Roháček2. Mojžišova7

2. Mojžišova

Exodus

Mojžiš znova poslaný k faraonovi.1 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Hľaď, dal som ťa fara­onovi za Boha, a Áron, tvoj brat, bude tvojím prorokom. 2 Ty budeš hovoriť všet­ko, čo ti roz­kážem, a Áron, tvoj brat bude hovoriť fara­onovi, aby pre­pus­til synov Iz­raelových zo svojej zeme. 3 Ale ja za­tvr­dím srd­ce fara­onovo a budem množiť svoje znamenia a svoje zá­zraky v Egypt­skej zemi. 4 Pre­to vás ne­pos­lúch­ne fara­on, a ja položím svoju ruku na Egypt a vy­vediem svoje voj­ská, svoj ľud, synov Iz­raelových, z Egypt­skej zeme s veľkými súdy. 5 A zvedia Egypťania, že ja som Hospodin, keď vy­striem svoju ruku na Egypt a vy­vediem synov Iz­raelových z ich stredu. 6 A Mojžiš a Áron učinili tak, ako im pri­kázal Hos­podin, tak učinili. 7 A Mojžišovi bolo osem­desiat rokov a Áronovi osem­desiatt­ri rokov, keď hovorili fara­onovi. Palica obrátená v hada.8 A Hos­podin riekol Mojžišovi a Áronovi: 9 Keď vám bude hovoriť fara­on a po­vie: Ukážte svoj zá­zrak! vtedy po­vieš Áronovi: Vez­mi svoju palicu a hoď ju pred fara­onom, a ob­ráti sa na hada. 10 A tak prišiel Mojžiš a Áron k fara­onovi a učinil tak, ako pri­kázal Hos­podin. Áron hodil svoju palicu pred fara­onom a pred jeho služob­ník­mi, a ob­rátila sa na hada. 11 Vtedy po­volal i fara­on mudr­cov a čarodej­níkov, a urobili tak aj oni, vedom­ci Egyp­ta, svojimi kúz­lami: 12 hodili každý svoju palicu, a tiež sa ob­rátily na hadov. Ale palica Áronova po­hl­tila ich palice. 13 No srd­ce fara­onovo sa po­sil­nilo, a ne­pos­lúchol ich, tak ako hovoril Hos­podin. Voda obrátená v krv.14 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Oťaželo ­tvr­dé srdce fara­onovo, nech­ce pre­pus­tiť ľud. 15 Idi k fara­onovi ráno; hľa, vy­j­de k vode, a po­stavíš sa oproti nemu na brehu rieky a palicu, ktorá sa bola ob­rátila na hada, vez­meš do svojej ruky. 16 A po­vieš mu: Hos­podin, Bôh Heb­rejov, ma po­slal k tebe, aby som ti po­vedal: Pre­pus­ti môj ľud, aby mi slúžili na púšti. Ale hľa, ne­pos­lúchol si až doteraz. 17 Tak­to hovorí Hos­podin: Po tom­to po­znáš, že ja som Hospodin: hľa, uderím palicou, ktorá je v mojej ruke, na vody, ktoré v rieke, a ob­rátia sa na krv. 18 A ryby, ktoré sú v rieke, po­mrú, a rieka sa zo­sm­radí, a bude sa hnusiť Egypťanom piť vodu z rieky. 19 Po­tom riekol Hos­podin Mojžišovi: Po­vedz Áronovi: Vez­mi svoju palicu a vy­stri svoju ruku na vody Egypťanov, na ich rieky, na ich po­toky a na ich jazerá i na všet­ky nád­rže ich vôd, a ob­rátia sa na krv, a bude krv po celej zemi Egypt­skej ako v drevených tak i v kamen­ných nádobách. 20 A Mojžiš a Áron učinili tak, ako pri­kázal Hos­podin. Dvih­núc palicou uderil vodu, ktorá bola v rieke, pred očima fara­onovými a pred očami jeho služob­níkov, a všet­ky vody, ktoré boly v rieke, sa ob­rátili na krv. 21 A ryby, ktoré boly v rieke, po­mrely, a rieka sa zo­sm­radila, takže nemohli Egypťania piť vodu z rieky, a krv bola po celej zemi Egypt­skej. 22 Ale urobili tak aj egyptskí vedom­ci svojimi kúz­ly, a p­reto posilnilo sa srd­ce fara­onovo, a ne­pos­lúchol ich, tak ako hovoril Hos­podin. 23 A fara­on ob­rátiac sa od­išiel do svoj­ho domu a ne­priložil ani k tomu svoj­ho srd­ca. 24 Vtedy kopali všet­ci Egypťania všade okolo rieky a hľadali vodu na pitie, lebo ne­moh­li piť vodu z rieky. 25 A vy­pl­nilo sa sedem dní od­vtedy, od­kedy uderil Hos­podin rieku.