RoháčekSkutky16

Skutky

Skutky apoštolov

Pavel pojme so sebou Timotea.1 A prišiel aj dolu do Der­by a do Lys­try. A hľa, bol tam nejaký učeník, menom Timote­us, syn nejakej veriacej ženy Židov­ky a otca Gréka, 2 ktorému dávali bratia, ktorí boli v Lys­tre a v Ikoniu, dob­ré svedoc­tvo. 3 Toho chcel Pavel, aby išiel s ním na cesty, a poj­múc ho obrezal ho pre Židov, ktorí boli po tých mies­tach, lebo všet­ci vedeli o jeho ot­covi, že bol Grék. 4 A jako chodili po tých mes­tách, vy­dávali im za­chovávať ustanovenia, usúdené od apoštolov a od starších, ktorí boli v Jeruzaleme. 5 A tak pev­nely sbory vo viere a množily sa hoj­ne počtom čo deň. Cesta do Europy cez Troadu.6 A keď prešli Frýgiu a Galat­skú krajinu, pre­tože im Svätý Duch za­bránil hovoriť slovo v Ázii, 7 prišli k Mýzii a po­kúšali sa ísť do Bitýnie, ale im nedal Duch Ježišov. 8 A obíduc Mýziu, sišli dolu do Tro­ady. 9 A tam sa ukázalo Pav­lovi cez noc videnie: Akýsi muž, Macedonec, stál, prosil ho a hovoril: Prej­di do Macedonie a po­môž nám! 10 A jako videl videnie, hneď sme hľadali možnosť odísť do Macedonie vy­rozumievajúc, že nás ta po­volal Pán, aby sme im zves­tovali evan­jelium. 11 A tedy od­plavili sme sa z Tro­ady a do­plavili sme sa rov­ným behom do Samot­rákie a druhého dňa do Ne­apolis Filipy. Lydia.12 a od­tiaľ do Filíp, ktoré sú pr­vým mes­tom osad­ným tej čas­ti Macedonie. A boli sme v tom­to mes­te nie­koľko dní. 13 A v sobot­ný deň sme vy­šli za bránu mes­ta k rieke, kde obyčaj­ne bývala mod­lit­ba. A sad­núc si hovorili sme so ženami, ktoré sa boly sišly. 14 A počúvala nejaká žena, menom Lydia, ktorá predávala pur­pur, z mes­ta Ty­atír, bojaca sa Boha, ktorej Pán ot­voril srd­ce, aby po­zorovala na to, čo hovoril Pavel. 15 A keď bola po­krs­tená i jej dom, prosila a hovorila: Ak ste súdili o mne, že som ver­ná Pánovi, tak voj­dite do môj­ho domu a zo­staňte. A prinútila nás. Veštica. Pavel a Sílas v žalári.16 A stalo sa, keď sme išli na mod­lit­bu, že sa stret­la s nami jakási dievčina, ktorá mala veštec­kého ducha a ktorá veštením po­skytovala svojim pánom veľký zárobok. 17 Tá chodila za Pav­lom a za na­mi, kričala a hovorila: Títo ľudia sú sluhami naj­vyššieho Boha, ktorí vám zves­tujú ces­tu spasenia. 18 A to robila za mnoho dní. Ale Pavel s ne­vôľou to ne­súc ob­rátil sa a po­vedal duchu: Roz­kazujem ti v mene Ježiša Kris­ta, aby si vy­šiel z nej! A vy­šiel v tú is­tú hodinu. 19 Ale keď videli jej páni, že vy­šla nádej ich zárob­ku, po­chytili Pav­la a Sílasa a vliek­li ich na tržište pred náčel­níkov mesta 20 a do­vedúc ich pred veliteľov po­vedali: Títo ľudia súc Židia búria naše mes­to 21 a zves­tujú obyčaje, ktoré sa nám ne­sluší prijať ani podľa nich robiť, Rimanom. 22 Tu po­vs­tal spolu proti nim aj zá­stup, a velitelia str­hajúc s nich rúcho veleli palicovať. 23 A keď im boli za­dali mnoho rán, vsadili ich do väzenia a strážnemu väzenia pri­kázali, aby ich dob­re strážil. 24 A on do­stanúc taký príkaz, vsadil ich do vnútor­ného väzenia a pre bez­pečnosť nohy im sov­rel do klady. 25 Ale o pol­noci Pavel a Sílas mod­liac sa spievali Bohu chvály, a väz­ni ich počúvali. 26 A zrazu po­vs­talo veľké zeme­trasenie, takže sa po­hly zá­klady žalára, a na­skut­ku sa ot­vorily všet­ky dvere, a všet­kých putá sa uvoľnily. 27 A keď sa pre­budil strážny žalára a videl dvere žalára po­ot­várané, vy­tiahol meč a chcel sa za­biť dom­nievajúc sa, že väz­ni ušli. 28 Ale Pavel za­volal veľkým hlasom a po­vedal: Ne­urob si ničoho zlého, lebo sme všet­ci tu! 29 A keď si vy­pýtal svet­lo, skočil do vnút­ra a trasúc sa padol pred Pav­la a Sílasa 30 a vy­vedúc ich von po­vedal: Pánovia, čo mám činiť, aby som bol spasený? 31 A oni po­vedali: Uver v Pána Ježiša Kris­ta a budeš spasený ty aj tvoj dom. 32 A hovorili mu slovo Pánovo i všet­kým, ktorí boli v jeho dome. 33 A pojal ich v tú hodinu nočnú, umyl ich od rán a bol na­skut­ku po­krs­tený on i všet­ci jeho domáci. 34 A vy­viedol ich hore do svoj­ho domu a pred­ložil im stôl a plesal s celým domom uveriac Bohu. 35 A keď bol deň, po­slali velitelia haj­dúchov s od­kazom: Pre­pus­ti tých ľudí! 36 A strážny žalára oznámil slová Pav­lovi. Velitelia vraj po­slali hajdúchov, aby som vás pre­pus­til. Tak teraz vy­j­dite a iďte v po­koji. 37 Ale Pavel im po­vedal: Najprv nás, Rimanov, verej­ne, a ne­od­súdených na­bili a vr­h­li do väzenia a teraz nás taj­ne vy­háňajú? Nie, ale nech sami prij­dú a vy­vedú nás. 38 A haj­dúsi oznámili tie slová veliteľom. A báli sa, keď počuli, že sú Rimania. 39 A prišli a prosili ich a vy­vedúc žiadali, žeby vy­šli z mes­ta. 40 A keď vy­šli z väzenia, vošli k Lydii a vidiac bratov po­tešili ich a vy­šli.

RoháčekSkutky16