RoháčekSkutky22

Skutky

Skutky apoštolov

Pavel sa bráni: rozpráva svoje obrátenie.1 Mužovia bratia a ot­covia, počuj­te teraz moju ob­ranu pred vami. 2 A keď počuli, že im hovorí heb­rej­ským nárečím, boli ešte tichšie. A po­vedal: 3 Ja som človek Žid, narodený v Cilíc­kom Tar­ze, ale vy­chovaný v tom­to mes­te pri nohách Gamaliela, vy­nau­čený podľa dô­klad­nos­ti ot­cov­ského zákona hor­liac za Boha jako aj vy všet­ci dnes, 4 ktorý som prena­sledoval túto ces­tu až po sm­rť a pútal som a dával do žalára mužov a ženy, 5 jako mi je sved­kom i naj­vyšší kňaz i celá rada starších, od ktorých som do­stal i lis­ty na bratov a išiel som do Damašku, že do­vediem i tých, ktorí budú tam, sviazaných do Jeruzalema, aby boli po­tres­taní. 6 A stalo sa mi, keď som išiel a blížil sa Damašku, tak okolo polud­nia, že zrazu za­blesk­lo z neba veliké svet­lo vôkol mňa, 7 a padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril: Sau­le, Sau­le, prečo ma prena­sleduješ? 8 A ja som od­povedal: Kto si, Pane? A po­vedal mi: Ja som Ježiš Nazarej­ský, ktorého ty prena­sleduješ. 9 A tí, ktorí boli so mnou, svet­lo síce videli, a naľakali sa, ale hlasu toho, ktorý hovoril so mnou, ne­počuli. 10 A po­vedal som: Čo mám robiť, Pane? A Pán mi po­vedal: Vstaň a idi do Damašku, a tam sa ti po­vie o všet­kom, čo ti je nariadené robiť. 11 A keďže som ne­videl od slávy toho svet­la, pojali ma za ruku tí, ktorí boli so mnou, a tak som prišiel do Damašku. 12 A nejaký Ananiáš, človek, po­božný podľa zákona, ktorému dávajú dob­ré svedoc­tvo všet­ci Židia, ktorí tam bývajú, 13 prišiel za mnou a za­stanúc ku mne po­vedal mi: Bratu Sau­le, pre­zri! A ja som pre­zrel v tú is­tú hodinu a po­zrel na neho. 14 A on po­vedal: Bôh našich ot­cov si ťa vo­pred vy­volil, aby si po­znal jeho vôľu a videl toho Spraved­livého a počul hlas z jeho úst, 15 lebo mu budeš sved­kom všet­kým ľuďom toho, čo si videl a počul. 16 A teraz čo budeš? Vstaň, daj sa po­krs­tiť a smy svoje hriechy, vzývajúc meno Pánovo. 17 A stalo sa, keď som sa na­vrátil do Jeruzalema a mod­lil som sa v chráme, že som bol vo vy­tržení 18 a videl som ho, keď mi hovoril: Ponáhľaj sa a vy­j­di rých­le z Jeruzalema, lebo ne­prij­mú tvoj­ho svedoc­tva o mne. 19 A ja som po­vedal: Pane, oni vedia, že ja som žalároval a bil po synagógach veriacich na teba. 20 A vtedy, keď vy­lievali krv Štefana, tvoj­ho sved­ka, i sám som tam stál a sú­hlasil som s jeho za­bitím a strážil som rúcha tých, ktorí ho za­bíjali. 21 A na to mi po­vedal: Idi, lebo ja ťa vy­šlem ďaleko medzi po­hanov. 22 A počúvali ho až po toto slovo a tu pozdvihli svoj hlas a vraveli: Za­hlaď takého človeka so zeme! Lebo sa ne­pat­rí, aby žil. Pavla odvedú do tábora, kde sa odvolá na svoje občianske právo.23 A keď kričali a metali rúcha a hádzali prach do po­vet­ria, 24 po­velel tisíc­nik vo­viesť ho do tábora a kázal ho bičmi vy­šet­riť, aby zvedel, pre jakú príčinu tak kričali na neho. 25 A keď ho vy­streli, aby ho šľahali remeňmi, po­vedal Pavel tam stojacemu stot­níkovi: Či smiete bičovať človeka Rimana, a to ne­od­súdeného? 26 Keď to počul stot­ník, pri­stúpil tisíc­nikovi a oznámil mu to a po­vedal: Vidz, čo urobíš! Lebo ten človek je Riman. 27 Vtedy pri­stúpil tisíc­nik a po­vedal mu: Po­vedz mi, či si ty Riman? A on riekol: Áno. 28 A tisíc­nik od­povedal: Ja som si za veľkú sumu nadobudol toto občian­stvo. A Pavel po­vedal: Ale ja som sa Riman i narodil. 29 A tak hneď od­stúpili od neho tí, ktorí ho mali vy­šet­rovať. Ale aj tisíc­nik sa bál do­zvediac sa, že je Riman, a že ho bol dal po­viazať. 30 Po­tom na druhý deň chcúc zvedieť is­totu, čo na neho Židia žalujú, roz­viazal ho z pút a roz­kázal, aby sa sišli naj­vyšší kňazi a celá ich vy­soká rada, a do­vedúc dolu Pav­la po­stavil ho pred nich.

RoháčekSkutky22