RoháčekSkutky15

Skutky

Skutky apoštolov

Spor o obriezku.1 A prišli nie­ktorí z Jud­ska dolu a učili bratov, že vraj jest­li sa ne­ob­režete podľa obyčaje Mojžišovej, ne­môžete byť spasení. 2 A keď p­reto povstala vzbura a ne­malá hád­ka Pav­lovi a Bar­nabášovi s nimi, ustanovili, aby Pavel a Bar­nabáš a ešte niektorí iní z nich išli k apoštolom a starším hore do Jeruzalema o ten­to spor. 3 A oni tedy vy­prevadení súc od sboru išli cez Feníciu a Samáriu rozp­rávajúc o ob­rátení po­hanov a pôsobili všet­kým bratom velikú radosť. 4 A keď prišli do Jeruzalema, boli prijatí od sboru aj od apoštolov aj od starších a zves­tovali, čo všet­ko učinil s nimi Bôh. 5 Ale v­raj povstali nie­ktorí zo sek­ty farize­ov, ktorí uverili, a hovoria, že sa musia ob­rezovať, a že sa im má prikázať, aby za­chovávali zákon Mojžišov. 6 Vtedy sa sišli apoštolovia a starší, aby videli a uvážili o tej veci. 7 A po mnohom do­hadovaní sa po­vs­tal Peter a po­vedal im: Mužovia bratia, vy viete, že si Bôh od dáv­nych dňov vy­volil medzi na­mi, aby skr­ze moje ús­ta počuli po­hania slovo evan­jelia a uverili. 8 A Bôh, ktorý zná srd­ce, im dal svedoc­tvo dajúc im Svätého Ducha jako i nám 9 a ne­urobil nijakého roz­dielu medzi nami a medzi nimi očis­tiac vierou ich srd­cia. 10 A tak teraz čo po­kúšate Boha ch­cúc vzložiť jar­mo na krk učeníkom, ktoré ani naši ot­covia ani my sme ne­vládali uniesť? 11 Ale veríme, že skr­ze milosť Pána Ježiša Kris­ta budeme spasení na ten is­tý spôsob ako aj oni. 12 A umĺk­lo všet­ko množs­tvo a počúvali Bar­nabáša a Pav­la, ktorí vy­právali, jaké mnohé divy a zá­zraky činil Bôh skr­ze nich medzi po­han­mi. 13 A keď umĺk­li, od­povedal Jakob a po­vedal: Mužovia bratia, počuj­te ma! 14 Šimon p­ráve rozprával, ako Bôh najprv po­hliadol, aby vzal z po­hanov ľud na svoje meno. 15 A s tým sa srov­návajú slová prorokov, ako je na­písané: 16 Po­tom sa na­vrátim a zase vy­stavím pad­lý stán Dávidov i jeho zboreniny znova vy­budujem a po­stavím ho rov­no, 17 aby po­zos­talí z ľudí vy­hľadali Pána i všet­ky národy, nad ktorými bolo vzývané moje meno, hovorí Pán ktorý činí toto všet­ko. 18 Známe sú Bohu od veku všet­ky jeho diela. 19 Pre­to ja súdim ne­znepokojovať tých, ktorí sa z po­hanov ob­racajú k Bohu, 20 ale na­písať im, aby sa zdŕžali od pošk­vŕn modiel a od smilstva, od za­duseného a od kr­vi. 21 Lebo Mojžiš má od dáv­nych po­kolení po mes­tách tých, ktorí ho hlásajú, a číta sa po synagógach každú sobotu. 22 Vtedy sa videlo za dob­ré apoštolom a starším s celou cir­kvou vy­voliť si spomedzi seba mužov a po­slať ich do An­ti­ochie s Pav­lom a Bar­nabášom, Júdu, zvaného Bar­sabáša, a Sílasa, mužov, vedúcich medzi brat­mi, 23 a na­písali po nich toto: Apoštolovia a starší a bratia po­zdravujú bratov z po­hanov, bratov, ktorí v An­ti­ochii, Sýrii a Cilícii. 24 Pre­tože sme počuli, že nie­ktorí z nás vy­j­dúc znepokojili vás rečami a roz­vracajú vaše duše hovoriac, že sa musíte obrezovať a za­chovávať zákon, ktorým sme toho nenaručili, 25 videlo sa nám za dob­ré, prišedším na jed­nu myseľ, vy­brať si mužov a po­slať ich k vám s našimi milovanými, s Bar­nabášom a Pav­lom, 26 s ľuďmi to, ktorí vy­dali svoje životy za meno nášho Pána Ježiša Kris­ta. 27 Po­slali sme tedy Júdu a Sílasa, ktorí aj sami úst­ne po­vedia to is­té. 28 Lebo za dob­ré sa videlo Svätému Duchu i nám ne­uvaľovať na vás viacej nijakého bremena krome toho ne­vy­hnuteľne po­treb­ného: 29 zdržovať sa od obetovaného mod­lám, od kr­vi, od za­duseného a od smils­tva, čoho keď sa budete veľmi vy­stríhať, budete dob­re robiť. Buďte zdraví! Poslovia v Antiochii. Sílas.30 A tak oni súc pre­pus­tení prišli dolu do An­ti­ochie a shromaždiac množs­tvo podali list. 31 A keď prečítali, za­radovali sa po­tešeniu. 32 A Júdas a Sílas, ktorí boli aj sami prorok­mi, na­pomínali bratov mnohými slovami a upevňovali. 33 A keď tam pobudli nejaký čas, boli pre­pus­tení od bratov s po­kojom k tým, ktorí ich po­slali. 34 Ale Sílasovi sa videlo za dob­ré zo­stať tu. 35 A Pavel a Bar­nabáš zdržovali sa v An­ti­ochii učiac a zves­tujúc, aj s mnohými inými, slovo Pánovo. Barnabáš sa rozíde s Pavlom. Pavlova druhá cesta misijná.36 A po nie­koľkých dňoch po­vedal Pavel Bar­nabášovi: Nože sa vráťme a ponavštevuj­me svojich bratov po všet­kých mes­tách, v ktorých sme zves­tovali slovo Pánovo, a vidzme, jako sa majú. 37 A Bar­nabáš radil, aby pojali so sebou i Jána, zvaného Mar­ka. 38 Ale Pavel uznával za správ­ne ne­pojímať so sebou toho, ktorý od­išiel od nich z Pam­fýlie a ne­išiel s nimi k dielu. 39 A z toho po­vs­talo také roz­nietenie, že sa roz­išli, a že Bar­nabáš pojal so sebou Mar­ka a od­plavil sa do Cyp­ru, 40 a Pavel si zvolil k sebe Sílasa a od­išiel tiež poručený súc od bratov milos­ti Pánovej a chodil po Sýrii a Cilícii a upevňoval sbory.

RoháčekSkutky15