RoháčekMatúš12,32

Matúš 12:32

Evanjelium podľa Matúša

A kto by po­vedal slovo proti Synovi človeka, bude mu od­pus­tené; ale kto by po­vedal proti Svätému Duchu, nebude mu od­pus­tené ani v tom­to veku ani v budúcom.


Verš v kontexte

31 Pre­to vám hovorím, že každý hriech a každé rúhanie bude od­pus­tené ľuďom, ale rúhanie sa proti Duchu nebude od­pus­tené ľuďom. 32 A kto by po­vedal slovo proti Synovi človeka, bude mu od­pus­tené; ale kto by po­vedal proti Svätému Duchu, nebude mu od­pus­tené ani v tom­to veku ani v budúcom. 33 Ale urob­te strom dob­rým, a urobíte i jeho ovocie dob­rým; alebo urob­te strom zlým, a urobíte i jeho ovocie zlým. Lebo strom sa po­zná po ovocí.

späť na Matúš, 12

Príbuzné preklady Roháček

32 A kto by po­vedal slovo proti Synovi človeka, bude mu od­pus­tené; ale kto by po­vedal proti Svätému Duchu, nebude mu od­pus­tené ani v tom­to veku ani v budúcom.

Evanjelický

32 A kto by po­vedal slovo proti Synovi človeka, od­pus­tí sa mu; ale kto by hovoril proti Duchu Svätému, ne­od­pus­tí sa mu ani v tom­to veku ani v budúcom.

Ekumenický

32 A kto by po­vedal slovo proti Synovi človeka, tomu bude od­pus­tené. Kto by však hovoril proti Duchu Svätému, tomu nebude od­pus­tené ani v tomto veku, ani v budúcom.

Bible21

32 Kdoko­li by ře­kl slovo pro­ti Synu člověka, bude mu odpuštěno, ale kdoko­li by mlu­vil pro­ti Du­chu svaté­mu, tomu ne­bu­de odpuštěno ani v tom­to věku, ani v bu­dou­cím.