RoháčekMatúš12

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Učeníci súc hladní trhajú v sobotu klasy.1 Toho času išiel Ježiš v sobotu siatinami, a jeho učeníci súc hlad­ní začali tr­hať klasy a jesť. 2 A keď to videli farize­ovia, po­vedali mu: Hľa, tvoji učeníci robia to, čo sa ne­pat­rí robiť v sobotu. 3 A on im po­vedal: Či ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hlad­ný, on i tí, ktorí boli s ním? 4 Ako vošiel do domu Božieho a jedol chleby pred­loženia, ktoré sa mu ne­pat­rilo jesť ani tým, ktorí boli s ním, krome samým kňazom? 5 Alebo či ste nečítali v zákone, že v sobotu kňazi v chráme poškv­rňujú sobotu a sú bez viny? 6 No, hovorím vám, že tu je väčší ako chrám. 7 A keby ste boli po­znali, čo je to: Milo­sr­den­stvo chcem a nie obeť, neboli by ste od­súdili ne­vin­ných. 8 Lebo Syn človeka je pánom i soboty. Pán uzdravuje v sobotu.9 A odíduc od­tiaľ prišiel do ich synagógy. 10 A hľa, bol tam človek, ktorý mal uschnutú ruku. A opýtali sa ho a riek­li: Či sa smie v sobotu uzdravovať? Aby ho obžalovali. 11 A on im po­vedal: Kto z vás bude taký človek, ktorý, keď bude mať jed­nu ov­cu, a keby mu spadla v sobotu do jamy, či jej azda ne­pochytí a ne­vytiah­ne? 12 A o koľko viac je človek než ov­ca! Pre­to sa smie v sobotu dob­ré robiť. 13 Vtedy po­vedal človekovi: Vy­stri svoju ruku! A vy­strel, a ruka bola zase zdravá jako tá druhá. 14 A farize­ovia vy­j­dúc od­tiaľ radili sa proti ne­mu, jako by ho zmár­nili. 15 Ale Ježiš to poznal a ušiel odtiaľ. A išlo za ním mnoho zá­stupov, a uzdravil ich všet­kých Hľa, môj služobník...16 a za­kázal im prís­ne, aby ho nez­javili, 17 aby sa na­pl­nilo to, čo bolo po­vedané skr­ze proroka Izai­áša, ktorý po­vedal: 18 Hľa, môj služob­ník, ktorého som vy­volil, môj milovaný, v ktorom sa zaľúbilo mojej duši, položím svoj­ho Ducha na neho, a bude zves­tovať národom súd; 19 nebude sa vadiť ani nebude kričať, ani ni­kto ne­počuje na ulici jeho hlasu; 20 nalomenej trs­tiny nedolomí a tlejúceho knotu ne­vyhasí, do­kiaľ ne­privedie súdu k víťazs­tvu; 21 a v jeho mene dúfať budú národy. Nemý posadlý. Belzebúb. Rúhanie sa Svätému Duchu.22 Vtedy mu do­vied­li po­sad­lého démonom, slepého a ne­mého, a uzdravil ho, takže ten slepý a ne­mý i hovoril i videl. 23 A všet­ky tie zá­stupy žas­ly a vravely: Či nie je toto ten syn Dávidov? 24 Ale keď to počuli farize­ovia, po­vedali: Ten­to ne­vyháňa démonov, iba Bel­zebúbom, kniežaťom nad démonami. 25 A Ježiš vediac ich myšlien­ky po­vedal im: Každé kráľov­stvo, roz­delené proti sebe, pust­ne; a ni­ktoré mes­to, roz­delené proti sebe, alebo tiež niktorý dom, roz­delený proti sebe, ne­ob­stojí. 26 A jest­li satan vy­háňa satana, sám so sebou je roz­delený, a jako tedy ob­stojí jeho kráľov­stvo? 27 A jest­li ja Bel­zebúbom vy­háňam démonov, vaši synovia ich kým vy­háňajú? Pre­to oni budú vašimi sud­cami. 28 Ale jest­li ja Duchom Božím vy­háňam démonov, vtedy nečakane prišlo k vám kráľov­stvo Božie. 29 Alebo jako môže nie­kto voj­sť do domu sil­ného a zlúpiť jeho náradie, keby prv ne­poviazal toho sil­ného? Len potom olúpi jeho dom. 30 Ten, kto nie je so mnou, je proti mne, a kto ne­s­hromažďuje so mnou, rozp­tyľuje 31 Pre­to vám hovorím, že každý hriech a každé rúhanie bude od­pus­tené ľuďom, ale rúhanie sa proti Duchu nebude od­pus­tené ľuďom. 32 A kto by po­vedal slovo proti Synovi človeka, bude mu od­pus­tené; ale kto by po­vedal proti Svätému Duchu, nebude mu od­pus­tené ani v tom­to veku ani v budúcom. Strom poznať po ovocí. Zlý a dobrý poklad.33 Ale urob­te strom dob­rým, a urobíte i jeho ovocie dob­rým; alebo urob­te strom zlým, a urobíte i jeho ovocie zlým. Lebo strom sa po­zná po ovocí. 34 Plemä vreteníc, ako vy môžete vravieť dob­ré veci, keď ste zlí? Lebo čím je pre­pl­nené srd­ce, to hovoria ús­ta. 35 Dob­rý človek z dob­rého po­kladu srd­ca vy­náša dob­ré veci, a zlý človek zo zlého po­kladu vy­náša zlé veci. 36 Ale hovorím vám, že z každého prázd­neho slova, ktoré po­vedia ľudia, vy­dajú počet v deň súdu; 37 lebo zo svojich slov budeš ospravedl­nený a zo svojich slov budeš od­súdený. Farizeovia vyhľadávajú znamenie.38 Vtedy mu po­vedali nie­ktorí zo zákon­níkov a z farize­ov a po­vedali: Učiteľu, chceme od teba vidieť znamenie. 39 Ale on od­povedal a riekol im: Po­kolenie, zlé a cudzoložné, vyhľadáva znamenie, ale mu nebude dané znamenie, iba znamenie proroka Jonáša. 40 Lebo jako bol Jonáš v bruchu veľryby tri dni a tri noci, tak bude i Syn človeka v srd­ci zeme tri dni a tri noci. 41 Mužovia Ninivänia po­vs­tanú na súde s tým­to po­kolením a od­súdia ho, lebo činili po­kánie na kázeň Jonášovu, a hľa, tu je viac ako Jonáš. 42 Kráľov­ná juhu vstane na súde s tým­to po­kolením a od­súdi ho, lebo prišla z ďalekých končín zeme počuť múd­rosť Šalamúnovu, a hľa, tu je viac ako Šalamún. Navrátivší sa nečistý duch.43 Ale keď vy­j­de nečis­tý duch z človeka, chodí po mies­tach, kde nieto vody, hľadajúc od­počinutie a nenachádza, 44 vtedy hovorí: Na­vrátim sa do svoj­ho domu, od­kiaľ som vy­šiel. A keď prij­de, naj­de prázd­ny, vy­metený a vy­zdobený; 45 vtedy ide a poj­me so sebou sedem iných duchov, horších ako je sám, a voj­dúc pre­bývajú tam, a po­sled­né veci toho človeka bývajú horšie ako pr­vé. Tak sa stane i tomuto zlému po­koleniu. Matka i bratia Pánovi.46 A kým ešte hovoril zá­stupom, hľa, p­rišli a stáli von­ku jeho matka i jeho bratia hľadajúc p­ríležitosť s ním pre­hovoriť. 47 A ktosi mu po­vedal: Hľa, tvoja mat­ka i tvoji bratia stoja von­ku a chcú s tebou hovoriť. 48 Ale on od­povedajúc riekol tomu, kto mu to povedal: Kto je moja mat­ka, a kto sú moji bratia? 49 A vztiah­nuc svoju ruku na svojich učeníkov po­vedal: Hľa, moja mat­ka i moji bratia! 50 Lebo ktokoľvek by činil vôľu môj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach, ten je mojím bratom i ses­trou i mat­kou.

RoháčekMatúš12