RoháčekSkutky14

Skutky

Skutky apoštolov

V Ikoniu, v Lystre a v Derbe.1 A stalo sa v Ikoniu, že vošli tým is­tým spôsobom do synagógy Židov a hovorili tak, že uverilo veliké množs­tvo i Židov i Grékov. 2 Ale Židia, ktorí ne­pos­lúchali, vzbúrili a ro­zdráždili duše po­hanov proti bratom. 3 No, zt­rávili tam dlhý čas a hovorili smele pri po­moci Pána, ktorý vy­dával slovu svojej milos­ti svedoc­tvo a dával, aby sa dialy divy a zá­zraky skr­ze ich ruky. 4 A ro­z­dvojilo sa množs­tvo mes­ta, jed­ni boli so Žid­mi a druhí s apoštol­mi. 5 A keď urobili jako po­hania tak i Židia so svojimi po­hlavár­mi útok, aby ich strýz­nili a ukameňovali, 6 oni spozorujúc to utiekli dolu do miest Lyka­onie, do Lystry a Der­by, a do okolia 7 a evan­jelizovali tam. Chromý uzdravený. Pavla kameňujú.8 A v Lys­tre sedával nejaký muž, ne­vlád­ny nohami, ktorý bol chromý od života mat­ky a ktorý ni­kdy nechodil. 9 Ten počúval Pav­la hovoriť, ktorý uprene po­zrel na neho a vidiac, že má vieru, aby bol uzdravený, 10 po­vedal veľkým hlasom: Vstaň a po­stav sa rovný na svoje nohy! A vyskočil a chodil. 11 A keď videly zá­stupy, čo učinil Pavel, po­z­dvih­ly svoj hlas a vravely po lyka­onit­sky: Bohovia, spodob­není ľuďom, k nám sos­túpili! 12 A volali Bar­nabáša Jupiterom a Pav­la Mer­kuri­om, pre­tože on viedol slovo. 13 A kňaz Jupiterov, ktorý bol pred ich mes­tom, do­viedol býkov a doniesol vence k bránam a chcel so zá­stup­mi obetovať. 14 Ale keď to počuli apoštolovia, Bar­nabáš a Pavel, roz­trh­li svoje rúcha, vy­beh­li medzi zá­stup, kričali 15 a vraveli: Mužovia, čo to robíte? Aj my sme ľudia, ktorí tr­píme podob­né neres­ti jako vy, ktorí vám zves­tujeme evan­jelium, aby ste sa ob­rátili od tých­to már­nos­tí k živému Bohu, ktorý učinil nebo i zem i more i všet­ko, čo je v nich, 16 ktorý v prešlých po­koleniach nechal všet­ky národy ísť ich ces­tami, 17 hoci aj nenechal seba bez svedoc­tva činiac dob­re, dávajúc nám dažde z neba a úrod­né časy, na­plňujúc nás pokrmom a naše srd­cia veselosťou. 18 A to hovoriac len-len že zdržali zá­stupy, aby im ne­obetovali. 19 Ale na to prišli Židia z An­ti­ochie a z Ikonia a navied­li zá­stupy, a ukameňujúc Pav­la vliek­li ho von z mes­ta, dom­nievajúc sa, že zo­mrel. 20 Ale keď ho ob­stúpili učeníci, vstal a vošiel do mes­ta. A druhého dňa vy­šiel s Bar­nabášom do Der­by. Návrat. Upevňovanie učeníkov. Zriadenie sborov.21 A keď do­zves­tovali tomu mes­tu evan­jelium a zís­kali mnohých za učeníkov, na­vrátili sa do Lys­try, do Ikonia a do Antiochie 22 upevňujúc duše učeníkov a napomínajúc ich, aby trvali vo viere, a hovorili, že musíme cez mnohé súženia voj­sť do kráľov­stva Božieho. 23 A keď im vy­volili starších po sboroch a vše sa po­mod­lili s pôs­tom, poručili ich Pánovi, v ktorého uverili. 24 A keď prešli Pisídiu, prišli do Pam­fýlie. 25 A keď do­hovorili slovo v Per­ge, sišli do Atalie 26 a od­tiaľ sa od­plavili do An­ti­ochie, od­kiaľ boli od­daní milos­ti Božej ku dielu, ktoré vy­konali. 27 A keď prišli a shromaždili sbor, zves­tovali, čo všet­ko učinil s nimi Bôh a že ot­voril po­hanom dvere viery. 28 A boli tam nie malý čas s učeník­mi.

RoháčekSkutky14