RoháčekSkutky5

Skutky

Skutky apoštolov

Ananiáš a Zafíra. Divy.1 A is­tý človek, menom Ananiáš, so Zafírou, svojou ženou, predal nejaký majetok 2 a krad­mo uňal z utŕžených peňazí i s vedomím svojej ženy a doniesol nejakú čias­t­ku a položil k nohám apoštolov. 3 A Peter po­vedal: Ananiášu, prečo na­pl­nil satan tvoje srd­ce, aby si oluhal Svätého Ducha a uňal krad­mo z peňazí za to pole? 4 Či azda nebolo tvoje, keď bolo nepredané? A keď bolo predané, tiež bolo v tvojej moci. Prečo si si uložil tú vec vo svojom srd­ci? Neluhal si ľuďom, ale Bohu. 5 A keď počul Ananiáš tie slová, padol a vy­dal ducha. A prišla veliká bázeň na všet­kých, ktorí to počuli. 6 A čo mladší vstanúc upravili ho a vy­nesúc po­chovali. 7 A stalo sa tak asi o tri hodiny, že vošla i jeho žena ne­vediac čo sa stalo. 8 A Peter jej od­povedal: Po­vedz mi, či ste za toľko predali to pole? A ona od­povedala: Áno, za toľko. 9 A Peter jej po­vedal: Prečo ste sa sriek­li po­kúšať Ducha Pánov­ho? Hľa, nohy tých, ktorí po­chovali tvoj­ho muža, pri dveriach a vy­nesú i teba. 10 A pad­la na­skut­ku k jeho nohám a vy­dala ducha, a keď vošli mláden­ci, našli ju mŕt­vu a vy­nies­li ju a po­chovali k jej mužovi. 11 A prišla veliká bázeň na celú cir­kev a na všet­kých, ktorí to počuli. 12 A skr­ze ruky apoštolov dialo sa mnoho divov a zá­zrakov medzi ľudom (A všet­ci boli jed­nomyseľne v dvorane Šalamúnovej. 13 A z os­tat­ných sa im ni­kto ne­opovážil pri­pojiť. Ale ľud ich zveleboval. 14 A čím ďalej, tým viacej veriacich sa pri­dávalo Pánovi, množs­tvá mužov a žien), 15 takže i na ulice vy­nášali ne­moc­ných a klád­li na po­steliach a na nosid­lách, aby, keď tade pojde Peter, as­poň jeho tieň za­tienil nie­ktorého z nich. 16 A schádzalo sa i množs­tvo z okolitých miest do Jeruzalema, ktorí nies­li ne­moc­ných a takých, ktorých trápili nečis­tí duchovia, a boli všet­ci uzdravení. Zase vo väzení. Anjel ich vypustí.17 Tu po­vs­tal naj­vyšší kňaz a všet­ci, k­torí boli s ním, sek­ta to sadúce­ov, a boli na­pl­není závisťou 18 a položili ruky na apoštolov a vsadili ich do obec­ného väzenia. 19 Ale an­jel Pánov ot­voril cez noc dvere žalára, vy­viedol ich a po­vedal: 20 Iďte a po­staviac sa hovor­te v chráme ľudu všet­ky slová tohoto života. 21 A keď to počuli, vošli nad ránom do chrámu a učili. A prišiel naj­vyšší kňaz i tí, k­torí boli s ním, a svolali vy­sokú radu i všet­kých starších zo synov Iz­raelových a po­slali do väzenia, aby ich do­vied­li. 22 Ale služob­níci prij­dúc ta nenašli ich v žalári a tak na­vrátili sa a zves­tovali 23 a vraveli: Väzenie sme našli cele bez­pečne za­mknuté i strážených stáť von­ku pri dveriach, ale keď sme ot­vorili, vnút­ri sme nenašli ni­koho. 24 A keď počuli tie slová, rečený kňaz a veliteľ chrámu i naj­vyšší kňazi, boli celí bez­rad­ní ohľadom nich nevediac, čo sa to moh­lo stať. 25 A ktosi prišiel a oznámil im a vravel: Hľa, mužovia, ktorých ste vsadili do žalára, stoja v chráme a učia ľud. 26 Vtedy od­išiel veliteľ so služob­ník­mi a viedol ich, nie násil­ne, lebo sa báli ľudu, aby ich ne­ukameňovali. 27 A keď ich do­vied­li, po­stavili ich pred vy­sokú radu. A naj­vyšší kňaz sa ich opýtal a riekol: 28 Či sme vám prís­ne ne­prikázali, aby ste ne­učili v tom mene, a hľa, na­pl­nili ste Jeruzalem svojím učením a chcete na nás uviesť krv toho človeka. 29 A Peter od­povedal i os­tat­ní apoštolovia a riek­li: Viac treba po­slúchať Boha ako ľudí. 30 Bôh našich ot­cov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy za­bili po­vesiac ho na drevo. 31 Toho Bôh po­výšil svojou pravicou na Veľvod­cu a Spasiteľa, aby dal Iz­raelovi po­kánie a od­pus­tenie hriechov. 32 A my sme jeho sved­kami v tých veciach i Svätý Duch, ktorého dal Bôh tým, ktorí ho po­slúchajú. Rada Gamalielova.33 A oni, keď to počuli, zúrili a chceli ich za­biť. 34 Ale po­vs­tal nejaký farize­us vo vy­sokej rade, menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si veľmi vážil všetok ľud, a roz­kázal, aby na chvíľu vy­vied­li ľudí von, 35 a po­vedal im: Mužovia Iz­raeliti, maj­te sa na po­zore pri tých­to ľuďoch, čo máte robiť! 36 Lebo nedávno, pred týmito dňami, bol po­vs­tal Te­udas, ktorý hovoril o sebe, že je ktosi, ktorému sa bolo pri­pojilo počtom okolo štyris­to mužov, ktorého potom zabili, a všet­ci, ktorí ho po­slúchali, sa roz­pŕch­li a vy­šli na nič. 37 Po ňom bol po­vs­tal Júdas Galilej­ský, vo dňoch popisu, a od­vrátil za sebou mnoho ľudu, ale aj ten za­hynul, a všet­ci, ktorí ho po­slúchali, boli rozp­týlení. 38 A čo do teraz, hovorím vám, od­stúp­te od tých­to ľudí a nechaj­te ich, lebo ak je tá rada z ľudí alebo to dielo, roz­pad­ne sa; 39 no ak je z Boha, nebudete ho môcť zničiť, aby ste snáď neboli naj­dení ešte i jako takí, ktorí sa boria s Bohom! 40 A po­slúch­li ho. A za­volajúc si apoštolov na­bili ich a prikázali im, aby nehovorili v mene Ježišovom, a pre­pus­tili ich. 41 A oni išli zp­red tvári vy­sokej rady radujúc sa, že boli učinení hod­nými byť po­hanení pre meno Pána Ježiša. 42 A ne­pres­távali učiť každého dňa v chráme a po domoch a zves­tovať Ježiša Kris­ta.

RoháčekSkutky5