RoháčekSkutky1,8

Skutky 1:8

Skutky apoštolov

ale prij­mete moc Svätého Ducha, ktorý prij­de na vás, a budete mi sved­kami i v Jeruzaleme i po celom Jud­sku i v Samárii a tak až do po­sled­nej končiny zeme.


Verš v kontexte

7 A on im po­vedal: To nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jed­not­livé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlast­nej moci, 8 ale prij­mete moc Svätého Ducha, ktorý prij­de na vás, a budete mi sved­kami i v Jeruzaleme i po celom Jud­sku i v Samárii a tak až do po­sled­nej končiny zeme. 9 A keď to po­vedal, zdvi­hnutý bol hore, kým oni hľadeli na to, a podňal ho ob­lak a v­zal zpred ich očí.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 ale prij­mete moc Svätého Ducha, ktorý prij­de na vás, a budete mi sved­kami i v Jeruzaleme i po celom Jud­sku i v Samárii a tak až do po­sled­nej končiny zeme.

Evanjelický

8 ale prij­mite moc Ducha Svätého, ktorý zo­stúpi na vás, a budete mi sved­kami aj v Jeruzaleme, aj po celom Jud­sku, aj v Samárii a až do po­sled­ných končín zeme.

Ekumenický

8 Teraz však na vás zo­stúpi Svätý Duch, vy do­stanete jeho moc a budete mi sved­kami v Jeruzaleme, v celom Jud­sku i Samárii, až po kraj zeme.

Bible21

8 Při­jmete ale moc Du­cha svatého při­cházejícího na vás a bu­dete mý­mi svědky v Je­ruzalémě, v ce­lém Jud­s­ku, v Sa­maří a až na ko­nec světa.“

RoháčekSkutky1,8