúmali pís­ma každý deň, či je tomu tak. 12 A tak uverili mnohí z nich, i gréc­kych žien pop­red­ných i mužov uveril nemalý počet. 13 Ale hneď ako zvedeli Židia z Tesaloniky, že Pavel i v Berei zves­toval slovo Božie, prišli aj tam ne­pokojiť a búriť zá­stupy. 14 Ale bratia po­tom hneď vy­slali Pav­la, aby išiel až k moru, ale i Sílas i Timote­us zo­stali tam. 15 A tí, ktorí od­prevádzali Pav­la, za­vied­li ho až do Atén a do­stanúc príkaz pre Sílasa a Timotea, aby čím naj­skôr prišli za ním, od­išli. V Aténach.16 A kým ich Pavel čakal v Aténach, roz­necoval sa v ňom jeho duch, keď videl, že je mes­to pl­né modiel. 17 Hovoril tedy v synagóge so Žid­mi i s bohaboj­nými inok­meňci i na tržis­ku každý deň s tými, ktorí sa ta práve na­hodili. 18 A dali sa s ním do hád­ky aj nie­ktorí z epikurej­ských a sto­ic­kých filozofov, mudrcov. A jed­ni vraveli: Čože to chce ten žvat­láč po­vedať? A iní za­se: Zdá sa byť zves­tovateľom cudzích bohov. Lebo im zves­toval Ježiša a zmŕt­vychvs­tanie. 19 A po­chytili ho a za­vied­li na Are­opág a po­vedali: Či môžeme zvedieť, čo a jaké je to nové učenie, ktoré to ty hovoríš? 20 Lebo ne­sieš čosi čud­ného do našich uší. Radi by sme tedy zvedieť, čo to chce byť. 21 Lebo všet­ci Atéňania i tam bývajúci cudzin­ci na nič iného ne­stih­nú ako alebo vravieť niečo alebo počúvať niečo nového. 22 Vtedy si za­stal Pavel na­pro­stred Are­opágu a po­vedal: Mužovia Atéňania, podľa všet­kého vidím, že ste vy ne­obyčaj­ne nábožní ľudia. 23 Lebo jako som chodil po mes­te a ob­zeral som vaše po­sviat­nos­ti, k­torým dávate božs­kú česť, našiel som aj ol­tár, na ktorom je na­písané: Ne­známemu Bohu. Toho teda, ktorého ctíte bez toho, žeby ste ho znali, toho vám ja zves­tujem. 24 Bôh, ktorý učinil svet a všet­ko, čo je na ňom, súc Pánom nebies a zeme nebýva v chrámoch, učinených rukou, 25 ani sa mu ne­slúži ľud­skými rukami, jako čo by niečo po­treboval, lebo veď on sám dáva všet­kému život a dych a všet­ko 26 a učinil z jed­nej krvi všetok národ ľudí, aby bývali na celej tvári zeme, určiac vo­pred od­riadené časy a medze ich bývania, 27 aby hľadali Pána, ak by ho snáď len nejako na­hmatali a našli, hoci nie je ďaleko od ni­ktorého z nás. 28 Lebo veď v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, jako aj ktorísi z vašich bás­nikov po­vedali: Lebo i jeho rodina sme. 29 Tedy keď sme rodinou Božou, ne­máme sa dom­nievať, že by Božs­tvo bolo podob­né zlatu alebo strieb­ru alebo kameňu, rytine, ktorú vy­tvorilo remes­lo a ľud­ský výmysel. 30 Bôh tedy pre­hliadol časy ne­vedomos­ti, ale teraz zves­tuje ľuďom, všet­kým všade, aby činili po­kánie, 31 pre­tože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spraved­livos­ti v osobe muža, ktorého určil nato, a podáva všet­kým ľuďom vieru vzkriesiac ho z mŕt­vych. 32 Ale keď počuli o vzkriesení z mŕt­vych, jed­ni sa po­smievali, a druhí po­vedali: Vypočujeme ťa o tom aj po druhé. 33 Tak­to vy­šiel Pavel zpomedzi nich. 34 No, nie­ktorí mužovia sa pri­pojili k nemu a uverili, medzi ktorými bol aj Di­onýzius Are­opags­ký aj žena, menom Damaris, a iní s nimi.

RoháčekSkutky17