Roháček2. Mojžišova26

2. Mojžišova

Exodus

Pokrovce na stán. Oká, háčky a iné.1 A príbytok spravíš z desiatich po­krov­cov, k­toré budú zo súkaného kmen­tu, z hyacintovomodrého po­stavu, pur­puru, červ­ca, dvak­rát far­beného, s cherubmi dô­vtip­ného diela umelec­kého ich spravíš. 2 Dĺžka jed­ného po­krov­ca bude dvadsaťosem lakťov a šír­ka jed­ného po­krov­ca štyri lak­te. Všet­ky po­krov­ce budú mať jed­nu a tú is­tú mieru. 3 Päť po­krov­cov bude spojených jeden s druhým, a d­ruhých päť po­krov­cov tiež spojených jeden s druhým. 4 A narobíš hy­acin­tovomod­rých ôk na okraj pr­vého po­krov­ca, od kraja, kde sa má spojiť, a tak iste spravíš aj na okraj po­sled­ného po­krov­ca, kde sa má spojiť s druhým. 5 Päťdesiat ôk spravíš na pr­vom po­krov­ci a päťdesiat ôk spravíš na kon­ci po­krov­ca, kde sa má spojiť s druhým. Oká majú za­berať jed­no na­proti druhému. 6 A spravíš päťdesiat zlatých háčikov a spojíš po­krov­ce jeden s druhým háčkami, a príbytok bude jed­not­ný. 7 A narobíš po­krov­cov z kozej ­srs­ti na stán, na vrch na príbytok. Jedenásť takých po­krov­cov spravíš. 8 Dĺžka jed­ného po­krov­ca bude tridsať lakťov, a šír­ka jed­ného po­krov­ca štyri lak­te. Všet­kých jedonásť po­krov­cov bude mať jed­nu a tú is­tú mieru. 9 A päť po­krov­cov spojíš osobit­ne a tých šesť po­krov­cov zase osobit­ne a šies­ty po­krovec složíš vo dvoje na­predok v čele stánu. 10 A spravíš päťdesiat ôk po kraji jed­ného po­krov­ca, kraj­ného, kde sa má spojiť, a päťdesiat ôk po kraji d­ruhého pokrovca na druhé spojenie. 11 A spravíš päťdesiat medených háčkov a vop­neš háčky do ôk a tak pospájaš stán, a bude jeden celok. 12 A čo do toho, čo bude zbývať z po­krov­cov stánu a pre­visať, polo­vica pre­sahujúceho po­krov­ca bude visieť v tyle príbyt­ku. 13 A lakeť z jed­nej strany a lakeť z druhej strany toho, čo zbýva po dĺžke po­krov­cov stánu, bude visieť na strany príbyt­ku z jed­nej i z druhej ­strany prikrývať ho. 14 A tak­tiež spravíš po­krov stánu z baraních koží, zafar­bených na čer­veno, a po­krov z jaz­večích koží po vr­chu. Dosky príbytku. Podstavce. Zásuvky.15 A narobíš do­siek na príbytok zo šittímového dreva, stojatých. 16 Dĺžka do­sky bude desať lakťov a jeden a pol lakťa šír­ka jed­nej do­sky. 17 Každá doska bude mať dva čepy, spojené jeden s druhým. Tak to urob všet­kým do­skám príbyt­ku. 18 A tedy spravíš do­sky na príbytok. Dvad­sať do­siek pre južnú stranu, k polud­niu. 19 A spravíš štyrid­sať pod­stav­cov zo striebra pod tých dvad­sať do­siek, dva pod­stav­ce pod jed­nu do­sku pre jej dva čepy a dva pod­stav­ce pod druhú do­sku pre jej dva čepy. 20 A pre druhý bok príbyt­ku, pre sever­nú stranu, dvad­sať do­siek. 21 Ich štyrid­sať pod­stav­cov bude tiež zo striebra, dva pod­stav­ce pod jed­nu do­sku a dva pod­stav­ce pod druhú do­sku. 22 A pre za­dnú stranu príbyt­ku, k moru, spravíš šesť do­siek. 23 A dve do­sky spravíš pre uhly príbyt­ku na za­dnej strane, 24 ktoré budú vo dvoje od spod­ku a budú do­konale spojené v jeden celok na svojom vr­chu do jed­ného kruhu. Tak bude s nimi oboma; budú pre oba tie uhly. 25 Bude ich osem do­siek, a ich pod­stav­cov zo strieb­ra bude šest­násť pod­stav­cov, dva pod­stav­ce pod jed­nu do­sku a dva pod­stav­ce pod druhú do­sku. 26 A narobíš zásuviek na spojenie zo šittímového dreva; päť ich bude pre do­sky jed­nej strany príbyt­ku, 27 a päť zásuviek pre do­sky druhej strany príbyt­ku a päť zásuviek pre do­sky za­dnej strany príbyt­ku, k moru. 28 A pro­stred­ná zásuv­ka pro­stred do­siek bude sahať od jed­ného konca po druhý. 29 Do­sky po­kryješ zlatom a ich kruhy spravíš zo zlata, ložis­ká to pre zásuv­ky, a zásuv­ky tiež pokryješ zlatom. 30 A tak po­stavíš príbytok podľa jeho spôsobu, ktorý ti bol ukázaný na vr­chu. Opona, stĺpy a iné.31 A pravíš p­rieh­rad­nú oponu z hyacintovomodrého postavu, z purpuru, červ­ca, dvak­rát far­beného, a zo súkaného kmen­tu; spravíš ju dô­vtip­ným dielom umelec­kým s cherubami. 32 A za­vesíš ju na štyri stĺpy zo šittímového dreva, po­kryté zlatom, aj ich háky budú zo zlata, a budú stáť na štyroch pod­stav­coch zo striebra. 33 A dáš oponu na háčky a vnesieš ta, do vnút­ra za oponu, truh­lu svedoc­tva. A opona vám bude od­deľovať svätyňu od svätyne svätých. 34 A položíš po­krýv­ku na truh­lu svedoc­tva vo svätyni svätých. 35 A po­stavíš stôl zvon­ku pred oponou a sviet­nik na­proti stolu po strane príbyt­ku na juh a stôl dáš na sever­nú stranu. 36 A spravíš zác­lonu dveriam stánu z hyacintovomodrého postavu, pur­puru, červ­ca, dvak­rát far­beného, a zo súkaného kmen­tu, a bude to práca výšiv­kára. 37 A spravíš pre zác­lonu päť stĺpov zo šittímového d­reva a po­kryješ ich zlatom. Aj ich háky budú zo zlata, a uleješ im päť pod­stav­cov z medi.