RoháčekMatúš12,26

Matúš 12:26

Evanjelium podľa Matúša

A jest­li satan vy­háňa satana, sám so sebou je roz­delený, a jako tedy ob­stojí jeho kráľov­stvo?


Verš v kontexte

25 A Ježiš vediac ich myšlien­ky po­vedal im: Každé kráľov­stvo, roz­delené proti sebe, pust­ne; a ni­ktoré mes­to, roz­delené proti sebe, alebo tiež niktorý dom, roz­delený proti sebe, ne­ob­stojí. 26 A jest­li satan vy­háňa satana, sám so sebou je roz­delený, a jako tedy ob­stojí jeho kráľov­stvo? 27 A jest­li ja Bel­zebúbom vy­háňam démonov, vaši synovia ich kým vy­háňajú? Pre­to oni budú vašimi sud­cami.

späť na Matúš, 12

Príbuzné preklady Roháček

26 A jest­li satan vy­háňa satana, sám so sebou je roz­delený, a jako tedy ob­stojí jeho kráľov­stvo?

Evanjelický

26 Ak aj satan vy­háňa satana, je ro­z­dvojený; ako teda ob­stojí jeho kráľov­stvo?

Ekumenický

26 Ak aj satan vy­háňa satana, je vnútor­ne roz­delený — ako ob­stojí jeho kráľov­stvo?

Bible21

26 Vy­mítá-li sa­tan sa­ta­na, je roz­dělen sám pro­ti sobě. Jak tedy ob­sto­jí jeho králov­ství?