RoháčekMatúš12,25

Matúš 12:25

Evanjelium podľa Matúša

A Ježiš vediac ich myšlien­ky po­vedal im: Každé kráľov­stvo, roz­delené proti sebe, pust­ne; a ni­ktoré mes­to, roz­delené proti sebe, alebo tiež niktorý dom, roz­delený proti sebe, ne­ob­stojí.


Verš v kontexte

24 Ale keď to počuli farize­ovia, po­vedali: Ten­to ne­vyháňa démonov, iba Bel­zebúbom, kniežaťom nad démonami. 25 A Ježiš vediac ich myšlien­ky po­vedal im: Každé kráľov­stvo, roz­delené proti sebe, pust­ne; a ni­ktoré mes­to, roz­delené proti sebe, alebo tiež niktorý dom, roz­delený proti sebe, ne­ob­stojí. 26 A jest­li satan vy­háňa satana, sám so sebou je roz­delený, a jako tedy ob­stojí jeho kráľov­stvo?

späť na Matúš, 12

Príbuzné preklady Roháček

25 A Ježiš vediac ich myšlien­ky po­vedal im: Každé kráľov­stvo, roz­delené proti sebe, pust­ne; a ni­ktoré mes­to, roz­delené proti sebe, alebo tiež niktorý dom, roz­delený proti sebe, ne­ob­stojí.

Evanjelický

25 Ježiš po­znal ich zmýšľanie a riekol im: Každé kráľov­stvo ro­z­dvojené pust­ne a mes­to alebo dom ro­z­dvojený ne­ob­stojí.

Ekumenický

25 On po­znal ich myšlien­ky a po­vedal im: Každé kráľov­stvo vnútor­ne roz­delené pust­ne, a nijaké mes­to alebo dom vnútor­ne roz­delený ne­ob­stojí.

Bible21

25 Ježíš ale znal je­jich myšlenky, a tak jim ře­kl: „Každé králov­ství roz­dělené samo pro­ti sobě zpustne a žádné město nebo dům roz­dělený pro­ti sobě ne­ob­sto­jí.