RoháčekSkutky6

Skutky

Skutky apoštolov

Nepokoj pri obsluhe vdôv. Diakoni. Štefan.1 A v tých dňoch, keď sa množili učeníci, po­vs­talo re­ptanie hel­lenis­tov proti Heb­rejom, že pri každoden­nej ob­sluhe venuje sa ich vdovám menej po­zor­nos­ti. 2 Vtedy si svolali tí dvanás­ti množs­tvo učeníkov a po­vedali: Neľúbi sa to, aby sme my opus­tili slovo Božie a ob­sluhovali stoly. 3 A tak ob­zrite sa, bratia, po sied­mich dob­ro­povest­ných mužoch zpomedzi seba, pl­ných Svätého Ducha a múd­ros­ti, ktorých ustanovíme k tej­to práci, 4 a my budeme snažne zo­tr­vávať na mod­lit­be a v službe slova. 5 A ľúbilo sa slovo všet­kému množs­tvu, a vy­volili si Štefana, muža pl­ného viery a Svätého Ducha, a Filipa a Prochóra a Ni­kanora a Timóna a Par­ména a Mikuláša, an­ti­ochen­ského prozelyta, 6 ktorých po­stavili pred apoštolov a po­mod­liac sa vzložili na nich ruky. 7 A slovo Božie rást­lo, a počet učeníkov sa množil v Jeruzaleme veľmi. I veľký zá­stup kňazov bol po­slušný viere. Štefan premáha v Duchu a v múdrosti.8 A Štefan, pl­ný viery, milos­ti a moci, činil veliké zá­zraky a divy medzi ľudom. 9 Ale po­vs­tali nie­ktorí z tej tak zvanej synagógy Liber­tínov, Cyréňanov a Alexan­drín­cov a z tých, k­torí boli z Cilície a z Ázie, a do­hadovali sa so Štefanom, 10 a ne­moh­li odolať múd­ros­ti a duchu, ktorým hovoril. 11 Vtedy pod­hodili mužov, ktorí hovorili: Počuli sme ho hovoriť rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu. 12 A tak vzbúrili ľud i starších i zákon­níkov a prij­dúc na neho schvatli ho a za­vied­li pred vy­sokú radu 13 a po­stavili falošných sved­kov, ktorí hovorili: Ten­to človek ne­pres­táva hovoriť rúhavé slová proti tomuto svätému mies­tu a proti zákonu. 14 Lebo sme ho počuli hovoriť, že ten Nazarej­ský Ježiš zborí toto mies­to a zmení obyčaje, ktoré nám podal Mojžiš. 15 A všet­ci, ktorí sedeli vo vy­sokej rade, upreli na neho oči a videli jeho tvár ako čo by tvár an­jela.

RoháčekSkutky6