Roháček2. Mojžišova29

2. Mojžišova

Exodus

Spôsob vysviacania, kňazov oblek, pomazanie, obeť.1 A toto je to, čo im učiníš, aby si ich vy­svätil, aby mi potom konali kňaz­skú službu. Vez­mi jed­ného jun­ca, z hoviad, a dvoch baranov bez vady, 2 nek­vasený chlieb a nek­vasené koláče, za­miesené s olejom, a nek­vasené osúchy, po­mazané olejom; urobíš ich z bielej múky pšeničnej. 3 A dáš to do jed­ného koša a budeš to obetovať v koši ­spolu i s tým jun­com i s oboma baran­mi. 4 A Árona a jeho synov do­vedieš ku dveriam stánu shromaždenia a umyješ ich vodou. 5 Po­tom vez­meš rúcha a ob­lečieš Árona do suk­ne, do efodového plášťa, do efodu a do ná­pr­s­níka a pre­pášeš ho opas­kom efoda. 6 A položíš čapicu na jeho hlavu a dáš korunu svätos­ti na čapicu. 7 Potom vezmeš olej na po­mazávanie a vy­leješ na jeho hlavu a po­mažeš ho. 8 A do­vedieš i jeho synov a ob­lečieš ich do sukieň. 9 A opášeš ich pásom, Árona i jeho synov, a po­viažeš im čiap­ky na hlavu, a budú mať kňazs­tvo večným ustanovením, a na­pl­níš ruku Áronovu a ruku jeho synov a tak ich vysvätíš. 10 Potom dovedieš jun­ca pred stán shromaždenia, a Áron a jeho synovia položia svoje ruky na hlavu jun­ca. 11 A za­biješ jun­ca pred Hos­podinom pri dveriach stánu shromaždenia. 12 A vez­meš z krvi jun­ca a dáš na rohy ol­tára svojím prs­tom a všet­ku os­tat­nú krv vy­leješ k zá­kladu ol­tára. 13 A vez­meš všetok tuk, ktorý po­krýva vnútor­nos­ti, i bránicu s pečeňou aj obe ľad­viny s tukom, ktorý je na nich, a za­páliš to na ol­tári. 14 A mäso jun­ca a jeho kožu i s jeho laj­nom spáliš ohňom von­ku za táborom; to je obeť za hriech. 15 A vez­meš toho jed­ného barana, a Áron a jeho synovia položia svoje ruky na hlavu barana, 16 A za­biješ barana a vez­meš jeho krv a po­kropíš hore ol­tár do­okola. 17 A barana po­sekáš na jeho kusy a umyješ jeho vnútor­nos­ti i jeho nohy a po­kladieš ich na jeho kusy i na jeho hlavu 18 a za­páliš celého barana na ol­tári; to je zápal­ná obeť Hos­podinovi, upokojujúca vôňa, je to ohňová obeť Hos­podinovi. 19 Po­tom vez­meš druhého barana, a Áron a jeho synovia položia svoje ruky na hlavu barana. 20 A za­biješ barana a vez­meš z jeho krvi a dáš na bol­tec ucha Áronov­ho a na bol­tec pravého ucha jeho synov a na palec ich pravej ruky i na palec ich pravej nohy a krv vy­kropíš hore na ol­tár do­okola. 21 A vez­meš z kr­vi, ktorá bude na ol­tári, a z oleja na po­mazávanie a po­kropíš Árona a jeho rúcha a jeho synov a rúcha jeho synov s ním, a bude svätý on i jeho rúcha i jeho synovia i rúcha jeho synov s ním. 22 A vez­meš z barana tuk i tukom oras­tený chvost a tuk, po­krývajúci vnútor­nos­ti, a bránicu pečene a obe ľad­viny s tukom, ktorý je na nich, a pravú lopat­ku, pre­tože je to baran vys­viac­ky naplnením ruky, 23 a jeden peceň chleba, jeden chlebový koláč s olejom a jeden osúch z koša nek­vasených chlebov, ktorý je pred Hos­podinom. 24 A položíš to všet­ko na ruky Áronove a na ruky jeho synov a budeš to po­vznášať na rukách sem a ta obeťou po­vznášania pred Hos­podinom. 25 Po­tom to vez­meš z ich ruky a za­páliš na ol­tári na zápal­nú obeť, aby to bolo upokojujúcou vôňou pred Hos­podinom; je to ohňová obeť Hos­podinovi. 26 A vez­meš hruď z barana na­pl­nenia ruky, ktorá bude Áronovi, a budeš ju po­vznášať na rukách sem a ta obeťou po­vznášania pred Hos­podinom, a to bude tebe za podiel. 27 Tedy po­svätíš hruď obeti po­vznášania a lopat­ku obeti po­z­dvi­hnutia, to, čo bolo sem a ta po­vznášané, a čo bolo po­z­dvi­hnuté z barana na­pl­nenia ruky, z toho, čo bude Áronovi, a z toho, čo bude jeho synom. 28 A bude to Áronovi a jeho synom večným ustanovením od synov Iz­raelových, lebo je to obeť po­z­dvi­hnutia, a obeť po­z­dvi­hnutia bude od synov Iz­raelových z ich bit­ných obetí po­koj­ných, ich obeť po­z­dvi­hnutia bude pat­riť Hospodinovi. 29 A sväté rúcha, ktoré má Áron, budú jeho synom po ňom po­mazávať ich v nich a na­pĺňať v nich ich ruku. 30 Sedem dní ich bude ob­liekať kňaz na­mies­to neho z jeho synov, ktorý voj­de do stánu shromaždenia, aby svätos­lúžil v svätyni. 31 A vez­meš barana na­pl­nenia ruky a uvaríš jeho mäso na svätom mies­te. 32 A tak bude jesť Áron a jeho synovia mäso barana a chlieb, ktorý bude v koši, pri dveriach stánu shromaždenia. 33 A budú jesť tie veci, ktorými bolo po­krytím smierené na­pl­niť ich ruky, vy­svätiť ich. Ale cudzí nebude jesť z toho, pre­tože sú to sväté veci. 34 Ak zo­stane voľačo z mäsa na­pl­nenia ruky a z chleba až do rána, spáliš po­zos­talé ohňom; nebude sa jesť, lebo je to sväté. 35 Tedy tak učiníš Áronovi a jeho synom, všet­ko tak, ako som pri­kázal tebe: sedem dní budeš pl­niť ich ruku. 36 A na každý ten deň pri­pravíš jun­ca obeti za hriech na očistenie, po­kryť hriech, a od­hriešiš ol­tár tým, že po­kryješ na ňom h­riech a po­mažeš ho, aby si ho tak posvätil. 37 Sedem dní budeš po­krývať na ol­tári h­riech a tak ho očisťovať a po­svätíš ho, a ol­tár bude svätos­vätý; všet­ko, čokoľvek sa dot­kne ol­tára, bude sväté. Ustavičná obeť.38 A toto je to, čo pri­pravíš, čo budeš obetovať na ol­tári: dvoch ročných barán­kov na každý deň, ustavične. 39 Jed­ného barán­ka budeš obetovať ráno a druhého barán­ka budeš obetovať k večeru. 40 A desatinu efy jemnej múky bielej, za­miesenej vo štvr­tine hína oleja, zís­kaného tlčením, a liatu obeť, štvr­tinu hína vína, na jed­ného barán­ka. 41 A druhého barán­ka budeš obetovať k večeru. A jaká je obil­ná obeť ran­ná a jaká jej liata obeť, tak učiníš všet­ko i pri tejto obeti, aby bola upokojujúcou vôňou, ohňovou obeťou Hos­podinovi. 42 To bude ustavičná obeť zápal­ná po vašich po­koleniach, obetovaná pri dveriach stánu shromaždenia pred Hos­podinom, kam budem pri­chádzať k vám, aby som tam hovoril s tebou. 43 A ta budem pri­chádzavať k synom Iz­raelovým, a mies­to bude po­svätené mojou slávou. 44 A po­svätím stán shromaždenia a ol­tár a po­svätím Árona i jeho synov, aby mi konali kňaz­skú službu. 45 A budem bývať pro­stred synov Iz­raelových a budem im Bohom. 46 A po­znajú, že ja som Hospodin, ich Bôh, ktorý som ich vy­viedol z Egypt­skej zeme, aby som býval v ich strede, ja Hos­podin, ich Bôh.