RoháčekJán21

Ján

Evanjelium podľa Jána

Pán sa zjaví učeníkom pri rybolove.1 Po­tom sa zase zjavil Ježiš učeníkom pri Tiberiad­skom mori. A zjavil sa tak­to. 2 Boli spolu Šimon Peter a Tomáš, zvaný Didymus, a Na­tanael z Galilej­skej Kány aj tí d­vaja synovia Zebedeovi a ešte iní z jeho učeníkov dvaja. 3 A Šimon Peter im po­vedal: Idem loviť ryby. A oni mu po­vedali: Poj­deme aj my s tebou. A tak vyšli a vstúpili hneď do lode, ale v tú noc nechytili ničoho. 4 A keď už bolo ráno, stál Ježiš na brehu, ale učeníci ne­vedeli, že je to Ježiš. 5 Vtedy im po­vedal Ježiš: Deti, či máte niečo na zjedenie? A oni mu po­vedali: Nemáme. 6 A on im po­vedal: Za­hoďte sieť na pravú stranu lode a naj­dete. A tak za­hodili a už aj ju ne­vládali utiah­nuť pre množs­tvo rýb. 7 Vtedy po­vedal učeník, ktorého to miloval Ježiš, Pet­rovi: To je Pán. A Šimon Peter, keď počul, že je to Pán, opásal si svr­ch­né rúcho, lebo bol na­hý a hodil sa do mora. 8 A tí druhí učeníci prišli na čl­ne, lebo neboli ďaleko od zeme, ale tak asi dve­sto lakťov, vlečúc sieť s rybami. 9 A jako vy­šli na zem, videli roz­loženú vat­ru uhlia a rybu, položenú na ňom, aj chlieb. 10 A Ježiš im po­vedal: Dones­te z rýb, ktoré ste teraz ulovili. 11 Tu vy­šiel Šimon Peter a vy­tiahol sieť na zem, pl­nú velikých rýb, sto päťdesiatt­ri. A hoc ich bolo tak mnoho, neroz­trh­la sa sieť. 12 Potom im po­vedal Ježiš: Poďte, raňaj­kuj­te! A ni­ktorý z učeníkov ne­opovážil sa opýtať sa ho: Kto si ty? Lebo vedeli, že je Pán. 13 A Ježiš prišiel a vzal chlieb a dal im, a podob­ne aj rybu. 14 Toto už po tretie sa zjavil Ježiš svojim učeníkom, od­kedy vstal z mŕt­vych. Pán zkúša Petra. Pán o Jánovi.15 A po­tom, keď sa naraňaj­kovali, po­vedal Ježiš Šimonovi Pet­rovi: Šimone Jonášov, či ma miluješ, viac ako títo? A on mu po­vedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu po­vedal: Pas moje jah­niat­ka! 16 A zase mu po­vedal, po druhé: Šimone Jonášov, či ma miluješ? On mu po­vedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Nato mu po­vedal Ježiš: Pas ako pas­tier moje ovečky! 17 Po­vedal mu po tretie: Šimone Jonášov, či ma máš rád? V­tedy sa za­rmútil Peter, že mu po­vedal po tretie: Či ma máš rád? A po­vedal mu: Pane, ty vieš všet­ko, ty znáš, že ťa mám rád. A Ježiš mu po­vedal: Pas moje ovečky! 18 Ameň, ameň ti hovorím, že keď si bol mladší, opasovával si sa sám a chodieval si, kde si chcel; ale keď sa zo­starieš, vy­strieš svoje ruky, a iný ťa opáše a po­vedie, kam nech­ceš. 19 A to po­vedal dávajúc znamenie, akou sm­rťou os­lávi Boha. A keď to po­vedal, riekol mu: Poď za mnou! 20 A Peter ob­rátiac sa videl učeníka, ktorého miloval Ježiš, že ide za ním, ktorý sa to aj pri večeri bol pri­vinul k jeho hrudi a po­vedal: Pane, ktorý je to, ktorý ťa zradí? 21 Keď toho videl Peter, po­vedal Ježišovi: Pane, a ten­to čo? 22 A Ježiš mu po­vedal: Ak chcem, aby zo­stal, do­kiaľ ne­prij­dem, čo tebe do toho? Ty poď za mnou! 23 A tak sa roz­nies­lo to slovo medzi bratov v tom smysle, že ten učeník nezom­rie. Ale Ježiš mu ne­povedal, že nezom­riem, ale: Ak chcem, aby zo­stal, do­kiaľ ne­prij­dem, čo tebe do toho? 24 A to je ten učeník, ktorý svedčí o tých­to veciach a ktorý toto písal, a vieme, že jeho svedoc­tvo je prav­divé. 25 No, je aj mnoho iného, čo učinil Ježiš, čo keby sa malo jed­not­live popísať, mám za to, že ani ten svet by ne­ob­siahol kníh, ktoré by sa popísaly. Ameň.

RoháčekJán21