Roháček2. Mojžišova5

2. Mojžišova

Exodus

Pred faraonom.1 Po­tom prišli, Mojžiš a Áron, a riek­li fara­onovi: Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov: Pre­pus­ti môj ľud, aby mi slávil sláv­nosť na púšti. 2 Ale fara­on odpovedal: Kto je Hospodin, aby som po­slúchol jeho hlas a pre­pus­til Iz­raela? Ne­znám Hos­podina ani ne­prepus­tím Iz­raela. 3 A riek­li: Bôh Heb­rejov sa stretol s na­mi. Nože nech ideme, prosíme, tri dni ces­ty na púšť a obetujeme Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, aby nedopus­til na nás moru alebo meča. 4 A egypt­ský kráľ im po­vedal: Prečo vy, Mojžišu a Árone, chcete uvoľniť ten ľud od jeho prác? Iďte ku svojim robotám! 5 A fara­on po­vedal ešte: Hľa, teraz je mnoho ľudu v zemi, a zdržujete ich od ich robôt. Synom Izraelovým sa priťaží.6 A fara­on pri­kázal toho dňa po­honičom, k­torí boli nad ľudom, a jeho úrad­níkom a po­vedal: 7 Nebudete viacej dávať ľudu slamy na robenie tehiel ako doteraz. Nech idú sami a sbierajú si slamu. 8 Ale ten is­tý počet tehiel, ktorý robili do­siaľ, im naložte i ďalej, ne­uj­mete ničoho z neho, lebo sú leniví a za­háľajú a preto kričia, poďme vraj a obetuj­me svoj­mu Bohu! 9 Nech ťažko dolieha robota na tých mužov, a nech pracujú v nej, aby ned­bali na falošné slová. 10 A tak vy­šli po­honiči ľudu a jeho úrad­níci a vraveli ľudu: Tak­to hovorí fara­on: Nebudem vám dávať slamy. 11 Iďte sami, ber­te si slamu od­tiaľ, kde naj­dete, lebo nič sa ne­uj­me z vašej práce. 12 Vtedy sa roz­behol ľud po celej Egypt­skej zemi, aby tr­hal str­nište mies­to slamy. 13 A po­honiči ich nútili a vraveli: Vy­konaj­te svoju prácu, každý deň to, čo ste po­vin­ní, jako vtedy, keď bolo slamy. 14 A úrad­níci synov Iz­raelových, ktorých ustanovili nad nimi po­honiči fara­onovi, boli bití, a vraveli im: Prečo ste ne­vykonali svojej úlohy, ani včera ani dnes, tak aby ste boli spravili toľko tehiel ako driev? 15 A úrad­níci synov Iz­raelových prišli a kričali k fara­onovi a vraveli: Prečo tak robíš svojim služob­níkom? 16 Slamy sa nedáva svojim služob­níkom a hovoria nám: Rob­te teh­ly! A hľa, tvoji služob­níci sú bití, a tvoj ľud hreší. 17 A on povedal: Za­háľate, za­háľate, pre­to hovoríte: Poďme, obetuj­me Hos­podinovi! 18 A tak teraz iďte, rob­te! A slamy sa vám nebude dávať, ale uložený počet tehiel dáte. Reptanie proti Mojžišovi a Áronovi.19 A úrad­níci synov Iz­raelových videli, že je s nimi zle, pre­tože im bolo po­vedané: Ne­uj­mete z počtu svojich tehiel, ktoré máte vy­stanoviť v ktorý deň. 20 A stret­li Mojžiša a Árona, ktorí im stáli oproti, keď vy­chádzali od fara­ona, 21 a po­vedali im: Nech po­hliad­ne na vás Hos­podin a súdi, lebo ste zo­sm­radili náš čuch v očiach fara­onových a v očiach jeho služob­níkov a dali ste meč do ich ruky, aby nás po­bili. 22 A Mojžiš sa na­vrátil k Hos­podinovi a po­vedal: Pane, prečo si učinil tak zle tomuto ľudu? Prečo si ma po­slal? 23 Lebo od­vtedy, od­kedy som vošiel k fara­onovi, aby som s ním hovoril v tvojom mene, robí zle tomuto ľudu, a vy­trh­núť ne­vy­tr­hol si svoj­ho ľudu z jeho moci.