Roháček2. Mojžišova6

2. Mojžišova

Exodus

Pán posilňuje Mojžiša; ten sa vyhovára.1 Tu riekol Hos­podin Mojžišovi: Teraz uvidíš, čo učiním fara­onovi. Lebo, p­rinútený silnou rukou pre­pus­tí ich, a p­rinútený silnou rukou, vy­ženie ich zo svojej zeme. 2 A ďalej hovoril Bôh Mojžišovi a riekol mu: Ja som Hos­podin! 3 Ukázal som sa Ab­rahámovi, Izákovi a Jakobovi pod menom Silný Bôh všemohúci, ale svojím menom Hos­podin som im nebol známy. 4 A nie len že som po­stavil svoju sm­luvu s nimi, že im dám Kananej­skú zem, zem to ich po­hos­tín­stva, v ktorej po­hos­tínili, 5 ale ja som počul i nárek synov Iz­raelových, ktorých službou ot­ročia Egypťania, a roz­pamätal som sa na svoju sm­luvu. 6 Pre­to po­vedz synom Iz­raelovým: Ja som Hos­podin a vy­vediem vás zpod ťažkých robôt Egypťanov a vy­trh­nem vás z ich ot­roc­kej služby a vy­slobodím vás vy­stretým ramenom a veľkými súdy. 7 A vez­mem si vás za ľud a budem vám Bohom, a zviete, že ja som Hospodin, váš Bôh, ktorý vás vy­viedol zpod ťažkých robôt Egypťanov. 8 A vo­vediem vás do zeme, vzhľadom na ktorú som p­risahajúc pozdvihol svoju ruku, že ju dám Ab­rahámovi, Izákovi a Jakobovi, a dám ju vám, aby bola vaším vlast­níc­tvom, ja Hos­podin! 9 A Mojžiš hovoril tak synom Iz­raelovým, ale ne­počúvali na Mojžiša pre sov­renie ducha, pre tvr­dú prácu ot­roc­kú. 10 Potom hovoril Hos­podin Mojžišovi a riekol: 11 Voj­di, hovor fara­onovi, egypt­skému kráľovi, aby pre­pus­til synov Iz­raelových zo svojej zeme. 12 A Mojžiš hovoril pred Hos­podinom a riekol: Hľa, synovia Iz­raelovi ma ne­pos­lúch­li, jakože ma tedy po­slúch­ne fara­on? A k tomu som ja ne­ob­rezaných rtov. 13 A Hos­podin Hovoril Mojžišovi a Áronovi a pri­kázal im, aby išli k synom Iz­raelovým a k fara­onovi, egypt­skému kráľovi, a aby vy­vied­li synov Iz­raelových z Egypt­skej zeme. Rod Rúbenov, Simeonov a Léviho po Mojžiša, Árona a jeho synov.14 Toto sú hlavy domu svojich ot­cov. Synovia Rúbena, pr­vorodeného Iz­raelov­ho: Chanoch, Fal­lu, Chec­ron a Char­mi. To sú čeľade Rúbenove. 15 A synovia Sime­onovi: Jemúel, Jamin, Ohad, Jachin, Cóchar a Saul, syn Kananej­ky. To sú čeľade Sime­onove. 16 A toto sú mená synov Léviho podľa svojich rodov: Geršom, Kehát a Merári. A rokov života Léviho bolo sto trid­saťsedem rokov. 17 Synovia Geršomovi: Lib­ni a Šimei podľa svojich čeľadí. 18 A synovia Kehátovi: Am­ram, Jis­hár, Heb­ron a Uzziel. A rokov života Kehátových bolo sto trid­saťt­ri rokov. 19 A synovia Meráriho: Mach­li a Múši. To sú čeľade Léviho podľa svojich rodov. 20 A Am­ram si vzal Jochebeď, svoju tet­ku za ženu, a porodila mu Árona a Mojžiša. A rokov života Am­ramových bolo sto trid­saťsedem rokov. 21 A synovia Jis­hárovi: Kórach, Néfeg a Zich­ri. 22 A synovia Uzzielovi: Mišael, El­cafán a Sit­ri. 23 A Áron si vzal Alžbetu, dcéru Am­minadábovu, ses­tru Názonovu, za ženu, a porodila mu Nádaba a Abihú-va, Eleazára a Itamára. 24 A synovia Kórachovi: As­sír, El­kána a Abiazaf. To sú čeľade Kórachov­cov. 25 A Eleazár, syn Áronov, si vzal z dcér Putielových za ženu, ktorá mu porodila Pin­chasa. To hlavy ot­cov Levitov podľa svojich čeľadí. 26 To je ten Áron a Mojžiš, ktorým riekol Hos­podin: Vy­veďte synov Iz­raelových z Egypt­skej zeme s ich voj­skami. 27 To sú tí, ktorí hovorili fara­onovi, egypt­skému kráľovi, aby vy­vied­li synov Iz­raelových z Egyp­ta. To je ten Mojžiš a Áron. 28 A stalo sa toho dňa, k­torého hovoril Hos­podin Mojžišovi v Egypt­skej zemi, 29 že po­vedal Hos­podin Mojžišovi a riekol: Ja som Hospodin. Hovor fara­onovi, egypt­skému kráľovi, všet­ko, čo ja budem tebe hovoriť. 30 A Mojžiš po­vedal pred Hos­podinom: Hľa, ja som neobrezaných rtov, akože ma tedy po­slúch­ne fara­on?!