RoháčekMatúš12,43

Matúš 12:43

Evanjelium podľa Matúša

Ale keď vy­j­de nečis­tý duch z človeka, chodí po mies­tach, kde nieto vody, hľadajúc od­počinutie a nenachádza,


Verš v kontexte

42 Kráľov­ná juhu vstane na súde s tým­to po­kolením a od­súdi ho, lebo prišla z ďalekých končín zeme počuť múd­rosť Šalamúnovu, a hľa, tu je viac ako Šalamún. 43 Ale keď vy­j­de nečis­tý duch z človeka, chodí po mies­tach, kde nieto vody, hľadajúc od­počinutie a nenachádza, 44 vtedy hovorí: Na­vrátim sa do svoj­ho domu, od­kiaľ som vy­šiel. A keď prij­de, naj­de prázd­ny, vy­metený a vy­zdobený;

späť na Matúš, 12

Príbuzné preklady Roháček

43 Ale keď vy­j­de nečis­tý duch z človeka, chodí po mies­tach, kde nieto vody, hľadajúc od­počinutie a nenachádza,

Evanjelický

43 Keď nečis­tý duch vy­j­de z človeka, blúdi po mies­tach bez vody a hľadá od­počinok, ale nenachádza.

Ekumenický

43 Keď nečis­tý duch vy­j­de z človeka, blúdi po vy­sc­hnutých mies­tach. Hľadá od­počinok, ale ho nenachádza.

Bible21

43 Když nečis­tý duch vy­jde z člověka, bloudí po vy­prahlých mís­tech a hledá odpoči­nek, ale nena­chází.