Roháček2. Mojžišova2

2. Mojžišova

Exodus

Narodenie Mojžišovo.1 A nejaký muž z domu Léviho od­išiel a vzal si za ženu dcéru z po­kolenia Léviho. 2 A žena počala a porodila syna a vidiac ho, že je krás­ny, kryla ho tri mesiace. 3 A keď ho už ne­moh­la ďalej ukryť, vzala pre neho koš z trsti a omazala ho glejovinou a smolou, vložila do neho dieťa a po­tom položila do rákosia pri brehu rieky. 4 A jeho ses­tra sa po­stavila zďaleka, aby zvedela, čo sa s ním bude diať. 5 V tom sišla dcéra fara­onova na po­kraj rieky kúpať sa, a jej dievčatá sa pre­chádzaly pop­ri rieke. A keď uvidela koš medzi rákosím, po­slala svoju diev­ku a vzala ho. 6 A ot­voriac kôš uvidela ho, dieťa, a hľa, plačúce chlapča. A zľutovala sa nad ním a riek­la: Toto je z heb­rej­ských detí. 7 A jeho ses­tra po­vedala dcére fara­onovej: Či mám ísť a za­volať ti ženu doj­ku, z heb­rej­ských žien, aby ti odchovala dieťa? 8 A dcéra fara­onova jej riek­la: Iď! A deva išla a za­volala mat­ku dieťaťa. 9 A dcéra fara­onova jej riek­la: Od­nes toto dieťa a od­chovaj mi ho, a ja ti dám tvoju mzdu. A žena vzala dieťa a chovala ho. 10 A keď od­rást­lo dieťa, do­vied­la ho k dcére fara­onovej. A bol jej za syna, a na­zvala jeho meno Mojžiš, a riek­la: Lebo som ho vy­tiah­la z vody. Mojžiš navštívi bratov. Jeho útek do Madianska.11 A stalo sa v tých dňoch, keď vy­rás­tol Mojžiš, že vy­šiel ku svojim bratom a hľadel na ich ťažkú prácu. A videl egypt­ského muža, ktorý bil heb­rej­ského muža, jed­ného z jeho bratov. 12 A ob­zrúc sa sem i ta a vidiac, že nieto ni­koho, za­bil Egypťana a ukryl ho v pies­ku. 13 Po­tom vy­šiel na druhý deň, a hľa, dvaja heb­rej­skí mužovia sa vadili. A riekol tomu, ktorý kriv­dil: Prečo biješ svoj­ho blížneho? 14 Ale ten odpovedal: Kto ťa ustanovil za knieža alebo za sud­cu nad na­mi? Či ma azda chceš za­biť, ako si za­bil toho Egypťana? A Mojžiš sa bál a po­vedal: Vec sa is­tot­ne vie. 15 A keď počul fara­on tú vec, hľadal za­biť Mojžiša. Ale Mojžiš utiekol od tvári fara­onovej a býval v Madian­skej zemi. A keď prišiel ta, sadol si pri stud­ni. 16 A madian­ský kňaz mal sedem dcér, ktoré prišly a ťahaly vodu a nalievaly do válovov, aby na­pojily stádo oviec a kôz svojho ot­ca. 17 Ale prij­dúc pas­tieri odo­hnali ich. Vtedy vstal Mojžiš a po­mohol im a na­pojil ich stádo. 18 Keď po­tom prišly k Re­guelovi, svoj­mu ot­covi, po­vedal: Prečo ste sa dnes poponáhľaly a prišly ste tak skoro? 19 A ony riekly: Nejaký Egypťan nás vy­slobodil z ruky pas­tierov, ba ešte nám i naťahal vody a na­pojil stádo. 20 A po­vedal svojim dcéram: A kdeže je? Prečo ste tam nechaly človeka? Za­volaj­te ho, a bude jesť chlieb. 21 A Mojžiš pri­volil bývať s mužom. A Reguel dal Mojžišovi Ciporu, svoju dcéru za ženu. 22 A porodila syna, a na­zval jeho meno Geršom, lebo po­vedal: Po­hos­tín som v cudzej zemi. 23 A stalo sa po dl­hom čase, že zo­mrel egypt­ský kráľ. A synovia Iz­raelovi vzdychali od ťažkej roboty a kričali, a ich volanie o po­moc vy­stúpilo hore k Bohu od tej roboty. 24 A Bôh počul ich nárek, a Bôh sa roz­pamätal na svoju sm­luvu s Ab­rahámom, Izákom a Jakobom. 25 A Bôh videl synov Iz­raelových a Bôh zvedel.