RoháčekSkutky9

Skutky

Skutky apoštolov

Obrátenie Saulovo.1 A Saul ešte vždyc­ky dýchal hroz­bou a vraždou na učeníkov Pánových a išiel k naj­vyššiemu kňazovi 2 a vy­žiadal si od neho lis­ty do Damašku na tamojšie synagógy, aby, jest­li by tam našiel nie­ktorých mužov alebo ženy tej ces­ty, do­viedol ich sviazaných do Jeruzalema. 3 A v tom, čo išiel, stalo sa, že sa blížil Damašku, a zrazu ho ob­kľúčilo svet­lo z neba, 4 a pad­núc na zem počul hlas, ktorý mu hovoril: Sau­le, Sau­le, prečo ma prena­sleduješ? 5 A on povedal: Kto si, Pane? A Pán po­vedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prena­sleduješ, tvrdo ti bude proti os­tňu sa vzpečovať. 6 A on trasúc a desiac sa po­vedal: Pane, čo chceš, aby som učinil? A Pán jemu: Vstaň a voj­di do mes­ta, a po­vie sa ti, čo máš robiť. 7 A mužovia, ktorí s ním spolu ces­tovali, stáli ohromení, bez slova, ktorí síce hlas počuli, ale ne­videli ni­koho. 8 Po­tom vstal Saul so zeme, ale keď sa mu ot­vorily oči, ne­videl ni­koho. Vtedy ho pojali za ruku a vo­vied­li do Damašku. 9 A bol tak tri dni, čo ne­videl, a nejedol ani ne­pil. 10 A bol nejaký učeník v Damašku, menom Ananiáš, ktorému riekol Pán vo videní: Ananiášu! A on po­vedal: Tu som Pane. 11 A Pán zase jemu: Vstaň a idi do ulice, ktorá sa volá Priama, a vy­hľadaj v dome Júdovom Sau­la, menom Tar­zen­ského, lebo hľa, mod­lí sa. 12 (A Saul videl vo videní muža, menom Ananiáša, ktorý vošiel k nemu a položil ne neho ruky, aby pre­zrel). 13 A Ananiáš od­povedal: Pane, počul som od mnohých ľudí o tom­to mužovi, jako mnoho zlého učinil tvojim svätým v Jeruzaleme. 14 A má aj tu moc od naj­vyšších kňazov po­viazať všet­kých, ktorí vzývajú tvoje meno. 15 Ale Pán mu po­vedal: Iď, lebo on mi je vy­volenou nádobou, aby zaniesol moje meno i pred po­hanov i pred kráľov i pred synov Iz­raelových. 16 Lebo ja mu ukážem, ako mnoho musí on pre­tr­pieť za moje meno. Ananiáš u Saula. Saul káže Krista.17 Vtedy od­išiel Ananiáš a vošiel do domu a položiac na neho ruky po­vedal: Sau­le, bratu, Pán ma po­slal, Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ces­te, ktorou si išiel sem, aby si pre­zrel a bol na­pl­nený Svätým Duchom. 18 A hneď spad­ly s jeho očí jako čo by lupiny, a pre­zrel na­skut­ku a vstal a dal sa po­krs­tiť 19 a prijal po­krm a po­sil­nil sa. A bol nie­koľko dní s učeník­mi, ktorí boli v Damašku. 20 A hneď hlásal v synagógach Ježiša Kris­ta, že je on Syn Boží. 21 A žas­li všet­ci, ktorí to počuli, a vraveli: Či toto nie je ten, ktorý to hubil v Jeruzaleme tých, ktorí vzývajú to meno? A sem tiež prišiel na­to, aby ich po­viazaných od­viedol pred naj­vyšších kňazov. 22 Ale Saul čoraz moc­nel a miatol dôvod­mi Židov, ktorí bývali v Damašku, do­kazujúc, že on, Ježiš, je Kris­tus. Saula chcú zabiť. V Jeruzaleme. Barnabáš.23 A keď bolo po­minulo hod­ne dní, uradili sa medzi sebou Židia za­biť ho. 24 Ale Saul zvedel o ich ú­klade. A strieh­li aj brány vod­ne i vnoci, aby ho za­bili. 25 Ale učeníci ho pojali vnoci a spus­tili cez múr spus­tiac ho po po­v­raze v pleten­ci. 26 A keď prišiel Saul do Jeruzalema, po­kúšal sa pri­družiť sa učeníkom; ale sa ho báli všet­ci, pre­tože mu ne­verili, že by bol učeníkom. 27 Ale Bar­nabáš ho pojal a za­viedol k apoštolom a poroz­prával im, ako videl na ces­te Pána, a že s ním hovoril, a jako v Damašku smele hovoril v mene Ježišovom. 28 A bol s nimi vchádzajúc a vy­chádzajúc, v Jeruzaleme. 29 A hovoril smele v mene Pána Ježiša a vravel a hádal sa s hel­lenis­tami, a oni sa po­kúšali za­biť ho. 30 Ale keď o tom zvedeli bratia, za­vied­li ho dolu do Cezáree a vy­slali ho do Tar­zu. 31 A tak sbory po celom Jud­sku a po Galilei a Samárii maly po­koj vzdelávajúc sa a chodiac v báz­ni Pánovej a roz­hojňovaly sa techou Svätého Ducha. Peter uzdraví Eneáša a vzkriesi Tabitu.32 A stalo sa, keď chodil Peter po nich po všet­kých, že sišiel i k svätým, ktorí bývali v Lyd­de. 33 A našiel tam nejakého človeka, menom Eneáša, ktorý už od ôs­mich rokov ležal na po­steli a ktorý bol porazený. 34 A Peter mu po­vedal: Eneášu, Ježiš Kris­tus ťa uzdravuje. Vstaň a po­steľ si. A hneď vstal. 35 A videli ho všet­ci, ktorí bývali v Lyd­de a v Sárone, ktorí sa ob­rátili k Pánovi. 36 A v Jop­pe bola is­tá učenica, menom Tabita, čo znamená v pre­klade Dor­kas čiže Laň. Tá bola pl­ná dob­rých skut­kov a milodarov, ktoré dávala. 37 A stalo sa v tých dňoch, že onemoc­nela a zo­mrela. A keď ju umyli, položili ju vo vr­ch­nom príbyt­ku. 38 A keďže bola Lyd­da blíz­ko Jop­py, a keď počuli učeníci, že je tam Peter, po­slali k nemu dvoch mužov a prosili: Ne­váhaj prij­sť až k nám. 39 A Peter vstal a išiel s nimi. A keď ta prišiel, vy­vied­li ho do vr­ch­ného príbyt­ku, a ob­stúpily ho všet­ky tie vdovy plačúc a ukazovaly suk­ne a plášte, ktoré im robila Dor­kas, do­kiaľ bola s nimi. 40 Vtedy vy­hnal Peter všet­kých von a skloniac kolená mod­lil sa a ob­rátiac sa k mŕt­vemu telu po­vedal: Tabita, vstaň! A ona ot­vorila oči, a keď videla Pet­ra, po­sadila sa. 41 A on jej podal ruku a zo­dvihol ju. Po­tom za­volal svätých a vdovy a po­stavil ju pred nich živú. 42 A zvedeli o tom po celej Jop­pe, a mnohí uverili na Pána. 43 A stalo sa, že zo­stal v Jop­pe za hod­ne dní u is­tého Šimona koželuha.

RoháčekSkutky9