Roháček2. Mojžišova1

2. Mojžišova

Exodus

Synovia Jakobovi.1 Toto sú mená synov Iz­raelových, ktorí prišli do Egyp­ta s Jakobom. Každý prišiel so svojím domom. 2 Rúben, Sime­on, Lévi a Júda, 3 Izachár, Za­bulon a Ben­jamin, 4 Dán, Naf­tali, Gád a Aser. 5 A bolo všet­kých duší, ktoré pošly z bed­ra Jakobov­ho, sedem­desiat duší. A Jozef bol v Egyp­te. 6 A Jozef zo­mrel i všet­ci jeho bratia i celé to po­kolenie. 7 A synovia Iz­raelovi sa plodili a hemžili a množili sa a moc­neli prenáram­ne a na­pl­nená bola nimi zem. Trápenie synov Izraelových.8 Po­tom po­vs­tal nový kráľ nad Egyp­tom, ktorý ne­znal Jozefa. 9 A po­vedal svoj­mu ľudu: Hľa, ľudu synov Iz­raelových je viac ako nás a je to mocnejší ľud ako my. 10 Nože buďme opatr­ní voči ne­mu, aby sa p­ríliš nerozmnožil, a stalo by sa, keby po­vs­tala voj­na proti nám, že by sa aj on pri­dal k tým, ktorí nás nenávidia, a bojoval by proti nám a vy­šiel by hore zo zeme. 11 Pre­to po­stavili nad ním úrad­níkov, ktorí vy­berali dane, aby ho trápili svojimi bremenami. A ľud vystavil fara­onovi mes­tá skladíšť, mes­to Pitom a Ram­ses. 12 Ale čím viacej ho trápili, tým viacej sa množil a tým viacej sa rozširoval. A hrozili sa synov Iz­raelových. 13 A Egypťania pod­robovali synov Iz­raelových v službu ukrut­ne ich utláčajúc. 14 A str­pčovali ich život tvrdou prácou, blatom a teh­lami, a všelijakou prácou na poli, a k tomu každou inou svojou prácou, ktorú konali nimi, ukrut­ne ich utláčajúc. Hebrejské baby.15 A egypt­ský kráľ rozkázal porod­ným babám heb­rej­ským, z ktorých jed­nej bolo meno Šif­ra, a druhej Pua, 16 a po­vedal: Keď budete po­máhať heb­rej­ským ženám pri pôrode a budete hľadieť na rodenie, vtedy, ak bude syn, za­bijete ho, a keď dcéra, bude žiť. 17 Ale baby sa bály Boha, a ne­urobily tak, ako im hovoril egypt­ský kráľ, lež nechaly chlap­cov žiť. 18 A egypt­ský kráľ po­volal baby a po­vedal im: Prečo ste to urobily, že ste nechaly chlap­cov žiť? 19 A baby riek­ly fara­onovi: Heb­rej­ky nie sú jako egypt­ské ženy, lebo tie sú zdravé a sil­né; prv ako k nim prij­de baba, porodia. 20 A Bôh učinil dob­re babám, a ľud sa množil a moc­neli veľmi. 21 A stalo sa, keď sa baby bály Boha, že im učinil domy. 22 A fara­on roz­kázal všet­kému svoj­mu ľudu a po­vedal: Každého syna, ktorý sa narodí, hodíte do rieky, a každú dcéru necháte žiť.