Roháček2. Mojžišova21

2. Mojžišova

Exodus

Hebrejský sluha.1 A toto sú súdy, ktoré im pred­ložíš. 2 Keď si kúpiš heb­rej­ského sluhu, šesť rokov bude slúžiť a v sied­mom roku vyjde slobod­ný dar­mo. 3 Ak prij­de sám, vy­j­de sám; ak bol ženatý, vy­j­de s ním i jeho žena. 4 Ak mu jeho pán dá ženu, a porodí mu synov alebo dcéry, žena i jej deti budú pat­riť jej pánovi, a on vy­j­de sám. 5 Ale keby po­vedal sluha: Milujem svoj­ho pána, svoju ženu a svojich synov, ne­vyj­dem slobod­ný. 6 Vtedy ho do­vedie jeho pán pred Boha, k sudcom, a do­vedie ho ku dveriam alebo k po­d­vojam a jeho pán pre­bod­ne jeho ucho šid­lom, a bude mu slúžiť navždy. Predaná dcéra.7 A keby nie­kto predal svoju dcéru za slúžku, ne­vyj­de, jako vy­chádzajú sluhovia. 8 Ak by sa neľúbila svoj­mu pánovi, ktorý si jej nezas­núbil, do­pus­tí, aby moh­la byť vy­kúpená; ale cudziemu národu nebude mať práva ju predať, keď by sa do­pus­til ne­ver­nos­ti voči nej. 9 A keby ju bol za­snúbil svoj­mu synovi, učiní jej tak, ako je obyčaj činiť dcéram. 10 Ak si vez­me pop­ri nej inú ženu, jej stravy, jej odevu a jej manžel­ského súžitia ne­uj­me. 11 Ak jej ne­učiní toho troj­eho, vy­j­de dar­mo, bez peňazí. Rôzne bitky a zvady. Oko za oko.12 Ten, kto by ubil človeka tak, že by zo­mrel, is­tot­ne zo­mrie. 13 Ale p­re toho, kto nečihal na život, lež Bôh to tak spôsobil, aby nadišiel do jeho ruky, ustanovím ti mies­to, kam sa utečie. 14 Ale keby nie­kto prišiel spup­ne na svoj­ho blížneho, aby ho ľs­tivo za­vraždil, ešte len aj od môj­ho ol­tára ho vez­meš, aby zo­mrel. 15 Ten, kto by bil svoj­ho ot­ca, alebo svoju mať, is­tot­ne zo­mrie. 16 A ten, kto by ukradol človeka a predal by ho, alebo keby sa našiel v jeho ruke, is­tot­ne zo­mrie. 17 Aj ten, kto by zlorečil svoj­mu ot­covi alebo svojej materi, is­tot­ne zo­mrie. 18 A keby sa po­vadili mužovia, a nie­ktorý by uderil svoj­ho blížneho kameňom alebo päsťou, avšak by nezom­rel, ale by sa složil do po­stele, 19 ak potom vstane a bude chodiť von­ku o svojej palici, bude bez viny ten, kto uderil, len že dá to, čo stálo jeho ležanie, a po­stará sa o to, aby bol cel­kom vy­hojený. 20 Keby nie­kto zbil svoj­ho sluhu alebo svoju slúžku palicou tak, že by zo­mrel pod jeho rukou, is­tot­ne bude po­mstený. 21 Ale keby po­stál deň alebo dva, nebude po­mstený, pre­tože sú to jeho peniaze. 22 Keby sa po­svárili mužovia a uderili by tehot­nú ženu, tak že by vy­šiel jej plod, avšak by nebolo ub­líženia na živote, is­tot­ne bude po­kutovaný tak, ako naloží na neho muž tej ženy, a dá podľa usúdenia sudcov. 23 Ale keby bolo ub­lížené na živote, tedy dáš život za život, 24 oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, 25 spáleninu za spáleninu, ranu za ranu, mod­rinu za mod­rinu. 26 A keby nie­kto uderil oko svoj­ho sluhu alebo oko svojej slúžky tak, že by mu ho za­hubil, pre­pus­tí ho slobod­ného za jeho oko. 27 Alebo keby vy­razil zub svoj­ho sluhu alebo zub svojej slúžky, pre­pus­tí ho slobod­ného za jeho zub. Klavý vôl. Jama.28 A keby vôl po­klal muža alebo ženu tak, že by zo­mrel, alebo zomrela, is­tot­ne bude ukameňovaný vôl, a jeho mäso sa nebude jesť, a jeho pán bude bez viny. 29 Ale ak vôl i pred tým bol klavý, a bolo to oznámené jeho pánovi, a ne­pozoroval na neho, a usmr­til by muža alebo ženu, vola ukameňujú a jeho pán tiež zo­mrie. 30 Ak bude uložené na neho smier­ne, vtedy dá výkup­né za svoju dušu, a síce všet­ko tak, ako bude vzložené na neho. 31 Alebo keby po­klal syna alebo keby po­klal dcéru, učiní sa mu podľa toho is­tého súdu. 32 A keby vôl po­klal sluhu, alebo slúžku, dá jeho pánovi trid­sať šek­lov strieb­ra, a vôl bude ukameňovaný. 33 A keby nie­kto ot­voril jamu, alebo keby nie­kto vy­kopal jamu a ne­pok­ryl jej, a keby ta pad­nul vôl alebo osol, 34 pán tej jamy na­hradí, peňaz­mi za­platí jeho pánovi, a mŕt­ve bude jemu. 35 A keby strčil niečí vôl vola jeho blížneho tak, že by zo­mrel, vtedy predajú toho živého vola a roz­delia si peniaze za neho, a toho mŕt­veho si tiež roz­delia. 36 Alebo keby sa vedelo, že vôl už pred tým bol klavý, ale jeho pán by ho ne­strážil, is­tot­ne na­hradí vola za vola, mŕt­vy bude jemu.