RoháčekSkutky10

Skutky

Skutky apoštolov

Kornelius.1 A bol nejaký muž v Cezárei, menom Kor­nelius, stot­ník z čaty, zvanej Ital­skej, 2 nábožný a bojaci sa Boha s celým svojím domom, ktorý dával ľudu mnoho al­mužien 3 a vždy sa mod­lieval Bohu. Ten videl zreteľne vo videní vod­ne, okolo deviatej hodiny an­jela Božieho, že vošiel k nemu a po­vedal mu: Kor­nelius! 4 A on po­zrel upreným hlasom na neho a po­vedal, pre­strašený: Čo je Pane? A on mu po­vedal: Tvoje mod­lit­by a tvoje al­mužny vstúpily na pamäť pred Bohom. 5 A tak teraz pošli mužov do Jop­py a za­volaj Šimona, ktorý má prímeno Peter. 6 Ten po­hos­tíni u nejakého Šimona, koželuha, ktorý má dom pri mori, ten ti po­vie, čo máš robiť. 7 A jako od­išiel an­jel, ktorý hovoril Kor­neli­ovi, Kor­nelius zavolal dvoch zo svojich čeľadínov a jed­ného pobožného vojaka z tých, ktorí sa ho pri­dŕžali, 8 a keď im poroz­prával všet­ko, po­slal ich do Jop­py. Peter vidí zjav: nádoba s neba. Korneliovi poslovia.9 A druhého dňa, keď oni išli a blížili sa k mes­tu, vy­šiel Peter na po­strešie domu po­mod­liť sa, okolo šies­tej hodiny. 10 A veľmi zlačnel a chcel jesť. A kým oni hotovili, pri­pad­lo na neho vy­trženie, 11 a videl nebo ot­vorené, a že so­stupuje na neho jakási nádoba jako veliký ob­rus, uviazaný za štyri rohy a spúšťajúci sa na zem, 12 v ktorom boly všelijaké št­vor­nohé zvieratá zem­ské i divá zver i zemep­lazy i nebes­ké vtác­tvo: 13 A pre­hovoril k nemu hlas: Vstaň, Pet­re, bi a jedz! 14 A Peter po­vedal: nijakým činom, Pane, lebo som ni­kdy nejedol ničoho obec­ného alebo nečis­tého. 15 A hlas mu zase povedal po druhé: Toho, čo Bôh očis­til, ty ne­maj za nečis­té! 16 A to sa stalo po tri razy, a nádoba bola zase hneď vzatá hore do neba. 17 A kým bol Peter sám v sebe v roz­pakoch a rozmýšľal, čo má znamenať videnie, ktoré videl, tu hľa, mužovia, po­slaní od Kor­nelia, do­pýtajúc sa na dom Šimona za­stáli pri bráne. 18 A za­volali a pýtali sa, či tam po­hos­tíni Šimon, s prímenom Peter? 19 A keď roz­mýšľal Peter o videní, po­vedal mu Duch: Hľa, traja mužovia ťa hľadajú. 20 Ale vstaň, sídi a iď s nimi a nič ne­pochybuj, pre­tože som ich ja po­slal. 21 Keď po­tom sišiel Peter za mužmi, ktorí boli po­slaní k nemu od Kor­nelia, po­vedal: Hľa, ja som ten, ktorého hľadáte. Jaká je to príčina, pre ktorú ste prišli? 22 A oni po­vedali: Stot­ník Kor­nelius, muž, spraved­livý a bohaboj­ný a ktorému dáva celý židov­ský národ dob­ré svedoc­tvo, do­stal vo videní roz­kaz od svätého an­jela, aby ťa po­volal do svoj­ho domu a počul slová od teba. Peter u Kornelia.23 Vtedy ich za­volal do vnút­ra a po­hos­til. A na druhý deň vstal Peter a vy­šiel s nimi, a išli s ním aj nie­ktorí z bratov z Jop­py. 24 A druhého dňa vošli do Cezáree, a Kor­nelius ich očakával, keď bol svolal k sebe svojich príbuz­ných a blíz­kych priateľov. 25 A keď už bol vošiel Peter, a keď sa s ním stretol Kor­nelius, Kor­nelius padol k jeho nohám a klaňal sa. 26 Ale Peter ho po­z­dvihol a po­vedal: Vstaň, veď i ja sám som človek. 27 A shovárajúc sa s ním vošiel dnu a našiel mnohých, ktorí sa boli sišli. 28 A po­vedal im: Vy viete, jako ne­slušné je človeku Židovi pri­pojiť sa alebo pri­stúpiť k človekovi z iného národa. Ale mne ukázal Bôh, aby som nehovoril o ni­ktorom človekovi, že je obec­ný alebo nečis­tý. 29 Pre­to som aj súc po­volaný prišiel bez od­poru. A tak sa pýtam, pre ktorú príčinu ste po­slali pre mňa? 30 A Kor­nelius po­vedal: Pred štyr­mi dňami som sa pos­til až do tej­to hodiny a v deviatu hodinu som sa mod­lil vo svojom dome. A tu hľa, razom sa po­stavil predo mnou muž vo skvelom rúchu bielom 31 a po­vedal: Kor­nelius, tvoja mod­lit­ba je vy­slyšaná, a tvoje al­mužny sa spomenuly pred Bohom. 32 Pošli tedy do Jop­py a po­volaj Šimona, ktorý má prímeno Peter; býva v dome koželuha Šimona, pri mori, ktorý, keď prij­de, roz­povie ti všetko. 33 nuž tak som na­skut­ku po­slal k tebe, a ty si dob­re urobil, že si prišiel. A tak teraz sme tu my všet­ci pred tvárou Božou, aby sme počuli všet­ko, čo ti je nariadené od Pána. Petrova kázeň.34 Vtedy ot­voril Peter ús­ta a po­vedal: V prav­de po­znávam, že Bôh nehľadí na osobu, 35 ale že v každom národe ten, kto sa ho bojí a činí spraved­livosť, je príjem­ný jemu. 36 Slovo, ktoré po­slal Bôh synom Iz­raelovým zves­tujúc po­koj skr­ze Ježiša Kris­ta - a on je Pánom všet­kého -, 37 vy viete o tom, čo sa dialo po celom Jud­sku počnúc od Galilee po krs­te, ktorý hlásal Ján, 38 o Ježišovi z Nazareta, jako ho po­mazal Bôh Svätým Duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všet­kých, ktorí boli pre­možení od diab­la a držaní v jeho moci, pre­tože bol s ním Bôh. 39 A my sme sved­kami všet­kého, čo činil ako v krajine Židov, tak i v Jeruzaleme, ktorého i za­bili po­vesiac ho na drevo. 40 Toho Bôh vzkriesil tretieho dňa a dal mu, aby sa zjavil, 41 nie všet­kému ľudu, ale sved­kom, vo­pred vy­voleným od Boha, nám, ktorí sme s ním jed­li a pili po jeho vstaní z mŕt­vych. 42 A pri­kázal nám, aby sme hlásali ľudu a dôraz­ne svedčili, že on je tým od Boha určeným sud­com živých aj mŕt­vych. 43 Jemu vy­dávajú svedoc­tvo všet­ci proroci, že od­pus­tenie hriechov do­stane skr­ze jeho meno každý, kto verí v neho. Svätý Duch sostúpi na veriacich z pohanov.44 A kým Peter ešte hovoril tieto slová, sos­túpil Svätý Duch na všet­kých, ktorí počúvali slovo. 45 Vtedy užas­li všet­ci veriaci z ob­riez­ky, ktorí boli prišli s Pet­rom, že i na po­hanov je vy­liaty dar Svätého Ducha; 46 lebo ich počuli hovoriť jazyk­mi a velebiť Boha. Vtedy od­povedal Peter: 47 Či potom môže nie­kto za­brániť vode, aby títo neboli po­krs­tení, ktorí prijali Svätého Ducha jako aj my? 48 A roz­kázal ich po­krs­tiť v mene Pána Ježiša Kris­ta. Vtedy ho prosili, žeby zo­stal u nich nie­koľko dní.

RoháčekSkutky10