Roháček2. Mojžišova13

2. Mojžišova

Exodus

Prvorodené. O slávnosti Veľkej noci.1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Po­sväť mi všet­ko pr­vorodené, čo ot­vára jakýkoľvek život medzi syn­mi Iz­raelovými jako u ľudí tak i u hoviad; to je moje. 3 A Mojžiš po­vedal ľudu: Pamätaj­te na ten­to deň, v ktorom ste vy­šli z Egyp­ta, z domu sluhov, lebo sil­nou rukou vás vy­viedol Hos­podin od­tiaľto, a pre­to sa nebude jesť kvasené. 4 Dnes­ká vy­chádzate, v mesiaci abibe. 5 A bude, keď ťa vo­vedie Hos­podin do zeme Kananeja, Heteja, Amoreja, Heveja a Jebuzeja, o ktorej pri­sahal tvojim ot­com, že ju dá tebe, zem, ktorá oplýva mliekom a medom, vtedy budeš konať túto službu v tom­to mesiaci. 6 Sedem dní budeš jesť nek­vasené chleby, a sied­meho dňa bude sláv­nosť Hos­podinova. 7 Nek­vasené chleby sa budú jesť tých sedem dní, a nebude u teba vidieť ničoho kvaseného, ani nebude u teba vidieť kvasu vo všet­kých tvojich krajoch! 8 A oznámiš toho dňa svoj­mu synovi a po­vieš: To je pre to, čo mi učinil Hos­podin, keď som išiel z Egyp­ta. 9 A bude ti to znamením na tvojej ruke a pamiat­kou medzi tvojimi očima, aby bol zákon Hos­podinov v tvojich ús­tach, lebo sil­nou rukou ťa vy­viedol Hos­podin z Egyp­ta. 10 P­reto budeš os­tríhať toto ustanovenie na jeho určený čas s roka na rok. Všetko prvorodené Božie. Osľa.11 A stane sa, keď ťa vo­vedie Hos­podin do zeme Kananeja, tak ako pri­sahal tebe i tvojim ot­com, a dá ti ju, 12 že od­delíš všet­ko to, čo ot­vára život, Hos­podinovi, ako aj každý, život ot­várajúci plod hoviad, ktorý budeš mať, mužs­kého, po­hlavia, bude Hospodinovi. 13 Ale každý p­lod osla, ot­várajúci život, vy­kúpiš dobytčaťom, ov­cou alebo kozou. A keď ne­vykúpiš, zlomíš mu krk. Ale každého pr­vorodeného z ľudí medzi svojimi syn­mi vy­kúpiš. 14 A bude, keď sa ťa voľakedy zajtra opýta tvoj syn a po­vie: Čo to z­namená? Povieš mu: Sil­nou rukou nás vy­viedol Hos­podin z Egyp­ta, z domu sluhov. 15 Lebo stalo sa, keď za­tvr­dil fara­on s­voje srd­ce tak, že nás nech­cel prepustiť, že Hos­podin po­bil všet­ko pr­vorodené v Egypt­skej zemi, od pr­vorodeného z ľudí až do pr­vorodeného z hoviad. Pre­to ja obetujem Hos­podinovi všet­ko ot­várajúce život, čo je mužského po­hlavia, a každého pr­vorodeného zo svojich synov vy­kupujem. 16 A bude to znamením na tvojej ruke a pamät­ným po­väz­kom medzi tvojimi očima, lebo sil­nou rukou nás vy­viedol Hos­podin z Egyp­ta. Bôh vyhýbajúc vedie ľud na púšť. Jozefove kosti. Oblakový a ohnivý stĺp.17 A stalo sa, keď pre­pus­til fara­on ľud, že ich ne­viedol Bôh ces­tou do zeme Filištínov, hoci bola bližšia, pre­tože Bôh riekol: Aby neľutoval ľud, keď by uvidel voj­nu, a vrátil by sa do Egyp­ta. 18 Pre­to Bôh viedol ľud okolo, ces­tou na púšť, ­smerom k Červenému moru. A synovia Iz­raela vy­šli vy­zb­rojení a vojen­sky zriadení hore z Egypt­skej zeme. 19 A Mojžiš vzal kos­ti Jozefove so sobou, pre­tože bol veľmi za­viazal synov Iz­raelových prísahou po­vediac: Is­tot­ne vás navštívi Bôh, a p­reto vynesiete moje kos­ti od­tiaľto hore so sebou. 20 Po­tom tiah­li zo Suk­kóta a roz­ložili sa táborom v Étame, na kraji púšte. 21 A Hos­podin išiel pred nimi, vod­ne v ob­lakovom stĺpe, aby ich viedol ces­tou, a vnoci v oh­nivom stĺpe, aby im svietil, tak aby moh­li ísť vod­ne i vnoci. 22 Ne­učinil Hos­podin tak, aby bol uhnul ob­lakový stĺp vod­ne alebo oh­nivý stĺp vnoci zp­red ľudu.