RoháčekMatúš12,11

Matúš 12:11

Evanjelium podľa Matúša

A on im po­vedal: Kto z vás bude taký človek, ktorý, keď bude mať jed­nu ov­cu, a keby mu spadla v sobotu do jamy, či jej azda ne­pochytí a ne­vytiah­ne?


Verš v kontexte

10 A hľa, bol tam človek, ktorý mal uschnutú ruku. A opýtali sa ho a riek­li: Či sa smie v sobotu uzdravovať? Aby ho obžalovali. 11 A on im po­vedal: Kto z vás bude taký človek, ktorý, keď bude mať jed­nu ov­cu, a keby mu spadla v sobotu do jamy, či jej azda ne­pochytí a ne­vytiah­ne? 12 A o koľko viac je človek než ov­ca! Pre­to sa smie v sobotu dob­ré robiť.

späť na Matúš, 12

Príbuzné preklady Roháček

11 A on im po­vedal: Kto z vás bude taký človek, ktorý, keď bude mať jed­nu ov­cu, a keby mu spadla v sobotu do jamy, či jej azda ne­pochytí a ne­vytiah­ne?

Evanjelický

11 Od­povedal im: Keby nie­kto z vás mal jedinú ov­cu, a ona by mu v sobotu pad­la do jamy, či by ne­siahol za ňou a ne­vytiahol ju?

Ekumenický

11 On im po­vedal: Náj­de sa medzi vami človek, ktorý má jedinú ov­cu, a tá by mu v sobotu spad­la do jamy, a on by ju nechytil a ne­vytiahol?

Bible21

11 On jim však ře­kl: „Je snad mezi vá­mi ta­kový člověk, že kdy­by měl jednu ovci a ta by mu v so­bo­tu spadla do jámy, ne­vzal by ji a ne­vy­táhl?