Roháček2. Mojžišova17

2. Mojžišova

Exodus

Vody zo skaly.1 Po­tom sa rušala celá obec synov Iz­raelových z púšte Sín po svojich stanovis­kách na roz­kaz Hos­podinov, a roz­ložili sa táborom v Refidíme, kde nebolo vody na pitie pre ľud. 2 Pre­to sa vadil ľud s Mojžišom, a vraveli: Daj­te nám vody, aby sme pili! A Mojžiš im po­vedal: P­rečo sa vadíte so mnou? P­rečo pokúšate Hos­podina? 3 A ľud tam bol smäd­ný a žiadal si vody, re­ptal proti Mojžišovi a vravel: Prečo si nás vy­viedol sem hore z Egyp­ta, aby si umoril mňa i mojich synov i moje s­táda dobytka smädom? 4 Vtedy kričal Mojžiš k Hos­podinovi a vravel: Čo mám urobiť tomuto ľudu? Ešte niečo málo, a ukameňujú ma. 5 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Idi pred ľudom a poj­mi so sebou niek­torých zo starších Iz­raelových i svoju palicu, ktorou si uderil rieku, vez­mi do svojej ruky a poj­deš. 6 Hľa, ja tam budem stáť pred tebou na skale na Hórebe. A uderíš na skalu, a vy­j­dú z nej vody, a ľud bude piť. A Mojžiš urobil tak pred očami starších Iz­raelových. 7 A na­zval meno toho mies­ta Mas­sa a Meríba, pre­to, že sa vadili synovia Iz­raelovi a pre­to, že po­kúšali Hos­podina tým, že vraveli: Či je Hos­podin medzi na­mi, či nie je? Amalech. Modlitba Mojžišova.8 A prišiel Amalech a bojoval s Iz­raelom v Refidíme. 9 Vtedy po­vedal Mojžiš Jozu­ovi: Vy­ber nám mužov a vy­j­di, bojuj proti Amalechovi. Ja budem zaj­tra stáť hore na brehu, a palica Božia bude v mojej ruke. 10 A Jozua urobil tak, ako mu po­vedal Mojžiš, bojoval proti Amalechovi. A Mojžiš, Áron a Húr vy­šli na vrch toho brehu. 11 A bolo, do­kiaľ držal Mojžiš svoju ruku zdvi­hnutú, pre­máhal Iz­rael; ale keď spus­til svoju ruku, pre­máhal Amalech. 12 A keďže boly ruky Mojžišove ťažké, vzali kameň a položili pod neho, a sadol naň, a Áron a Húr podopierali jeho ruky, jeden z jed­nej a druhý z druhej strany, a tak stály jeho ruky pev­ne až do západu sl­n­ca. 13 Tak porazil Jozua Amalecha i jeho ľud os­trím meča. 14 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Na­píš to na pamiat­ku do knihy a vlož do uší Jozuu, že docela vy­hladím pamiat­ku Amalechovu zpod nebies. 15 A Mojžiš vy­stavil ol­tár a na­zval jeho meno: Hos­podin môj prápor. 16 A po­vedal: Pre­to, že sa od­vážil po­z­dvih­núť ruku proti stolici Hos­podinovej, boj bude Hospodinovi proti Amalechovi z po­kolenia na po­kolenie.