Evanjelický1. Samuelova10

1. Samuelova

Samuel pomazal Saula za kráľa1 Vtedy vzal Samuel nádobu s olejom a vy­lial mu ho na hlavu; po­boz­kal ho a riekol: Aj­hľa, po­mazal ťa Hos­podin za knieža nad svojím dedičs­tvom. 2 Keď pôj­deš odo mňa, pri hrobe Ráchel na území Ben­jamínovom v Cel­cachu stret­neš dvoch mužov, ktorí ti po­vedia, že sa našli os­lice, ktoré si šiel hľadať. Tvoj otec už ned­bá o os­lice, ale trápi sa o vás hovoriac: Čo mám urobiť pre svoj­ho syna? 3 Keď pôj­deš od­tiaľ ďalej a prídeš k dubu Tábor, stret­nú sa s tebou traja mužovia, vy­stupujúci k Bohu do Bételu. Jeden ponesie tri koz­liat­ka, druhý ponesie tri pec­ne chleba a tretí ponesie kožený mech s vínom. 4 Keď ťa po­zdravia, dajú ti dva chleby, prij­mi ich z ich ruky. 5 Po­tom prídeš na vŕšok Boží, kde je stráž Filištín­cov. Keď vstúpiš do mes­ta, stret­ne sa s tebou skupina prorokov zo­stupujúcich z výšiny; pred sebou budú mať har­fu, bubon, píšťalu i citaru a budú v proroc­kom vy­tržení. 6 Vtedy ťa prenik­ne Duch Hos­podinov, budeš prorokovať s nimi a pre­meníš sa na iného muža. 7 Keď sa ti do­stavia tieto znamenia, urob, čo sa ti na­skyt­ne, lebo Boh je s tebou. 8 Zo­stúpiš predo mnou do Gil­gálu, a ja zo­stúpim k tebe, aby som obetoval spaľované obete a obete spoločen­stva. Sedem dní budeš čakať, kým prídem k tebe, a po­tom ti oznámim, čo máš robiť. 9 Keď sa ob­rátil chrb­tom, aby od­išiel od Samuela, Hos­podin mu pre­menil srd­ce na iné, a toho dňa sa do­stavili všet­ky tie znamenia. 10 Keď došli na vŕšok, aj­hľa, skupina prorokov išla oproti nim. Prenikol ho Duch Boží, a on bol s nimi v proroc­kom vy­tržení. 11 Všet­ci, ktorí ho pred­tým po­znali, videli, že prorokuje s prorok­mi; vtedy ľud hovoril medzi sebou: Čo sa to stalo Kíšov­mu synovi? Či je aj Saul medzi prorok­mi? 12 Nie­kto tam po­vedal: Ktože je ich ot­com? Pre­to sa stalo prís­lovím: Či je aj Saul medzi prorok­mi? 13 Keď mu prešlo proroc­ké vy­trženie, prišiel na výšinu. 14 Vtedy Sau­lov strýko po­vedal jemu a jeho sluhovi: Kde ste chodili? Od­povedal: Hľadali sme os­lice, a keď sme videli, že ich nieto, prišli sme k Samuelovi. 15 Nato po­vedal strýko Sau­lovi: Po­vedz mi, čo vám vravel Samuel. 16 Saul od­povedal strýkovi: Oznámil nám na­is­to, že sa os­lice našli. Ale ne­spomenul mu nič z toho, čo Samuel hovoril o kraľovaní. Saul určený za kráľa17 Po­tom Samuel zvolal ľud k Hos­podinovi do Mic­py. 18 A pre­hovoril k Iz­rael­com: Tak­to vraví Hos­podin, Boh Iz­raela: Ja som vy­viedol Iz­rael z Egyp­ta a vy­tr­hol som vás z rúk Egypťanov a z moci všet­kých kráľovs­tiev, ktoré vás utláčali. 19 Ale vy ste dnes za­vr­h­li svoj­ho Boha, ktorý vás sám vy­slobodil zo všet­kých vašich bied a súžení, a po­vedali ste: Nie; ale kráľa ustanov nad na­mi. Tak sa teraz po­stav­te pred Hos­podina. Podľa svojich kmeňov a po tisícoch. 20 Keď Samuel dal pred­stúpiť všet­kým kmeňom iz­rael­ským, lós padol na kmeň Ben­jamín. 21 Po­tom kázal pred­stupovať kmeňu Ben­jamín po jeho čeľadiach a lós padol na čeľaď Mat­rího. Tak­to padol lós na Sau­la, syna Kíšov­ho, ale keď ho hľadali, nenašli ho. 22 Pre­to sa znova pýtali Hos­podina, či ešte príde sem ten muž. Hos­podin riekol: Aj­hľa, skryl sa medzi batožinou. 23 Vtedy bežali a pri­vied­li ho od­tiaľ; keď sa po­stavil medzi ľud, o hlavu ho pre­vyšoval. 24 Vtedy Samuel po­vedal celému ľudu: Vidíte, koho si vy­volil Hos­podin? Lebo nieto mu podob­ného v celom ľude. Vtedy všetok ľud zajasal a zvolal: Nech žije kráľ! 25 Po­tom Samuel pred­niesol ľudu kráľov­ské právo, vpísal ho do knihy a uložil pred Hos­podinom. Po­tom Samuel roz­pus­til všetok ľud, každého domov. 26 Saul od­išiel domov, do Gibey. Sprevádzali ho z voj­ska tí, ktorých srd­ca sa dot­kol Boh. 27 Ale naničhod­níci vraveli: Čože nám ten­to po­môže? A po­hrd­li ním, ani dar mu ne­prinies­li. On však akoby nebol počul.