RoháčekMatúš12,24

Matúš 12:24

Evanjelium podľa Matúša

Ale keď to počuli farize­ovia, po­vedali: Ten­to ne­vyháňa démonov, iba Bel­zebúbom, kniežaťom nad démonami.


Verš v kontexte

23 A všet­ky tie zá­stupy žas­ly a vravely: Či nie je toto ten syn Dávidov? 24 Ale keď to počuli farize­ovia, po­vedali: Ten­to ne­vyháňa démonov, iba Bel­zebúbom, kniežaťom nad démonami. 25 A Ježiš vediac ich myšlien­ky po­vedal im: Každé kráľov­stvo, roz­delené proti sebe, pust­ne; a ni­ktoré mes­to, roz­delené proti sebe, alebo tiež niktorý dom, roz­delený proti sebe, ne­ob­stojí.

späť na Matúš, 12

Príbuzné preklady Roháček

24 Ale keď to počuli farize­ovia, po­vedali: Ten­to ne­vyháňa démonov, iba Bel­zebúbom, kniežaťom nad démonami.

Evanjelický

24 Keď to počuli farizeji, po­vedali: Ten­to ne­vyháňa démonov, iba ak Bel­zebubom, kniežaťom démonov.

Ekumenický

24 Keď to farizeji počuli, po­vedali: Ten­to vy­háňa démonov iba mocou Bel­zebula, vlád­cu démonov.

Bible21

24 Když to us­lyše­li fa­ri­ze­ové, řek­li: „­Tenhle ne­vy­mítá dé­mo­ny ji­nak než Belzeb­u­bem, knížetem démonů!“