Roháček2. Mojžišova36

2. Mojžišova

Exodus

Múdri remeselníci pracujú. Hojnosť.1 A tedy pracoval Becaleél a Aholiáb a všet­ci mužovia múd­reho srd­ca, do ktorých dal Hos­podin múd­rosť a roz­um­nosť, aby vedeli spraviť každú prácu, pot­reb­nú pri službe v svätyni, podľa všet­kého toho, čo pri­kázal Hos­podin. 2 A Mojžiš po­volal Becaleéla a Aholiába jako i každého muža múd­reho srd­ca, ktorému dal Hos­podin múd­rosť do jeho srd­ca, každého, ktorého ponúk­lo jeho srd­ce, aby pri­stúpil k práci, aby ju konal. 3 A vzali zp­red Mojžiša všet­ku obeť po­z­dvi­hnutia, ktorej nanosili synovia Iz­raelovi na prácu služby svätyne, aby ju konali. A oni ešte vždy donášali k nemu dob­rovoľné dary ráno po ráne. 4 Vtedy prišli všet­ci tí múd­ri mužovia, ktorí robili všet­ku tú prácu svätyne, každý od svojej vlast­nej práce, ktorú konali, 5 a po­vedali Mojžišovi: Ľud donáša o mnoho viacej, ako je po­treb­né k službe práce, ktorú pri­kázal Hos­podin vy­konať. 6 A Mojžiš roz­kázal, aby vy­hlásili po celom tábore tak­to: Nech už ni­kto viacej, ani muž ani žena, nerobia nijakej práce na obeť po­z­dvi­hnutia svätyne. A tak bolo za­bránené ľudu donášať. 7 Lebo mali do­sť pot­reb­ných vecí ku všet­kej práci, aby ju vy­konali, aj sa zvýšilo. Pokrovce na stán.8 A tedy robili všet­ci múd­reho srd­ca z tých, ktorí konali prácu, príbytok z desiatich po­krov­cov zo súkaného kmen­tu z hyacintovomodrého postavu, pur­puru a červ­ca, dvak­rát far­beného, a spravili ich s cherubín­mi umelec­kého diela. 9 Dĺžka jed­ného po­krov­ca bola dvadsaťosem lakťov a šír­ka štyri lak­te; taká miera bola jedného po­krov­ca; všet­ky po­krov­ce maly jed­nu a tú is­tú mieru. 10 A spojil päť po­krov­cov jeden s druhým, a d­ruhých päť po­krov­cov tiež spojil jeden s druhým. 11 A narobil hy­acin­tovomod­rých ôk na okraj pr­vého po­krov­ca od kraja, kde sa mal spojiť s druhým, tak iste spravil na kraji po­sled­ného po­krov­ca, kde sa mal spojiť s druhým. 12 Päťdesiat ôk spravil na pr­vom po­krov­ci a päťdesiat ôk spravil na po­kraji po­krov­ca, ktorý bol v druhom spojení; oká za­beraly jed­no na­proti druhému. 13 A spravil päťdesiat zlatých háčkov a po­spájal po­krov­ce jeden k druhému tými háčik­mi, a príbytok bol jeden celok. 14 A narobil po­krov­cov z kozej srs­ti pre stán, na príbytok. Jedenásť takých po­krov­cov spravil. 15 Dĺžka jed­ného toho po­krov­ca bola tridsať lakťov a šír­ka jed­ného po­krov­ca štyri lak­te. Všet­kých jedenásť po­krov­cov malo jed­nu a tú is­tú mieru. 16 A päť z tých po­krov­cov spojil osobit­ne a šesť po­krov­cov zase osobitne. 17 A spravil päťdesiat ôk na okraji po­sled­ného po­krov­ca, kde sa mal spojiť, a päťdesiat ôk spravil na okraji po­krov­ca druhého spojenia. 18 A k tomu spravil päťdesiat háčkov z medi po­spájať stán, aby bol jed­ným celkom. 19 A spravil po­krov stánu z baraních koží, far­bených na čer­veno, a po­krov z jaz­večích koží po vr­chu. Dosky, podstavce a zásuvku.20 A narobil pre príbytok do­siek zo šit­tímového dreva, stojatých. 21 Desať lakťov bola dĺžka do­sky a jeden a pol lakťa šír­ka jed­nej do­sky. 22 Každá do­ska mala dva čepy, spojené jeden ku druhému; tak to spravil všet­kým do­skám príbyt­ku. 23 A tak spravil do­sky na príbytok, dvad­sať do­siek pre južnú stranu, k polud­niu. 24 A spravil štyrid­sať pod­stav­cov zo striebra pod tých dvad­sať do­siek, dva pod­stav­ce pod jed­nu do­sku pre jej dva čepy a dva pod­stav­ce pod druhú do­sku pre jej dva čepy. 25 A pre druhý bok príbyt­ku, pre sever­nú stranu, spravil tiež dvadsať do­siek, 26 aj ich štyrid­sať pod­stav­cov tak­tiež zo striebra, dva pod­stav­ce pod jed­nu do­sku a dva pod­stav­ce pod druhú do­sku. 27 A pre za­dnú stranu príbyt­ku, k moru, spravil šesť do­siek 28 a dve do­sky spravil pre uhly príbyt­ku na za­dnej strane, 29 a boly vo dvoje od spod­ku a boly do­konale spojené v celok hore, pri svojej hlave, do jed­ného kruhu. Tak urobil obom, obom uhlom. 30 A bolo ich osem do­siek, a ich pod­stav­cov zo striebra bolo šest­násť pod­stav­cov, po dva pod­stav­ce pod jed­nu do­sku. 31 A narobil aj zásuviek zo šittímového dreva, päť, pre do­sky jed­nej strany príbyt­ku, 32 a päť zásuviek pre do­sky druhej strany príbyt­ku a päť zásuviek pre do­sky za­dnej strany príbyt­ku, ob­rátenej k moru, na západ. 33 A spravil pro­stred­nú zásuv­ku tak, aby išla stredom do­siek od jed­ného kon­ca až po druhý. 34 A do­sky po­kryl zlatom, a ich kruhy spravil zo zlata, ložis­ká to pre zásuv­ky, a zásuv­ky tiež pokryl zlatom. Opona a záclona dverí.35 A spravil oponu z hyacintovomodrého postavu, pur­puru, červ­ca, dvak­rát far­beného, a zo súkaného kmen­tu, spravil ju dô­vtip­ného diela umelec­kého s cherubami. 36 A spravil pre ňu štyri stĺpy zo šittímového d­reva a po­kryl ich zlatom; ich háky boly zo zlata. A ulial pre ne štyri pod­stav­ce zo striebra. 37 A spravil zác­lonu dveriam stánu z hy­acin­tovomod­rého postavu, pur­puru, červ­ca, dvak­rát far­beného, a zo súkaného kmen­tu, prácou výšiv­kára. 38 A s­pravil jej päť stĺpov a ich háky a po­kryl ich hlavice a ich spojovacie žr­de zlatom, a ich päť pod­stav­cov bolo z medi.