Roháček2. Mojžišova20

2. Mojžišova

Exodus

Desať Božích prikázaní.1 A Bôh hovoril všet­ky tieto slová a riekol: 2 Ja som Hospodin, tvoj Bôh, ktorý som ťa vy­viedol z Egypt­skej zeme, z domu sluhov. 3 Nebudeš mať iných bohov predo mnou. 4 Ne­učiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré hore na nebi, ani tých, ktoré dole na zemi, ani tých, ktoré vo vodách pod zemou. 5 Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hos­podin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiar­livý, ktorý navštevujem ne­právosť ot­cov na synoch do tretieho i štvr­tého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, 6 a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a os­tríhajú moje pri­kázania. 7 Ne­vez­meš mena Hos­podina, svoj­ho Boha, nadar­mo. Lebo Hos­podin nenechá bez po­msty toho, kto by vzal jeho meno nadar­mo. 8 Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil. 9 Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. 10 Ale sied­my deň je sobota Hos­podina, tvoj­ho Boha. Nebudeš robiť nijakého diela ani ty ani tvoj syn ani tvoja dcéra, tvoj sluha ani tvoja diev­ka ani tvoje hovädo ani tvoj po­hos­tín, ktorý je v tvojich bránach. 11 Lebo šesť dní činil Hos­podin nebesia a zem, more a všet­ko, čo je v nich, a od­počinul sied­meho dňa. Pre­to požeh­nal Hos­podin deň soboty a po­svätil ho. 12 Cti svoj­ho otca i svoju mať, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh 13 Nezabiješ! 14 Nezos­mil­níš! 15 Ne­uk­rad­neš! 16 Ne­povieš na svoj­ho blížneho falošného svedoc­tva! 17 Ne­požiadaš domu svoj­ho blížneho! Ne­požiadaš ženy svoj­ho blížneho ani jeho sluhu ani jeho diev­ky ani jeho vola ani jeho osla ani ničoho, čo je tvojho blížneho! Ľud sa desí prítomnosti Božej. Cudzí bohovia. Oltár zo zeme.18 A všetok ľud videl hr­menie a bles­ky, počul zvuk trúby a videl vrch kúriť sa. A keď to videl ľud, ustupovali trasúc sa od strachu a stáli zďaleka. 19 A po­vedali Mojžišovi: Hovor ty s na­mi, a budeme počúvať, a nech nehovorí s nami Bôh, aby sme nezom­reli. 20 A Mojžiš po­vedal ľudu: Neboj­te sa, lebo pre­to, aby vás zkúsil, prišiel Bôh, a pre­to, aby jeho bázeň bola pred vami, aby ste na­hrešili. 21 Ľud tedy stál zďaleka, a Mojžiš sa pri­blížil k mrákave, kde bol Bôh. 22 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Tak­to po­vieš synom Iz­raelovým: Vy ste videli, že som hovoril s vami z nebies. 23 Ne­učiníte si v obecen­stve so mnou striebor­ných bohov alebo zlatých bohov; ne­učiníte si. 24 Ol­tár mi spravíš zo zeme, a obetovať budeš na ňom svoje zápaly a svoje po­koj­né obeti, svoj drob­ný dobytok, ov­ce a kozy, a svoje voly. Na každom mies­te, na ktorom dám s­láviť pamiatku svoj­ho mena, prij­dem k tebe a požeh­nám ťa. 25 A keď mi spravíš ol­tár z kameňov, ne­po­stavíš ho z tesaných kameňov; lebo keď po­z­dvih­neš svoj želez­ný nás­troj a zaženieš sa nad niektorým z nich, poškvr­níš ho. 26 Ani ne­vys­túpiš na môj ol­tár po schodoch, aby nebola pri ňom od­krytá tvoja na­hota.