Roháček2. Mojžišova14

2. Mojžišova

Exodus

Egypťan honí Izraela. Izrael repce.1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Hovor synom Iz­raelovým, aby sa vrátili a roz­ložili sa táborom pred Pí-hachirótom, medzi Mig­dolom a medzi morom, pred Bál-cefonom; na­proti nemu sa roz­ložíte táborom pri mori. 3 A fara­on po­vie o synoch Iz­raelových: Za­pletení sú v zemi; za­vrela ich púšť. 4 A za­tvr­dím srd­ce fara­onovo a bude ich honiť, a v­tedy sa os­lávim na fara­onovi a na všet­kom jeho voj­sku, a tak po­znajú Egypťania, že ja som Hospodin: A učinili tak. 5 A bolo oznámené egypt­skému kráľovi, že vraj ľud uteká. Vtedy sa ob­rátilo srd­ce fara­onovo i jeho služob­níkov proti ľudu, a riek­li: Čo sme to urobili, že sme pre­pus­tili Iz­raela, aby nám ne­slúžil?! 6 Za­priahol do svoj­ho voza a sob­ral svoj ľud so sebou. 7 A vzal šesťs­to vy­braných vozov a všet­ky egypt­ské vozy i po­voz­ných bojov­níkov rytier­skych na ne na všet­ky. 8 A Hos­podin za­tvr­dil srd­ce fara­ona, kráľa Egypťanov, a honil synov Iz­raelových. Ale synovia Iz­raelovi tiah­li von súc vedení vysokou rukou. 9 A Egypťania ich honili a do­stih­li ich, keď boli roz­ložení táborom pri mori, všet­ky kone a vozy fara­onove, jeho jazd­covia a jeho pešie vojsko pri Pí-hachiróte, pred Bál-cefonom. 10 A keď sa pri­blížil fara­on, po­z­dvih­li synovia Iz­raelovi svoje oči, a hľa, Egypťan sa rušia za nimi, a báli sa veľmi, a kričali synovia Iz­raelovi k Hos­podinovi. 11 A po­vedali Mojžišovi: Či pre­to, že nebolo dosť hrobov v Egyp­te, vzal si nás preč, aby sme po­mreli na púšti? Čo si nám to urobil, že si nás vy­viedol z Egyp­ta!? 12 Či nie je toto to, čo sme ti hovorili v Egyp­te vraviac: Nechaj nás, nech slúžime Egypťanom; lebo lepšie by nám bolo bývalo slúžiť Egypťanom, než aby sme po­mreli na púšti. 13 A Mojžiš po­vedal ľudu: Neboj­te sa! Stoj­te a vidz­te spasenie Hos­podinovo, ktoré vám učiní dnes, lebo Egypťanov, ktorých vidíte dnes, ne­uvidíte ni­kdy viacej až na veky. 14 Hos­podin bude bojovať za vás, a vy budete mlčať. 15 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Čo kričíš ku mne? Hovor synom Iz­raelovým, aby sa rušali. 16 A ty po­z­dvih­ni svoju palicu a vy­stri svoju ruku na more a roz­pol­ti ho, a synovia Iz­raelovi voj­dú do­pro­stred mora a poj­dú po suchu. 17 A ja, hľa, za­tvr­dím srd­ce Egypťanov, a voj­dú za nimi, a os­lávim sa na fara­onovi a na všet­kom jeho voj­sku, na jeho vozoch a na jeho jazd­coch. 18 A zvedia Egypťania, že ja som Hospodin, keď sa os­lávim na fara­onovi, na jeho vozoch a na jeho jazd­coch. Izrael ide stredom mora, Egypťan za ním.19 Vtedy sa po­hol an­jel Boží, ktorý išiel pred táborom Iz­raelovým, a ob­rátiac sa išiel za nimi a tak prešiel ob­lakový stĺp zpop­red nich a stál za nimi. 20 A vošiel medzi tábor Egypťanov a medzi tábor Iz­raelov a bol Egypťanom oblakom a tmou a Iz­raelovi osvecoval noc, takže sa ne­prib­lížili jeden k druhému cez celú noc. 21 A Mojžiš vy­strel svoju ruku na more. A Hos­podin hnal more východ­ným vet­rom sil­ným cez celú noc, a ob­rátil more na sušinu, a rozs­túpily sa vody. 22 A tak vošli synovia Iz­raelovi do­pro­stred mora a išli po suchu, a voda im bola múrom z ich pravej a z ich ľavej strany. 23 A Egypťania ich honili a vošli za nimi, všet­ky kone fara­onove, jeho vozy i jeho jazd­ci, do­pro­stred mora. 24 Po­tom stalo sa za ran­nej stráže: Hos­podin po­hliadol na voj­sko Egypťanov zo stĺpu ohňa a ob­laku a zmiatol voj­sko Egypťanov. 25 A vy­razil kolesá z jeho vozov a po­háňal ho tak, že išlo s ťažkosťou. Vtedy po­vedali Egypťania: Utečme pred Iz­raelom, lebo Hos­podin bojuje za nich proti Egypťanom! Vody pokryly vojsko faraonovo.26 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Vy­stri svoju ruku na more, aby sa na­vrátily vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazd­cov. 27 V­tedy vystrel Mojžiš svoju ruku na more, a more sa na­vrátilo pred ránom ku svojej moci, a Egypťania utekali oproti ne­mu, a tak vrh­nul Hos­podin Egypťana do­pro­stred mora. 28 A vody na­vrátiac sa po­kryly vozy i jazd­cov so všet­kým voj­skom fara­onovým, všetkých, ktorí vošli za nimi do mora; nezos­talo z nich ani len jed­ného. 29 A synovia Iz­raelovi išli po suchu pro­stred­kom mora, a voda im bola múrom z ich pravej a z ich ľavej strany. 30 Toho dňa za­chránil Hos­podin Iz­raela vys­lobodiac ho z ruky Egypťanov. A Iz­rael videl Egypťanov mŕt­vych na brehu mora. 31 A keď videl Iz­rael tú veľkú ruku mocnú, to, čo učinil Hos­podin na Egypťanoch, bál sa ľud Hos­podina a verili Hos­podinovi i Mojžišovi, jeho služob­níkovi.