Roháček2. Mojžišova24

2. Mojžišova

Exodus

Mojžiš povolaný na vrch. Obetovanie. Videli Boha.1 A Mojžišovi riekol: Vy­j­di hore k Hos­podinovi ty a Áron, Nádab a Abíhu a sedem­desiati zo starších Iz­raelových, a budete sa klaňať zďaleka. 2 A pri­blíži sa iba sám Mojžiš k Hos­podinovi, ale oni sa ne­prib­lížia, ani ľud ne­vyj­de s ním hore. 3 Po­tom prišiel Mojžiš a roz­povedal ľudu všet­ky slová Hos­podinove i všet­ky súdy. A všetok ľud od­povedal jed­ným hlasom, a riek­li: Všet­ky slová, ktoré hovoril Hos­podin, budeme robiť. 4 A Mojžiš na­písal všet­ky slová Hos­podinove a vstanúc skoro ráno vy­stavil ol­tár pod vr­chom a po­stavil dvanásť pamät­ných stĺpov podľa počtu dvanástich po­kolení Iz­raelových. 5 A po­slal mláden­cov zo synov Iz­raelových, a obetovali zápaly a obetovali Hos­podinovi bit­né obeti po­koj­né, jun­cov. 6 A Mojžiš vzal polo­vicu krvi a vlial do medeníc a d­ruhú polovicu krvi vy­lial na ol­tár. 7 Potom vzal knihu sm­luvy a čítal pred ľudom. A riek­li: Všet­ko, čo hovoril Hos­podin, budeme robiť a po­slúchať. 8 V­tedy vzal Mojžiš krv a po­kropil ľud a riekol: Hľa, toto je krv sm­luvy, ktorú učinil s vami Hos­podin nad všet­kými týmito slovami. 9 Po­tom vy­šiel hore Mojžiš a Áron, Nádab a Abíhu a sedem­desiati zo starších Iz­raelových. 10 A videli Boha Iz­raelov­ho, a pod jeho nohami bolo čosi jako dielo jas­nos­ti zafíra a jako samo nebo čo do čis­toty. 11 A na kniežatá synov Iz­raelových ne­vy­strel svojej ruky, hoci videli Boha, a jed­li a pili. Mojžiš na vrchu štyridsať dní.12 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Vy­j­di ku mne hore na vrch a buď tam, a dám ti kamen­né do­sky a zákon a pri­kázanie, ktoré som na­písal, učiť ich. 13 Vtedy vstal Mojžiš a Jozua, jeho služob­ník, a Mojžiš vy­šiel na vrch Boží. 14 A starším po­vedal: Zo­staňte nám tu, do­kiaľ sa ne­vrátime k vám. A hľa, Áron a Húr budú s vami. Kto má nejakú ­spor­nú vec, nech ide k nim. 15 Po­tom vy­šiel Mojžiš na vrch, a ob­lak pri­kryl vrch. 16 A sláva Hos­podinova pre­bývala na vr­chu Sinai, a ob­lak ho po­krýval šesť dní, a sied­meho dňa za­volal na Mojžiša zp­ro­stred ob­laku. 17 A sláva Hos­podinova bola na po­hľad ako zožierajúci oheň na temene vr­chu pred očami synov Iz­raelových. 18 A Mojžiš vošiel do­pro­stred ob­laku a vy­šiel na vrch. A Mojžiš bol na vr­chu štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí.