Roháček2. Mojžišova27

2. Mojžišova

Exodus

Oltár na zápaly.1 A spravíš ol­tár zo šittímového dreva; päť lakťov bude jeho dĺžky a päť lakťov šír­ky; ol­tár bude št­vor­hran­ný a jeho výška bude tri lak­te. 2 A spravíš mu jeho rohy na štyroch jeho uhloch; z neho budú jeho rohy, a po­kryješ ho meďou. 3 A spravíš jeho hr­n­ce na jeho popol i jeho lopat­ky, jeho čaše, jeho vid­lice a jeho nádoby na uhlie. Všet­ko jeho náradie spravíš z medi. 4 A spravíš mu mrežu, prácu na spôsob siete z medi. A spravíš na sieť štyri medené kruhy na jej štyroch rohoch. 5 A dáš ju pod ob­rubu ol­tára zo spod­ku, a sieť bude až do polo­vice ol­tára. 6 A spravíš ol­táru sochory, sochory zo šittímového dreva, a po­kryješ ich meďou. 7 A jeho sochory budú vo­vlečené v kruhoch a sochory budú po oboch stranách ol­tára, keď ho ponesú. 8 Dutý, z dosiek ho spravíš. Ako ti bolo ukázané na vr­chu, tak spravia. Koberce dvora, stĺpy a iné.9 Spravíš dvor príbyt­ku. Pre južnú stranu, k polud­niu, bude mať dvor kober­ce zo súkaného kmen­tu sto lakťov dĺžky; toľko bude mať jed­na strana. 10 Jeho stĺpov bude dvadsať a ich pod­stav­cov tiež dvad­sať, z medi. Háky stĺpov a spojovacie žr­de budú zo striebra. 11 A tak bude i pre sever­nú stranu v dĺžke, kober­cov sto lakťov dĺžky a jeho stĺpov dvad­sať a ich pod­stav­cov dvad­sať, z medi; háky stĺpov a ich spojovacie žr­de zo striebra. 12 A šír­ka dvora na západ­nej strane, od mora, bude mať kobercov v dĺžke päťdesiat lakťov. Ich stĺpov bude desať a ich pod­stav­cov desať. 13 A šír­ka dvora pred­nej strany východ­nej päťdesiat lakťov. 14 A pät­násť lakťov budú koberce jed­ného boku vchodu, ich stĺpy tri a ich pod­stav­ce tri. 15 A pre druhý bok v­chodu pätnásť lakťov kobercov; ich stĺpy tri a ich pod­stav­ce tri. 16 A brána dvora bude mať zác­lonu dvad­sať lakťov šírky, z hyacintovomodrého postavu, pur­puru, červ­ca, dvak­rát far­beného, a zo súkaného kmen­tu, a bude to práca výšiv­kára; ich stĺpy štyri aj ich pod­stav­ce štyri. 17 Všet­ky stĺpy dvora do­okola budú po­spájané strieb­rom; ich háky budú zo striebra a ich pod­stav­ce z medi. 18 Dĺžka dvora bude sto lakťov a šír­ka po päťdesiatich a výška päť lakťov, súkaný kment a ich pod­stav­ce z medi. 19 Všet­ky nádoby príbyt­ku ku všet­kej jeho službe i všet­ky jeho kolíky ako aj všet­ky kolíky dvora budú z medi. Olej na svetlo.20 A ty pri­kážeš synom Iz­raelovým, aby nadonášali k tebe čis­tého oleja olivového, zís­kaného tlčením, na svet­lo, po­staviť lam­pu, k­torá by vždycky horela. 21 V stáne shromaždenia, zvon­ku pred oponou, ktorá bude nad svedoc­tvom, bude ju upravovať Áron a jeho synovia, aby horela od večera až do rána pred Hos­podinom. To bude večným ustanovením po ich po­koleniach, k­toré sa bude za­chovávať od synov Iz­raelových.