RoháčekMatúš12,41

Matúš 12:41

Evanjelium podľa Matúša

Mužovia Ninivänia po­vs­tanú na súde s tým­to po­kolením a od­súdia ho, lebo činili po­kánie na kázeň Jonášovu, a hľa, tu je viac ako Jonáš.


Verš v kontexte

40 Lebo jako bol Jonáš v bruchu veľryby tri dni a tri noci, tak bude i Syn človeka v srd­ci zeme tri dni a tri noci. 41 Mužovia Ninivänia po­vs­tanú na súde s tým­to po­kolením a od­súdia ho, lebo činili po­kánie na kázeň Jonášovu, a hľa, tu je viac ako Jonáš. 42 Kráľov­ná juhu vstane na súde s tým­to po­kolením a od­súdi ho, lebo prišla z ďalekých končín zeme počuť múd­rosť Šalamúnovu, a hľa, tu je viac ako Šalamún.

späť na Matúš, 12

Príbuzné preklady Roháček

41 Mužovia Ninivänia po­vs­tanú na súde s tým­to po­kolením a od­súdia ho, lebo činili po­kánie na kázeň Jonášovu, a hľa, tu je viac ako Jonáš.

Evanjelický

41 Mužovia niniv­skí po­vs­tanú na súde s tým­to po­kolením a od­súdia ho; lebo oni sa kajali na kázanie Jonášovo, a hľa, tu je väčší ako Jonáš.

Ekumenický

41 Mužovia z Ninive po­vs­tanú na súde s týmto po­kolením a od­súdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. A hľa, tu je ktosi väčší ako Jonáš!

Bible21

41 Obyva­te­lé Ni­nive po­vstanou na sou­du s tím­to poko­lením a od­soudí je, ne­boť po Jonášově kázání či­ni­li pokání, a hle, zde je někdo víc než Jonáš.