RoháčekSkutky8

Skutky

Skutky apoštolov

Prenasledovanie. Saul hubí.1 A toho dňa po­vs­talo veľké prena­sledovanie na cir­kev, ktorá bola v Jeruzaleme, a všet­ci sa roz­pŕch­li po krajoch Jud­ska a Samárie, krome apoštolov. 2 A po­božní mužovia po­chovali Štefana a plakali veľmi nad ním. 3 A Saul len hubil cir­kev vnikajúc do domov a vláčil mužov i ženy a dával ich do žalára. 4 A tak tí, ktorí sa roz­pŕch­li, prešli každý svojou stranou a zves­tovali slovo. Filip v Samárii. Čarodejník Šimon.5 A Filip sišiel do mes­ta Samárie a kázal im Kris­ta. 6 A zá­stupy jed­nomyseľne po­zorovaly na to, čo hovoril Filip, čujúc a vidiac divy, ktoré činil. 7 Lebo z mnohých, ktorí mali nečis­tých duchov, vy­chádzali duchovia a kričali velikým hlasom, aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení. 8 A po­vs­tala veliká radosť v tom mes­te. 9 A nejaký muž, menom Šimon, pre­vádzal pred­tým v tom meste čary a pl­nil samár­sky národ úžasom hovoriac o sebe, že je kým­si velikým, 10 na ktorého po­zorovali všet­ci od malého až do veľkého a hovorili: Ten­to je tou velikou mocou Božou. 11 A po­zorovali na neho pre­to, že ich za dl­hý čas na­plňoval úžasom s­vojimi čary. 12 Ale keď uverili Filipovi, ktorý im zvestoval o kráľov­stve Božom a o mene Pána Ježiša Kris­ta, krs­tili sa mužovia a ženy. 13 A uveril aj sám Šimon a keď bol po­krs­tený, pri­dŕžal sa Filipa. A vidiac, že sa dejú divy a veľké moci, žas­nul. 14 A keď počuli apoštolovia, ktorí boli v Jeruzaleme, že Samária prijala slovo Božie, po­slali k nim Pet­ra a Jána, 15 ktorí, keď ta sišli, mod­lili sa za nich, žeby do­stali Svätého Ducha, 16 lebo ešte nebol sos­túpil na ni­ktorého z nich, a boli len po­krs­tení v meno Pána Ježiša. 17 Vtedy vzkladali na nich ruky, a do­stávali Svätého Ducha. 18 A keď videl Šimon, že vzkladaním rúk apoštolov dáva sa Svätý Duch, doniesol im peniaze 19 a po­vedal: Daj­te i mne tú moc, aby ten, na koho by som položil ruky, do­stal Svätého Ducha. 20 A Peter mu po­vedal: Tvoje peniaze nech sú i s tebou na za­tratenie, pre­tože si sa dom­nieval, že dar Boží možno nadobudnúť si za peniaze. 21 Ne­máš dielu ani losu v tej­to veci, lebo tvoje srd­ce nie je priame pred Bohom. 22 Pre­to čiň po­kánie z tej­to svojej nešľachet­nos­ti a pros Pána, ak by ti azda mohol byť od­pus­tený úmysel tvoj­ho srd­ca, 23 lebo vidím, že si v hor­kej žlči a v putách ne­právos­ti. 24 A Šimon od­povedal a riekol: Pros­te vy za mňa u Pána, žeby ne­prišlo na mňa nič z toho, čo ste po­vedali. 25 A oni osvedčiac dôraz­ne a po­hovoriac slovo Pánovo vrátili sa do Jeruzalema a ces­tou zvestovali v mnohých samaritán­skych mes­tečkách evan­jelium. Ethiopský eunúch.26 A an­jel Pánov pre­hovoril k Filipovi a po­vedal: Vstaň a idi smerom na polud­nie, na ces­tu, ktorá vedie z Jeruzalema dolu do Gazy. Tá ces­ta je pus­tá. 27 A vstal a išiel. A hľa, videl muža Ethiopa, eunúcha, veľmoža Kandáky, kráľov­nej Et­hi­opov, ktorý bol nad všet­kými jej po­klad­mi a ktorý bol prišiel do Jeruzalema mod­liť sa 28 a na­vracoval sa a sedel na svojom voze a čítal proroka Izai­áša. 29 A Duch po­vedal Filipovi: Pri­stúp a pri­poj sa k tomu vozu. 30 A keď pri­behol Filip, počul ho, že číta proroka Izai­áša, a po­vedal: A či aj roz­umieš, čo čítaš? 31 A on po­vedal: Ako by som mohol rozumieť, keď mi nie­kto ne­vyloží? A pop­rosil Filipa, žeby vy­šiel a sadol si s ním. 32 A ob­sah pís­ma, ktoré čítal, bol ten­to: Vedený bol ako ovca na za­bitie, a jako sa baránok ne­oh­lási pred tým, kto ho strihá, tak ne­ot­voril svojich úst. 33 V jeho ponížení bol vy­z­dvi­hnutý jeho súd, a jeho rod kto vy­rozp­ráva! Lebo jeho život sa berie so zeme. 34 A eunúch od­povedal Filipovi a riekol: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok, sám o sebe a či o nie­kom inom? 35 Tu ot­voril Filip svoje ús­ta a počnúc od tohoto pís­ma zves­toval mu Ježiša. 36 A jako tak išli ces­tou, prišli k akej­si vode, a eunúch po­vedal: Hľa, voda; čo mi pre­káža dať sa po­krs­tiť? 37 A Filip riekol: Ak veríš z celého srd­ca, slobod­no. A od­povedal a riekol: Verím, že Ježiš Kris­tus je syn Boží. 38 A roz­kázal vozu, aby po­stál, a sišli obi­dvaja do vody, Filip aj eunúch, a po­krs­til ho. 39 A keď vy­šli z vody, Duch Pánov uchvátil Filipa, a eunúch ho viacej ne­videl, lebo išiel svojou ces­tou radujúc sa. 40 A Filip sa našiel v Azóte a chodiac zves­toval všet­kým tým mes­tám evan­jelium, až prišiel do Cezáree.

RoháčekSkutky8