RoháčekSkutky3

Skutky

Skutky apoštolov

Uzdravenie chromého.1 A Peter a Ján išli spolu hore do chrámu na mod­liteb­nú hodinu, deviatu. 2 A p­ráve niesli nejakého muža, ktorý bol chromý od života svojej mat­ky, a ktorého skladávali každý deň ku dveriam chrámu, zvaným Krás­nym, aby si pýtal al­mužnu od tých, ktorí vchádzali do chrámu. 3 Tedy ten, keď videl Pet­ra a Jána, že majú voj­sť do chrámu, prosil, žeby mu dali al­mužnu. 4 A Peter uprel na neho zrak i s Jánom a po­vedal: Po­zri na nás! 5 A on hľadel po­zor­ne na nich očakávajúc, že do­stane niečo od nich. 6 Ale Peter po­vedal: Strieb­ra a zlata ne­mám, ale čo mám, to ti dám; v mene Ježiša Kris­ta, toho Nazarej­ského, vstaň a choď! 7 A chytil ho za pravú ruku a po­z­dvih­nul ho. A na­skut­ku mu spev­nely nohy a člen­ky, 8 a vy­skočiac stal si a chodil a vošiel s nimi do chrámu chodiac a po­skakujúc a chváliac Boha. 9 A videl ho všetok ľud chodiť a chváliť Boha. 10 A po­znali ho dob­re, že to bol on, ktorý to p­rosieval o al­mužnu a sedával pri Krás­nej bráne chrámovej, a na­pl­není boli zdesením a úžasom nad tým, čo sa mu to stalo. Peter káže: Bôh oslávil svojho Syna.11 A keď sa uzdravený, ten pred­tým chromý, držal Pet­ra a Jána, sbehol sa k nim všetok ľud do dvorany, zvanej Šalamúnovej, celí predesení. 12 A keď to videl Peter, od­povedal ľudu: Mužovia Iz­raeliti, čo sa tomu divíte? Alebo na nás prečo tak hľadíte, jako čo by sme to vlast­nou mocou alebo zbožnosťou boli robili, aby chodil? 13 Bôh Ab­rahámov, Izákov a Jakobov, Bôh našich ot­cov, os­lávil svoj­ho Syna Ježiša, ktorého ste vy prav­da vy­dali a za­preli ste ho pred tvárou Piláta, kým on súdil, že sa má prepustiť. 14 Ale vy ste za­preli toho Svätého a Spraved­livého a žiadali ste si, aby vám daroval muža vraha, 15 a Knieža života ste za­bili, ktorého Bôh vzkriesil z mŕt­vych, čoho sme my sved­kami. 16 A na viere jeho mena tohoto, ktorého vidíte a znáte, utúžilo jeho meno, a viera, daná skrze neho, dala mu toto ú­pl­né zdravie pred všet­kými vami. 17 A teraz, bratia, viem, že ste to urobili v ne­vedomos­ti jako aj vaše kniežatá, 18 a Bôh, čo pred­zves­toval skr­ze ús­ta všet­kých svojich prorokov, totiž že jeho Kris­tus bude tr­pieť, tak­to spl­nil. 19 A tak čiňte po­kánie a ob­ráťte sa aby sa vy­strely vaše hriechy, aby prišly časy občer­stvenia od tvári Pánovej, 20 a aby poslal predurčeného vám Kris­ta Ježiša, 21 ktorého však musí prijať nebo až do časov na­pravenia všet­kého, o čom hovoril Bôh skr­ze ús­ta všet­kých svojich svätých prorokov od veku. 22 Lebo Mojžiš po­vedal ot­com: Proroka vám vzbudí Pán, váš Bôh, z vašich bratov, ako mňa, toho budete počúvať vo všet­kom, čokoľvek vám bude hovoriť, 23 a bude, že každá duša, ktorá by ne­počúvala toho proroka, bude vy­plienená z ľudu, 24 a tak aj všet­ci proroci od Samuela a rad-radom, ktoríkoľvek hovorili, aj pred­zves­tovali tieto dni. 25 Vy ste synovia prorokov a sm­luvy, ktorú uzav­rel Bôh s vašimi ot­cami po­vediac Ab­rahámovi: A v tvojom semene budú požeh­nané všet­ky čeľade zeme. 26 A keď vzbudil Bôh svoj­ho Služob­níka Ježiša, najprv ho po­slal vám, aby vám dob­rorečil, keď sa jeden každý od­vrátite od svojich zlých skutkov.

RoháčekSkutky3