Evanjelický1. Samuelova13

1. Samuelova

Vojna proti Filištíncom. Zavrhnutie Saula1 Už rok bol Saul kráľom. Keď druhý rok kraľoval nad Iz­raelom, 2 vy­bral si tritisíc mužov z Iz­raela. Dvetisíc ich bolo so Sau­lom v Mich­máse a na bétel­skom po­horí a tisíc bolo s Jonatánom v Ben­jamínovej Gibei; ostatok ľudu roz­pus­til, každého do jeho stanu. 3 Jonatán po­bil stráže Filištín­cov, ktorí boli v Gibei, takže sa o tom do­počuli i Filištín­ci. Vtedy Saul dal za­trúbiť na roh po celej krajine oznamujúc: Nech to počujú Heb­rej­ci. 4 Celý Iz­rael počul, čo sa oznamovalo, že Saul po­bil stráže Filištín­cov. Tým sa Iz­rael Filištín­com zhnusil. Ľud bol však zvolaný do Gil­gálu za Sau­lom. 5 Filištín­ci sa zhromaždili do boja proti Iz­raelu: trid­saťtisíc vozov, šesťtisíc jazd­cov a ľudu také množs­tvo, ako je pies­ku na mor­skom brehu. Tiah­li na­hor a utáborili sa v Mich­máse, východ­ne od Bét-Ávenu. 6 Keď iz­rael­skí mužovia videli, že sa do­stali do úz­kych - lebo ľud bol sužovaný - po­skrýval sa po jas­kyniach, v dierach a skalách, v rok­linách a jamách. 7 Heb­rej­ci prešli cez Jor­dán na územie Gádu a Gileádu. Saul bol ešte v Gil­gále, a všetok ľud, čo šiel za ním, bol pre­strašený. 8 Čakal tam sedem dní, do času, ktorý určil Samuel. Keď Samuel ne­prichádzal do Gil­gálu, ľud sa od neho roz­pŕchol. 9 Saul po­vedal: Prines­te mi spaľovanú obeť a obeť spoločen­stva. Obetoval spaľovanú obeť. 10 Keď skončil obetovanie spaľovanej obete, pri­chádzal Samuel a Saul mu vy­šiel v ús­trety po­zdraviť ho. 11 Samuel mu po­vedal: Čo si to urobil? Saul od­povedal: Keď som videl, že sa ľud roz­chádza odo mňa a že ty si ne­prichádzal v určený čas, ale Filištín­ci sa zhromaždili v Mich­máse, 12 po­mys­lel som si: Teraz pri­tiah­nu na mňa do Gil­gálu, a ja som ešte ne­up­rosil Hos­podina, nuž od­vážil som sa obetovať spaľovanú obeť. 13 Nato Samuel po­vedal Sau­lovi: Nerozum­ne si konal, lebo si nezachoval pri­kázanie Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré ti dal. Už teraz by bol Hos­podin po­tvr­dil tvoje kráľov­stvo nad Iz­raelom na večné veky. 14 No teraz tvoje kráľov­stvo ne­ob­stojí, Hos­podin si už vy­hľadal muža podľa svoj­ho srd­ca a určil ho za vod­cu svoj­ho ľudu, pre­tože si nezachoval, čo ti pri­kázal Hos­podin. 15 Nato Samuel vstal a vy­stúpil z Gil­gálu do Gibey Ben­jamínovej. Saul na­počítal ľudu, ktorý os­tal pri ňom, okolo šesťs­to mužov. 16 Saul, jeho syn Jonatán a ľud, ktorý os­tal pri nich, bývali v Ben­jamínovej Gibei a Filištín­ci táborili v Mich­máse. 17 I vy­šli záškod­níci z filištín­skeho voj­ska v troch húfoch. Jeden húf sa dal ces­tou na Ofru do kraja Šúál, 18 druhý sa dal ces­tou na Bét-Chórón a tretí sa dal ces­tou k po­medziu, ktorá sa zvažuje k údoliu Cebóím, smerom na púšť. 19 V celej iz­rael­skej krajine nebolo ani jed­ného kováča, lebo Filištín­ci po­vedali: Nech si Heb­rej­ci nerobia ani meče ani kopije. 20 Pre­to všet­ci Iz­rael­ci chodievali k Filištín­com na­os­triť si pluh, motyku, sekeru a kosu. 21 Cena za pluh a motyky bola jeden pím a za na­os­trenie sekier a na­sadenie poris­ka tretina šekela. 22 Tak sa stalo, že v deň boja vôbec nebolo meča ani kopije v rukách ľudu, ktorý os­tal so Sau­lom a Jonatánom; Saul a jeho syn Jonatán však mali meč. 23 Hliad­ka Filištín­cov vy­šla k mich­mas­kému priechodu.