Roháček2. Mojžišova30

2. Mojžišova

Exodus

Oltár na kadenie.1 A spravíš ol­tár na pálenie kadiva. Spravíš ho zo šittímového dreva. 2 Lakeť bude jeho dĺžky a lakeť jeho šír­ky; št­vor­hran­ný bude, a dva lak­te bude jeho výška; z neho budú jeho rohy. 3 A po­kryješ ho čis­tým zlatom, jeho vrch i jeho steny do­okola i jeho rohy. A spravíš mu zlatú ob­rubu podoby ven­ca dookola. 4 A spravíš mu po dvoch ob­rúčkach zo zlata pod jeho ob­rubou na oboch jeho uhloch, tak urobíš na oboch jeho stranách, a budú ložis­kami pre sochory nosiť ho na nich. 5 A sochory spravíš zo šittímového dreva a po­kryješ ich zlatom. 6 A dáš ho pred oponu, ktorá je nad truh­lou svedoc­tva, pred po­krýv­ku, ktorá je na svedoc­tve, kam budem pri­chádzať k tebe. 7 A Áron bude na ňom kadiť kadivo z voňavých vecí, každého rána; keď upraví lam­py, v­tedy to bude kadiť. 8 A keď za­páli Áron lam­py, k večeru, tiež to bude kadiť. To bude ustavičné kadivo pred Hos­podinom po vašich po­koleniach. 9 Nezapálite na ňom cudzieho kadiva ani zápalu ani obil­nej obeti ani ne­vylejete na ňom liatej obeti. 10 A Áron vy­koná smierenie po­krytím hriechu na jeho rohoch raz v roku donesúc z krvi obeti za hriech v deň smierenia, raz v roku po­kryje na ňom h­riech po vašich po­koleniach. Svätos­vätý bude Hos­podinovi. Daň započítaných do vojska.11 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 12 Keď budeš počítať počet synov Iz­raelových, tí, ktorí z nich budú uznaní za súcich do voj­ska, dajú každý Hos­podinovi smier­ne za svoju dušu, hneď, keď ich uznáš za súcich, a nebude na nich rany, keď ich budeš počítať. 13 Toto dajú: každý, ktorý prej­de do počtu súcich, pol šek­la v šek­le svätyne. Taký šekel dvadsať gér. Pol šek­la bude obeťou po­z­dvi­hnutia Hos­podinovi. 14 Každý, ktorý prej­de medzi počítaných vo veku od dvad­siatich rokov a vy­še, dá Hos­podinovi obeť po­z­dvi­hnutia. 15 Bohatý nedá viacej, a chudob­ný nedá menej ako pol šek­la dajúc Hos­podinovi obeť po­z­dvi­hnutia, aby ste po­kryli h­riech na svojich dušiach. 16 A vez­meš peniaze toho pokrytia od synov Iz­raelových a dáš ich na službu stánu shromaždenia, a budú synom Iz­raelovým na pamiat­ku pred Hos­podinom, na po­krytie h­riechu na vašich dušiach. Umyvák.17 Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 18 Spravíš aj medený umyvák, ktorého pod­stavec bude tiež z medi, na umývanie, a umies­tiš ho medzi stán shromaždenia a medzi ol­tár a naleješ do neho vody. 19 A Áron a jeho synovia si budú umývať z neho svoje ruky a svoje nohy. 20 Keď budú vchádzať do stánu shromaždenia, budú sa umývať vodou, aby nezom­reli, alebo keď sa budú blížiť ol­táru, aby svätos­lúžili, aby za­paľovali ohňovú obeť Hos­podinovi. 21 Tedy umyjú si svoje ruky a svoje nohy, a nezom­rú, a bude im to večným ustanovením, jemu i jeho semenu po ich po­koleniach. Olej na pomazávanie.22 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 23 A ty si vez­mi voňavých vecí najp­red­nejších, samotečenej myrr­hy päťs­to šek­lov a voňavej škorice polo­vicu toho, dve­sto päťdesiat, i voňavej trs­tiny, dve­sto päťdesiat, 24 kas­sie päťs­to v šek­le svätyne, a olivového oleja mieru hín. 25 A spravíš z toho olej na sväté po­mazávanie, lekár­nic­kú masť voňavú, prácou lekár­nika, bude to olej na sväté po­mazávanie. 26 A po­mažeš ním stán shromaždenia a truh­lu svedoc­tva, 27 stôl a všet­ky jeho nádoby, sviet­nik a všet­ky jeho náčinia i ol­tár na kadenie, 28 ol­tár na zápaly a všet­ko jeho náradie, umyvák a jeho pod­stavec. 29 A po­stavíš tie veci, a budú svätos­vätým; všet­ko, čokoľvek sa ich dot­kne, bude sväté. 30 Po­mažeš aj Árona a jeho synov a vy­svätíš ich, aby mi konali kňaz­skú službu. 31 A synom Iz­raelovým budeš hovoriť a po­vieš: Toto mi bude olej na sväté po­mazávanie po vašich po­koleniach. 32 Ne­vyleje sa na telo človeka, a čo do miery jeho složenia, ne­spravíte jemu podob­ného oleja; svätý je, svätým vám bude. 33 Ktokoľvek by spravil podob­nú masť a kto by z nej dal na cudzieho, vy­ťatý bude zo svoj­ho ľudu. Kadivo.34 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Vez­mi si voňavých vecí, kvapavej živice, onychy a gal­banu, voňavých vecí a čis­tého kadiva libán­skeho; každé bude rov­nakej váhy. 35 A spravíš z toho kadivo, voňavú vec, zhotovenú na lekár­nic­ký spôsob, osolené, čis­té a sväté. 36 A utlčieš niečo z toho na drob­no a dáš z toho pred svedoc­tvo v stáne shromaždenia, kam budem pri­chádzať k tebe. Svätos­vätým vám bude. 37 A kadiva, jaké spravíš, čo do po­meru jeho složenia, ne­spravíte sebe; bude ti svätým, pre Hos­podina. 38 Človek, ktorý by spravil niečo jako to, aby to voňal, bude vy­ťatý zo svoj­ho ľudu.