RoháčekSkutky11

Skutky

Skutky apoštolov

Peter vysvetľuje, prečo išiel k pohanom.1 Po­tom počuli apoštolovia a bratia v Jud­sku, že i po­hania prijali slovo Božie. 2 A keď prišiel Peter hore do Jeruzalema, súdili sa s ním tí, k­torí boli z ob­riez­ky, 3 a vraveli: Vošiel si k ne­ob­rezaným mužom a jedol si s nimi.- 4 A Peter za­počal a vy­ložil im všet­ko radom a po­vedal: 5 Ja som bol v mes­te Jop­pe a mod­lil som sa a videl som vo vy­tržení videnie, akúsi so­stupujúcu nádobu jako veliký ob­rus, spúšťajúci sa za štyri rohy z neba, a prišla až ku mne, 6 do ktorej keď som dob­re po­zrel, po­zoroval som a videl št­vor­nohé z­vieratá zemské i divú zver i zemep­lazy i nebes­ké vtác­tvo. 7 A počul som i hlas, ktorý mi hovoril: Vstaň, Pet­re, bi a jedz! 8 A po­vedal som: Nijakým činom, Pane, lebo ni­kdy ne­vošlo do mojich úst nič obec­ného alebo nečis­tého. 9 A hlas mi po druhé od­povedal z neba: Toto, čo Bôh očis­til, ty ne­maj za obec­né! 10 A to sa stalo tri razy, a zase to bolo všet­ko vy­tia­hnuté hore do neba. 11 A hľa, v tú is­tú chvíľu traja mužovia sa do­stanovili k domu, v ktorom som bol, po­slaní ku mne z Cezáree. 12 A Duch mi po­vedal, aby som išiel s nimi a nič ne­pochyboval, a išli so mnou aj títo šies­ti bratia, a tak sme vošli do domu muža, 13 a rozp­rával nám, ako videl an­jela vo svojom dome, ktorý sa po­stavil p­red ním a po­vedal mu: Pošli do Jop­py niekoľko mužov a za­volaj Šimona, ktorý má prímeno Peter, 14 a ten ti bude hovoriť slová, ktorými budeš spasený ty aj celý tvoj dom. 15 A v tom, keď som ja za­počal hovoriť, sos­túpil Svätý Duch na nich ako aj na nás tam na počiat­ku, 16 a roz­pamätal som sa na slovo Pánovo, jako hovoril: Ján krs­til vodou, ale vy budete po­krs­tení Svätým Duchom. 17 Ak im tedy dal Bôh ten is­tý dar ako nám, uverivším na Pána Ježiša Kris­ta, ktože som bol ja, aby som bol mohol za­brániť Bohu? 18 A keď to počuli, umĺk­li a oslavovali Boha a hovorili: Tedy aj po­hanom dal Bôh po­kánie na život. Evanjelium v Antiochii. Barnabáš vyhľadá Saula. Meno kresťan. Agabus.19 A tak tí, ktorí sa roz­pŕch­li pre súženie, ktoré bolo po­vs­talo za času Štefana, prešli až do Fenície a na Cyp­rus a do An­ti­ochie nehovoriac ni­komu slova jedine Židom. 20 A boli z nich nie­ktorí mužovia Cyp­rania a Cyréňania, ktorí prij­dúc do An­ti­ochie hovorili aj hel­lenis­tom zves­tujúc im Pána Ježiša. 21 A ruka Pánova bola s nimi, a uveril veľký počet duší a ob­rátil sa k Pánovi. 22 A do­počula sa o tom cir­kev v Jeruzaleme, a vy­slali Bar­nabáša, aby prešiel až do An­ti­ochie, 23 ktorý, keď prišiel a uvidel tú milosť Božiu, za­radoval sa a na­pomínal všet­kých, aby v pred­sav­zatí srd­ca zo­trvali ver­ní Pánovi, 24 pre­tože bol dob­rý muž a pl­ný Svätého Ducha a viery. A veliký zá­stup bol pri­daný Pánovi. 25 Po­tom od­išiel Bar­nabáš do Tar­zu vy­hľadať Sau­la, a keď ho našiel, do­viedol ho do An­ti­ochie. 26 A stalo sa tak, že sa celý rok schádzali v tamojšom sbore a učili veľký zá­stup, a s­talo sa aj to, že v An­ti­ochii najprv na­zvali učeníkov kresťan­mi. 27 A v tých dňoch boli prišli proroci z Jeruzalema do An­ti­ochie. 28 A jeden z nich, ktorému bolo meno Agabus, vstal a pred­zves­toval znak­mi skr­ze Ducha, že bude veľký hlad po celej zemi, ktorý aj po­tom bol za cisára Klau­dia. 29 A z učeníkov, jeden každý z nich, si zau­mienili, že podľa toho, jako je ktorý zámožný, pošlú cieľom služby pod­poru bratom, ktorí bývajú v Jud­sku, 30 čo aj urobili pošlúc to na starších po Bar­nabášovi a po Sau­lovi.

RoháčekSkutky11