Evanjelický1. Samuelova31

1. Samuelova

Smrť Saula a jeho synov1 Medzi­tým Filištín­ci bojovali proti Iz­raelu; mužovia iz­rael­skí sa dali na útek pred Filištín­cami, pad­li a ležali po­bití na vr­chu Gil­bóa. 2 Filištín­ci boli Sau­lovi a jeho synom v pätách. Filištín­ci za­bili Sau­lových synov Jonatána, Abínádaba a Mal­chíšúu. 3 Keď zúril ťažký boj okolo Sau­la, za­stih­li ho luko­strel­ci, ktorí ho ťažko zranili. 4 Vtedy po­vedal Saul svoj­mu zbroj­nošovi: Vy­tas svoj meč a pre­bod­ni ma ním, aby ne­prišli tí ne­ob­rezan­ci, ne­prebod­li ma a ne­urobili si zo mňa po­smech. Ale zbroj­noš nech­cel, lebo sa veľmi bál. Saul po­chytil meč a naľahol naň. 5 Keď jeho zbroj­noš videl, že Saul zo­mrel, i on naľahol na svoj meč a zo­mrel s ním. 6 Tak zo­mrel v ten deň Saul, jeho traja synovia i jeho zbroj­noš a spolu s ním všet­ci jeho mužovia. 7 Keď iz­rael­skí mužovia, ktorí boli na druhej strane údolia a za Jor­dánom, videli, že Iz­rael­ci zutekali a že Saul a jeho synovia zo­mreli, opus­tili mes­tá a utiek­li. Filištín­ci prišli a usadili sa v nich. 8 Na druhý deň prišli Filištín­ci olúpiť po­bitých a našli Sau­la i jeho troch synov pad­lých na vr­chu Gil­bóa. 9 Odťali Sau­lovi hlavu, zvliek­li mu br­nenie a rozo­slali po­slov na­okolo po Filištín­sku, aby sa to roz­chýrilo po chráme ich modiel a medzi ľudom. 10 Po­tom uložili jeho br­nenie v chráme Aštar­ty a jeho mŕt­volu za­vesili na múr v Bét-Šáne. 11 Keď počuli obyvatelia Jábéš-Gileádu, čo urobili Filištín­ci Sau­lovi, 12 všet­ci bojov­níci sa vzchopili a po­chodovali celú noc, sňali Sau­lovu mŕt­volu i mŕt­voly jeho synov z múru v Bét-Šáne, po­tom sa vrátili do Jábeša a tam ich spálili. 13 Na­koniec vzali ich kos­ti, po­chovali ich v Jábéši pod tamariškou a sedem dní sa pos­tili.