RoháčekMatúš12,17

Matúš 12:17

Evanjelium podľa Matúša

aby sa na­pl­nilo to, čo bolo po­vedané skr­ze proroka Izai­áša, ktorý po­vedal:


Verš v kontexte

16 a za­kázal im prís­ne, aby ho nez­javili, 17 aby sa na­pl­nilo to, čo bolo po­vedané skr­ze proroka Izai­áša, ktorý po­vedal: 18 Hľa, môj služob­ník, ktorého som vy­volil, môj milovaný, v ktorom sa zaľúbilo mojej duši, položím svoj­ho Ducha na neho, a bude zves­tovať národom súd;

späť na Matúš, 12

Príbuzné preklady Roháček

17 aby sa na­pl­nilo to, čo bolo po­vedané skr­ze proroka Izai­áša, ktorý po­vedal:

Evanjelický

17 aby sa na­pl­nilo slovo proroka Izai­áša, ktorý hovorí:

Ekumenický

17 To pre­to, aby sa spl­nilo, čo bolo po­vedané ús­tami proroka Izai­áša:

Bible21

17 Tak se na­plni­lo slovo pro­roka Iza­iáše: