Roháček2. Mojžišova37

2. Mojžišova

Exodus

Truhla svedoctva.1 A Becaleél spravil truh­lu zo šittímového dreva, ktorá bola dva a pol lakťa dl­há, jeden a pol lakťa široká a tiež lakeť a pol vy­soká. 2 Po­kryl ju čis­tým zlatom zvnút­ra i zvon­ku a spravil jej zlatý veniec do­okola. 3 A ulial jej štyri zlaté ob­rúčky na jej štyri uhly, a to dve ob­rúčky na jej jed­nej strane a dve ob­rúčky na jej druhej strane. 4 Spravil aj sochory zo šittímového dreva a po­kryl ich zlatom. 5 A vo­vliekol sochory do ob­rúček na stranách truh­ly nosiť na nich truhlu. 6 A po­krýv­ku spravil z čistého zlata. Dva a pol lakťa bola jej dĺžka a lakeť a pol jej šír­ka. 7 A spravil dvoch cherubov zo zlata, z kuj­ného z­lata ich spravil z oboch kon­cov po­krýv­ky. 8 Jeden cherub bol z jed­ného kon­ca a druhý cherub z druhého kon­ca; z po­krýv­ky, z jed­ného kusa s ňou spravil cherubov, z oboch jej kon­cov. 9 A cherubi mali roz­tia­hnuté krýd­la zvr­chu za­krývajúc svojimi krýd­lami po­krýv­ku, a ich tvári boly ob­rátené jedna k druhej. Na po­krýv­ku boly ob­rátené tvári cherubov. Stôl.10 Spravil aj stôl zo šittímového dreva. Dva lak­te bol dl­hý, lakeť široký a lakeť a pol vy­soký. 11 A po­kryl ho čis­tým zlatom a spravil mu zlatý veniec do­okola. 12 A spravil mu ob­rubu, širokú na dlaň do­okola, a jeho ob­rube spravil zlatý veniec do­okola. 13 A ulial mu štyri ob­rúčky zo zlata a dal ich na štyri uhly, ktoré boly pri jeho štyroch nohách. 14 Ob­rúčky boly tesne pri ob­rube a boly ložiskami pre sochory na nosenie stola. 15 A spravil sochory zo šittímového dreva a po­kryl ich zlatom, a boly na nosenie stola. 16 Tak spravil aj nádoby, ktoré boly na stole, jeho misy, jeho lyžice, jeho kon­vice a jeho čaše, ktorými sa lievala liata obeť, z čistého zlata. Svietnik.17 A spravil sviet­nik z čistého zlata, z kujného z­lata spravil sviet­nik, jeho bed­ro i jeho driek; jeho kalíšky, jeho makovice a jeho kvety boly z neho. 18 Šesť ramien vy­chádzalo z jeho strán, tri ramená sviet­nika z jeho jed­nej strany a tri ramená sviet­nika z jeho druhej strany. 19 Tri kalíšky mand­lovej podoby na jed­nom ramene, makovica a kvet, a tri kalíšky mand­lovej podoby na druhom ramene, makovica a kvet. Tak s­pravil všet­kým šiestim ramenám, vy­chádzajúcim zo sviet­nika. 20 Aj na samom svietniku boly štyri kalichy mand­lovej podoby, jeho makovice a jeho kvety. 21 A makovica bola pod dvoma ramenami, tiež z neho, a makovica pod d­ruhými ramenami z neho a makovica i pod t­retími dvoma ramenami z neho; tak to spravil všet­kým šiestim ramenám, vy­chádzajúcim z neho. 22 Ich makovice a ich ramená boly z neho. Celý bol z jedného kusa kujného zlata čis­tého. 23 Spravil i jeho sedem lámp a jeho štip­ce na čis­tenie i jeho dusít­ka z čistého zlata. 24 Z cen­ta čis­tého zlata ho spravil i so všet­kými jeho nádobami. Oltár na kadenie.25 A spravil ol­tár na kadenie zo šittímového dreva, lakeť dl­hý a lakeť široký, št­vor­hran­ný, a dva lak­te vy­soký, z neho boly i jeho rohy. 26 A pri­kryl ho čis­tým zlatom, jeho vrch i jeho steny do­okola i jeho rohy. A spravil mu zlatú ob­rubu podoby ven­ca do­okola. 27 A spravil mu po dvoch zlatých ob­rúčkach pod jeho ob­rubou na oboch jeho uhloch, na oboch jeho stranách za ložis­ká pre sochory nosiť ho na nich. 28 A sochory spravil zo šittímového dreva a po­kryl ich zlatom. 29 A narobil svätého oleja na po­mazávanie i kadiva z voňavých korenín, čis­tého, prácou lekár­nika.