Evanjelický1. Samuelova15

1. Samuelova

Saul bojuje proti Amálékovi1 Samuel po­vedal Sau­lovi: Hos­podin ma po­slal, aby som ťa po­mazal za kráľa nad Jeho ľudom, nad Iz­raelom, pre­to teraz počúvaj slová Hos­podinove. 2 Tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Všímal som si, čo učinil Amálék Iz­raelu, ako sa mu po­stavil do ces­ty, keď vy­chádzal z Egyp­ta. 3 Pre­to teraz choď a poraz Amáléka. Vy­konaj­te kliat­bu nad všet­kým, čo je jeho. Nešet­ri ni­koho, ale usmrť všet­kých: mužov i ženy, deti i dojčen­ce, voly i ov­ce, ťavy i os­ly. 4 Vtedy Saul zvolal ľud a spočítal ho v Teláíme: dve­stotisíc pešiakov a desaťtisíc mužov z Jud­ska. 5 Tak­to prišiel Saul až k mes­tu Amáléka a po­stavil sa do strehu v doline. 6 Saul po­vedal Kenij­com: Choďte, vzdiaľte sa, vy­j­dite spomedzi Amálékov­cov, aby som vás ne­zmietol s nimi, lebo vy ste pre­ukázali lás­kavosť všet­kým Iz­rael­com, keď vy­šli z Egyp­ta. 7 Tak sa Kenij­ci vzdialili spomedzi Amálékov­cov. Saul bil Amálékov­cov od Chavíly, až ako sa ide do Šúru, ktorý je východ­ne od Egyp­ta. 8 A amálékov­ského kráľa Agaga chytil živého, a na celom ľude vy­konal kliat­bu os­trím meča. 9 Ale Saul a ľud ušet­rili Agaga i naj­lepšie stádo oviec, dobyt­ka, vy­kŕmeného dobyt­ka a baranov; a nič, čo bolo dob­ré, nech­celi vy­hubiť. Ale kliat­bu vy­konali na všet­kom, čo bolo ničom­né a bez­cen­né. 10 Pre­to Samuelovi za­znelo slovo Hos­podinovo: 11 Ľutujem, že som Sau­la urobil kráľom, lebo sa od­vrátil odo mňa a moje slová ne­spl­nil. I roz­horčil sa Samuel a celú noc volal k Hos­podinovi o po­moc. 12 Včas­ráno Samuel vstal a po­bral sa v ús­trety Sau­lovi; vtom oznámili Samuelovi, že Saul šiel na Kar­mel a tam si po­stavil pamät­ník, po­tom sa ob­rátil, šiel ďalej a zišiel do Gil­gálu. Saulova neposlušnosť a trest13 Keď prišiel Samuel k Sau­lovi, po­vedal Saul: Ty si požeh­naný Hos­podinov: spl­nil som príkaz Hos­podinov. 14 Samuel na to od­povedal: Čo je to za bľakot oviec, ktorý mi dolieha do uší, a ručanie dobyt­ka, ktoré počujem? 15 Saul po­vedal: Od Amálékov­cov ich pri­hnali, lebo ľud ušet­ril, čo bolo z oviec a dobyt­ka lepšie, aby to obetoval Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu; ale na­os­tat­ku sme vy­konali kliat­bu. 16 Samuel však po­vedal Sau­lovi: Do­voľ mi, aby som ti oznámil, čo mi Hos­podin v noci hovoril! Po­vedal mu: Hovor! 17 Nato po­vedal Samuel: Hoci si bol malým vo vlast­ných očiach, si hlavou iz­rael­ských kmeňov. A Hos­podin ťa po­mazal za kráľa nad Iz­raelom. 18 Navyše Hos­podin ťa po­slal na ces­tu a po­vedal ti: Choď a vy­konaj kliat­bu nad hriešnik­mi amálékov­skými a bojuj proti nim až do ich zničenia. 19 Prečo si ne­pos­lúchol hlas Hos­podinov, ale si sa vr­hol na korisť? Tým si sa do­pus­til zla pred očami Hos­podinovými. 20 Nato Saul od­povedal Samuelovi: Veď som po­slúchol hlas Hos­podinov a šiel som ces­tou, ktorou ma po­slal Hos­podin; pri­viedol som Agaga, kráľa Amálékov­cov, ale na Amálékovi som vy­konal kliat­bu. 21 Ľud však vzal z koris­ti ovce a dobytok, ktoré boli určené na kliat­bu, aby ich obetoval Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, v Gil­gále. 22 I od­povedal Samuel: Má vari Hos­podin takú záľubu v zápaloch a zábit­koch ako v po­slušnos­ti voči hlasu Hos­podina? Hľa, po­slušnosť je lepšia ako obeť a počúvanie lepšie ako tuk baranov. 23 Veď vzbura je hriechom ako čarodej­níc­tvo a kúz­lo teráfov sa rov­ná od­boj­nos­ti. Lebo si za­vr­hol slovo Hos­podina, On za­vr­hol teba, aby si nebol kráľom. 24 Nato Saul po­vedal Samuelovi: Zhrešil som, lebo som pre­stúpil roz­kaz Hos­podinov i tvoje slová, keď som sa bál ľudu a po­slúchol som jeho hlas. 25 Pre­to teraz od­pusť, prosím, od­pusť môj hriech, vráť sa so mnou a budem sa klaňať Hos­podinovi. 26 Ale Samuel po­vedal Sau­lovi: Ne­vrátim sa s tebou, lebo si za­vr­hol slovo Hos­podinovo a teba za­vr­hol Hos­podin, takže ne­môžeš byť kráľom v Iz­raeli. 27 Keď sa Samuel ob­rátil a od­chádzal, za­chytil kraj jeho plášťa a ten sa od­tr­hol. 28 Samuel po­vedal: Dnes od­tr­hol Hos­podin od teba kráľov­stvo Iz­raela a dal ho tvoj­mu blížnemu, lepšiemu než si ty. 29 Sláva Iz­raela nebude klamať ani želieť, lebo nie je človekom, aby niečo musel oželieť. 30 On od­povedal: Zhrešil som, ale pre­ukáž mi ešte úc­tu pred staršími môj­ho ľudu a pred Iz­raelom, vráť sa so mnou, a budem sa klaňať Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu. 31 Vrátil sa Samuel so Sau­lom a Saul sa klaňal Hos­podinovi. 32 Po­tom po­vedal Samuel: Pri­veďte ku mne Agaga, kráľa amálékov­ského. Agag šiel k nemu vzdorovito, lebo si po­vedal: Iste ma už obišla hor­kosť smr­ti. 33 Ale Samuel po­vedal: Ako tvoj meč po­zbavil ženy ich detí, tak bude i tvoja mat­ka medzi ženami bez detí. Roz­sekal Samuel Agaga v Gil­gále pred Hos­podinom. 34 Po­tom od­išiel Samuel do Rámy a Saul sa vrátil domov, do Sau­lovej Gibey. 35 A Samuel už viac ne­videl Sau­la až do dňa svojej smr­ti. Samuel však smútil za Sau­lom, a Hos­podin ľutoval, že urobil Sau­la kráľom na Iz­raelom.